Тибеттен 1938 жылы гитлершілдер ?келген ж?мба? м?сінні? сыры ашылды. Неміс ?алымдары оны? Жерге б?дан мы?да?ан жылдар б?рын ??ла?ан метеорит ?алды?ынан жасал?анын а?и-та?и д?лелдеді.

Генрих Гимлер жаса?та?ан неміс экспедициясыны? Ти­бетке жаса?ан саяхаты жайын­да аз жазыл?ан жо?. Дегенмен экспедиция?а ?атысты к?птеген ??жаттар к?ні б?гінге дейін ?те ??пия ?сталынып келеді. М?­ны? ?зі неше т?рлі ??гімелерді? тууына жол беріп отыр. Экс­пе­дицияны? на?ты ма?саты неде бол?аны а?и-та?и аны?тал­ма­?анмен, немістерді? Тибеттен к?птеген к?не ж?дігерлер ?келгені аны?. Оларды? к?бісі кейін ?оймалардан із-т?ссіз жо?алып кеткен. Ал жеке бір ?ожайынны? ?олында са?та­лып, б?гінге аман-есен жеткен ?лгі та??аларлы? м?сін б?рын­дары Будда м?