Атырауда жалпы білім беретін о?у орындары арасында а?берен а?ын, дауылпаз к?йші Махамбетті? о?улары ?тті. ?шінші рет ?ткізіліп отыр?ан шара барысында елімізді? барлы? айма?ынан келген жас таланттар ?нерлерін сарап?а салды.

Егемен елімізді? ерте?і жастарды? а?­берен а?ынны? к?кірегін ?арс айырып, ж?регінен шы??ан жырларымен сусындап ?суі т?уелсіздікті а?сап ?ткен ата-баба­ла­рымызды? ?рпа?ы ?шін за?дылы? екені с?зсіз.

Білім ж?не ?ылым министрлігіні? ?ол­дауымен ?ткізілген Махамбет о?уларыны? жыр сайысында ал?ыс?з ал?ан облыс ?кі­міні? орынбасары Шы??ыс М??ан:

— Б?гінгі жыр мерекесіне елімізді? т?к­пір-т?кпірінен ?нерлі ?ландар келіп отыр. Олар­ды? ?р?айсысы кем дегенде ж?з ?ле?­ді жат?а біледі екен ж?не б?рі де талантты, талапты.

Елбасы «ХХІ — ?асыр білімді, білікті, б?­секеге ?абілетті жастардікі» деген бо­ла­тын. Махамбетше айтса?, «батыр болу — ойдан-ды» дейді. ?ай заманда да ойсыз, білімсіз, біліксіз адам батыр болма? емес. ?аза? еліні? келешегі Абай арманда?ан ой­шыл азамат болсын, — деп, ?ибраты мол шараны ?йымдастырып отыр?ан Білім ж?­не ?ылым министрлігіне ризашылы?ын білдірген Шы??ыс Ж?мабек?лы Махамбет поэзиясын жаттап, к?йлерін шебер оры­н­дауды ма?сат еткен ?рендерге облыс бас­шысы Б.Ізм?хамбетовті? атынан с?ттілік тіледі.

Атырауда ?шінші рет шымылды?ын т?р­ген Махамбет о?уларыны? ашылуында Бі­лім ж?не ?ылым министрлігіні? бас са­рапшысы Роза Баттал:

— Биыл?ы Махамбет о?уларыны? ерек­шелігі — бай?ау талаптарына Махамбет д?с­т?рін жал?астыр?ан, Махамбет мек­те­біні? ірі т?л?алары Т?леген Айбергенов пен Фариза О??арсынованы? шы?армашы­лы?ын о?ып-?йрену енгізілді. Биыл еліміз 75 жылды?ын атап ?ткен Т?леген Айбер­ге­нов — отыз-а? жыл ?мір с?рген ??мырында артына ?рпа?тан-?рпа??а жетер асыл м?ра ?алдыра білген хас талант.

Ал Фариза а?ынны? шы?армашылы?ы — ?аза? поэзиясында?ы ?згеше ??былыс. ?р ?німен, биік парасатымен, сыршыл иі­рім­дерімен ?аза?ты? ?ара ?ле?ін айры?ша т?рлендірген Фариза О??арсынованы? та?­?ажайып туындыларын о?ып, ?йрену ар?ылы Жыр Сарайына еніп, а?ыл-тегіл рухани байлы??а кенелесі?дер.
Махамбет о?улары жа?а ж?лдызды есім­дерді? танылуына жол ашып, жас ?р­па?­ты? ж?регіне ?шпес с?уле т?ксін, поэ­зия к?ні ??тты болсын! — деген тілегін ар­нады.

Республикалы? д?режедегі бай?ау?а ?р об­лыстан 53 о?ушы ?атысты. Олар «Ел ??т­?арар ер едім…» та?ырыбында?ы Ма­хам­бет жырларын жат?а м?нерлеп о?у; «?лы арман» — Махамбет к?йлерін орын­дау; «Тартынбай с?йлер асылмын…» — шы­?армашылы? бай?ау бойынша сын?а т?с­ті.

Жас дарындарды? ?нерін ба?ала?ан ?а­зылар ал?асы да елімізді? бірегей т?л­?алары. Айталы?, филология ?ы­лымда­рыны? докторы, профессор ?адыр Ж?­сіп т?ра?алы? еткен ?азылар ??рамында бас сарапшы Роза Баттал, Жазушылар ода­?ыны? облысты? б?лімшесіні? т?ра?асы ?ойшы??л Жыл?ышиев, Д.Н?рпейісова атында?ы халы?ты? музыка академиясы халы? ?ндері ж?не домбыра сыныбыны? о?ытушысы Рая Латифуллина, Жазушылар ода?ыны? м?шесі, а?ын Жаниба ?арасаева, С.Торай?ыров атында?ы Павлодар мем­лекеттік университетіні? о?ытушы-профессорлары, филология ?ылымдары­ны? докторы Нартай Ж?сіп, Айтм?хамет Т?рышев, ?ара?анды облысты? педагог кадрлар біліктілігін арттыру институтыны? а?а о?ытушысы ?азиза Сма??лова, сазгер-?нші Елена ?бдіхалы?ова, Т?леген Айбергенов м?­расын жина?таушы, жазушы Махаббат Айбергенова болды. Сондай-а? Т?леген а?ынны? ?ызы Айнар Айбергенова, ел анасы Ділд? Матай?ызы да шара?а ??рметті ?она? ретінде келді.

«Махамбет б?рын-со?ды ?аза? а?ын­дарыны? ішіндегі е? к?штісі, Махамбет жырлары ?з заманында?ы е? ?анды, е? ?серлі с?з. Б?кіл ХХІ ?асыр ?дебиетінде ?и­мыл мен к?рес жырын д?л Махамбеттей етіп жырла?ан а?ын бол?ан емес. Алды да арты да бір ?зі» — деген екен ??лама М?хтар ?уезов.

Осы те?еуде айтыл?андай, Махамбетті? от­ты жырлары мен Т?леген мен Фариза а?ын­дарды? ?ршіл ?ле?дерін жалпа? ж?рт­ты? алдына шы?ып, та?дайы та?ылдап айт?ан жас ?рендерді к?ріп, к??іл с?й­сінді.
Сайысты? ?зге екі б?лімі — к?й тарту мен о?ушылар шы?армашылы?ы бойынша да Махамбет о?уларына ?атысушылар бар ?нерлерін орта?а салды.

?азылар ал?асыны? шешімі бойынша «Ел ??т?арар ер едім» та?ырыбында?ы к?р­кемс?зшілер сайысында бас ж?лдені ?а­ра?анды облысынан Айн?р Кенжебаева же­?іп алды. Бірінші орын павлодарлы? Ал­т­ынбек Т?рехан?а табыс етілді. Екінші орынны? т??ырынан атыраулы? Ержан Са?ынбаев, таразды? Жансая Елеукен к?рінді. Сайысты? е? жас ?атысушы­ларыны? бірі ?рі атыраулы? Расул Теміржан ?шінші орын?а ие болды. ?шінші орын сондай-а? О?т?стік ?аза?стан облысынан келген А?жан Орынбай?лы мен Амангелді ?бдіс?лтандар?а берілді.

Махамбет к?йлерін орындау сайысы бойынша бірінші орынды А.Ж?банов атын­да?ы республикалы? мектеп-интер­натты? о?ушысы Саят Ешматов иемденді. Екінші орын Батыс ?аза?стан облысынан Райымбек Тарихов пен ма??ыстаулы? У?кіл Д?улетті? ?анжы?асына байланды. ?ара?андылы? Ермек Н?рлыта? мен а?т?­белік Эльдар Ба?ыт?алиев, Павло­дардан кел­ген Бекзат Саби?ановтар ?шінші орын­ды б?лісті.

«Тартынбай с?йлер асылмын…» атты шы?армашылы? бай?ауда бірінші орын атыраулы? Болатбек Ерболатты? ?ан­жы?асына кетті. Ж?лделі екінші орын­дар­дан ?ызылордалы? Сырым ?ділбеков пен ?ара?андылы? Амангелді Аманболдар к?рінді. Батыс ?аза?стан облысыны? жас а?ыны Г?лсара Марат ж?не Алматы ?ала­сынан келген Еламан Т?лепберген ?шінші орын?а ие болды.

Махамбет о?уларына ?атысушыларды? б?ріне облысты? тілдерді дамыту бас?ар­масы, «Н?р Отан»ХДП атынан ба?алы сый­­­лы?тар табыс етілді. Т?леген Айбер­геновты? ?ыздары Махаббат пен Айнар ?здері ?нерін ерекше ба?ала?ан о?ушылар?а арнайы сыйлы?тарын табыс етті.

Махамбет о?уларына ?атысушылар Махамбет ауданында?ы «Хан ордалы Са­рай­шы?» кесенесінде ж?не Индер ауда­нын­да?ы ?асиетті ?араойда болып, Ма­хамбет баба ру­хына та?зым етті.

Т?рсын ?АЛИМОВА

Атырау облысы

http://www.aikyn.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=16296&Itemid=2

Рубрика: