Біз айтып отыр?ан б?л адам — ХХ ?асырды? ?лы ж?мба?ы. Ол турасында миллионда?ан тара­лыммен онда?ан кітаптар жары?­?а шы??ан. Б?л к?реген кісі бо­лаша?ты д?л болжап ?ана ?оймай, ?ткенді де айна-?атесіз айтып беруімен ерекшеленген. Ж?не бол­жамдары ж?ртты керемет д?л­дігімен та??алдыр?ан. Оны? со?­­ын­да ?ал?ан жазбаларды? ?ш­тен бірі Атлантидамен ты?ыз бай­ланысты. «Жо?ал?ан Аталан­ти­­даны тек Мысыр пи­рами­да­ла­рынан іздеу керек» деп кетіпті жары?ты?. Зерттеушілерді? ай­туын­ша, Эдгар Кейси Платонны? Атлантида жайлы жазбаларынан хабарсыз бол?ан делінеді. Сондай-а? Атлантида жайлы бас?а да дерек к?здерін білмеген. Сонды?­тан оны ж?ртты та??алдыру ?шін Атлантида жайлы фантастикалы? ?иял?а ерік берген адам деуге еш негіз жо?.
Атлант м?хитына батып кет­кен алып арал — Атлантида т?р­?ындары ?з заманында біз ар­ман­дап ж?рген ?ркениетті? ?шар шы?­ына жеткен делінеді. Бірте-бірте біліміне дандайсы?ан адам­дар к?ктегі ??дайды ?мытып, ?а­?арлан?ан Жаратушы Ие есте жо? ескі заманда алып аралды м?хит суына ?ары? ?ыл?ан дейді.
Эдгар Кейсиді? д?лелдеу­ін­ше, ?азіргі ?мір с?ріп отыр?ан адамзат баласы сол жо?ал?ан Ат­лантидадан аман шы??андардан тарал?ан. Ал Мысырда?ы пирами­дада Атлан­ти­даны? тарихы сары майдай са?­таулы т?р дейді ол. Я?ни Ат­лан­тиданы? тарихы мен ?рке­ниеті жайлы ??жаттарды? к?шір­мелері Мысыр?а алынып келініп, Сфинксты? о? табаны мен Ніл ?зеніні? ортасында жат­?ан ша?ын пирамида ішіне жасы­рыл?ан. Кейси Хеопс пирамида­сын­да?ы ?олжазба залынан ат­лантты?тар?а т?н алтын мен ба?алы б?йымдар, музыкалы? аспаптар, маталар, д?рі-д?рмектер мен хирургиялы? аспаптар секілді к?птеген ба?алы заттар табылаты­нын да айтып кеткен.
Э.Кейси сондай-а? Амери­ка­дан атлантты?тарды? шежіресі са?таулы Иштар ??дайыны? Хра­мы табылатынын болжап кеткен. К?ріпкелді? айтуынша, атлант­ты?­тар б?л жерге кезінде алып кемелер мен ?ш?ыр ?ша?тармен жетіпті. Ал Хеопс пирамидасы бізді? д?уірімізге дейінгі 10490 ж?не 10390 жылдарды? арасында салын?ан к?рінеді.
Кейси атлантты?тар?а ?атыс­ты барлы? ??нды а?парат Хеопс пирамидасынан, адам басты, арыс­тан денелі Сфинксты? ал­ды??ы о? ая?ы н?с?ап жат?ан жер­ден табылатынын айтып кет­кен. Адамзат тарихын табаныны? астына басып, міз ба?пай к?зетіп т?р?ан Сфинксті? ж?мба?ын шешу б?гінгі ?алымдарды? ?олы­нан ?л-?зір келер емес.
К?ріпкел Хеопс пирамида­сын­да?ы сары майдай са?таулы т?р?ан а?парат адамзатты? жара­тыл?аннан бастап б?кіл тарихын бізді? д?уірімізді? 2000 жылына дейін ?амтитынын айтыпты. Пи­рамиданы? ішінде математикалы? ж?не астрономиялы? к?рделі есеп­теулер жасырулы екен. Жер­ді? ?з ?рісін ?ашан ая?тайтыны, с?йтіп, бас?а ?ріске шы?атыны, сол жылдан бастап Жер бетінде ?лы ?згерістер басталатыны секіл­ді ілім-білімдер ж?мба?тап жасы­рыл?ан. Жалпы, Кейси Атланти­даны? тарихын ?ш кезе?ге б?лген: шамамен бізді? д?уірімізге дейінгі 50 мы? жыл ж?не бізді? д?уірімізге дейінгі 28 мы? жыл ж?не бізді? д?уірімізге дейінгі 10500 бен 10000 жылдар арасы. Кезінде ?ш?ыр ?ша? ?шырып, аса жо?ары жыл­дамды?та?ы пойыздар ж?ргізген, электр жары?ын еркін пайдалан­?ан Атлантида т?р?ындары ?зара алапат со?ысты? кесірінен ??р­лы?­пен бірге жойылып кеткен.
Жалпы, Хеопс пирамидасын кімдер ж?не ?ашан, ?алай сал­?а­ны ?алымдарды ?лі к?нге тол?ан­дырып келеді. Біреулер С?леймен пай?амбар?а ба?ын?ан жындар сал?ан десе, біреулер ?арыштан кел­гендерден ?ал?ан белгі десе­ді.
?алымдарды? д?лелдеуінше, Атлантида т?р?ындары, я?ни ежелгі атлантты?тар ерекше алып денелі, рабайсыз ?зын бойлы бол­?ан. Е? ал?аш?ы пирамидаларды осы алыптар сал?ан деген жорамал бар. Кейбір физик ?алымдарды? ойынша, атмосфералы? ?ысым мы?да?ан жылдар б?рын ?азіргі­ден 8-9 есе арты? бол?ан, ал а?аш­тарды? бойы 1 ша?ырым?а дейін ?скен. Ал атлант адамдарды? бойы 18 метрге жеткен. М?ны? б?рі таби?атты? жайлы кезінде бол?ан, кейін таби?ат ?згеріске т?скен делінеді. Ежелгі жазба­лар­да: «Б?л алыптарды? бойыны? ?зын бол?аны сондай, ?азіргі е? бойы биік адамны? ?зі, оны? ?а­сында т?рса, тізесіне ере? жетер еді.Оларды? ?р?айсысы к?дімгі елу адамны? тама?ын ішкен» де­ген с?здер са?тал?ан.
?асиетті ??ран К?рімде Н?х пай?амбар алып кеме жасап жат­?анда, «е? биік пальмадан да ?зын» алыптар к?ліп: «Топан су бізге еште?е істей алмайды. Біз ?те ?зынбыз. ?андай ?зен болса да кешіп ж?ре береміз» дегені ай­тылады. Б?рібір олар топан су?а ?ары? бол?ан.
А?ыз-??гімелердегі ертеде ?мір с?рген алып адамдар: грек а?ызында?ы Гераклды, болмаса «?а?ба? шал» ертегісіндегі жал­?ыз к?зді д?уді алайы?. Мысал келтіре берсек, толып жатыр. Ал осы ертегі-а?ыздарда?ы алып адам­дар шынымен де жер бетінде болуы м?мкін екенін ?азіргі да­мы?ан ?ылым заттай ай?а?тар ар?ылы д?лелдеп те отыр.
Египеттегі Хафра пер?ауын­ны? храмына салма?ы 500 тонна тартатын тас ?алан?ан. Ал Гре­кияда ?абыр?асыны? ?алы?ды?ы 20 метрге жететін, ал ?алан?ан ?р тасты? салма?ы 125 тонна тар­татын Тиринф ?абыр?асы са?тал­?ан. Ал Пасхи аралында?ы биіктігі 8 метрден асатын, салма?ы 50 тоннаны ??райтын 500 тас м?­сіндер ?айдан келген? Оларды? барлы?ы да алыстан тасып ?келін­ген бе? М?ндай алып тастарды алыптар к?термесе, кім к?тере алма?? М?ны бір деп ?ойы?ыз.
Ресейлік ?алымдар ?ай бір жы­лы Сирия, Ливан, Египетті ара­лап ж?ріп, тас?а т?скен алып адамны? табаныны? ізін (90 см) тап?анын жария етті. О?ымыс­тыларды? ойынша, алып адамны? ая?ыны? ізі осылай бол?анда, оны? салма?ы 3,5-5 тоннаны, ал бойы 6,5-10 метрді ??ра?ан деп болжау?а болады.
Егер алып адамдар жер бетінде шынымен ?мір с?рсе, онда дино­заврды? с?йегін тауып жат?ан ?алымдар алып адамны? с?йегін неге таппайды? Д?рыс с?ра?. Б?л с?ра??а о?ымыстылар ертедегі алыптар ?лгендерді? с?йегін жер ?ойнына бермегенімен байланыс­тырады. Сол заманда-а? озы? тех­нологияны ме?герген олар с?й­ек­терді ?ртеп, к?лін ?ана ?ал­дыр?ан. Дегенмен алып адамны? с?йегі табылмады емес, табылды ?ой!
??ран К?рімде Алла та?ала жойып жіберген Ад ?ауымы тура­лы айтылады. Ад ?ауымыны? адам­дары зор денелi, ?те алып к?штi? иелерi бол?ан. ?здерiн е? к?штi санап, адамгершiлiкке жат­пайтын ?ылы?тар iстей баста?ан. Сонды?тан да жер бетінен жойыл­?ан.
2006 жылы жазда Сауд Ара­бия­сында ?зынды?ы 10 метрге жететін адам с?йегі табыл?ан. Ар­хеологтар мен ислам о?ымыс­ты­ларыны? пікірінше, б?л с?йек ??ранда айтылатын Ад ?ауымы­нан ?ал?ан ?алды? болса керек. 1991 жылы америкалы? археолог­тар ?арыштан спутниктік ба?ылау ар?ылы алып с?йек табыл?ан жер­ден Ад ?ауымыны? ?й-жай­ларыны? ?алды?тарын тап?ан.
1996 жылы ?ндістанда бойы 4 метр, кеуде с?йегі бір метрді ??­райтын алып адамны? с?йегі табылды. Оны ?нділер ертедегі ??дайлар?а ?арсы шы??анды?тан, Шива ??дайы жойып жіберген алыптарды? т??ымы деп санайды. ?ытайдан да алып адам с?йегіні? ?алды?тары табылды. Онда?ы адам бас с?йегі мен тістеріні? к?п­тігіне ?арап, ?ытайлы? алып­ты? бойы 3-3,5 метр, ал салма?ы 400 келіні ??ра?ан деп болжанады. Сондай-а? археологтар салма?ы он келіге дейін жететін айбалталар мен пыша?тар тап?ан. Тас?а айнал?ан адам тісі табылып, оны? биіктігі 67 см бол?ан. Тісіні? ?зі осындай бол?анда, оны? бойы кемінде 7 метр бол?ан. Тісті? жа­сын ?алымдар то?ыз миллион жыл деп отыр. Ал 1936 жылы не­міс ?алымдары Орталы? Афри­кадан алып адамдарды? 12 с?йегін тап?ан. С?йектерді? б?ріні? ?зын­ды?ы 3 жарым метрді? ар жа?, бер жа?ы бол?ан.
2002 жылы Тунис археология­лы? институтыны? о?ымысты­лары бойы 2 метр 30 см болатын алып ?йелді? бізді? д?уірімізден б?рын?ы тас саркофагта са?таулы с?йегін тапты.
Ал Т?жікстанда жергілікті т?р­?ындар бойыны? ?зынды?ы екі жарым метрден астам адам с?йегін кездейсо? тауып ал?ан. Етпетінен жат?анына ?ара?анда, оны? арнайы жерленбегені ж?не со?ыста ?лгені болжанып отыр. Оны? жасын ?алымдар бізді? д?у­і­рімізге дейінгі 2,5 мы? жыл б?рын?ы ?ола д?уіріне апарып тастады.
Діни а?ыздарда Адам Ата мен Хауа ананы? алып адамдар бол­?аны айтылады. Адам Ата 900 жыл ?мір с?рген делінеді. Ал Шы?ыс Азия елдерінде са?тал?ан «Будда­ны? 60 ерекшелігі мен 32 ?ыры» деген жазбада, оны? дене бітіміні? ?те алып бол?аны айтылады.
Дамаскіден онша ?ашы? емес жерде Адам Ата мен Хауа ананы? ?лы ?білді? моласы бар. Араб елдерінен ?лі к?нге дейін к?птеген адамдар онда т?у етуге келіп т?­ратын к?рінеді. Ол моланы ислам а?ымыны? «друздар» деп аталатын ?кілдері 300 жылдан аса уа?ыт бойы к?зетіп келеді. ?здері ара­мей тіліні? сириялы? диалек­ті­сінде, я?ни Иса пай?амбарды? тірі кезіндегі тілде с?йлейді. ?біл­ді? граниттен жасал?ан мола­сы­ны? ?зынды?ы 5 метр 71 см ж?не ені 1 метр 80 см. М?ндай алып мо­лаларды? талайын кезінде м?­сылмандар бульдозермен б?зып таста?ан.
Осы?ан ?ара?анда Мысыр пи­рамидаларын атлантты? алып адамдар сал?аны рас та болар. Атлантида тарихыны? шежіресі сол пирамидаларда са?таулы екен­дігі жайлы Эдгар Кейсиді? болжамдарында да негіз бар сия?­ты. Ол ??пияны? ашылуы тек ?лы м?ртебелі уа?ытты? еншісінде екені аны?.

«Ай?ын» газеті

Рубрика: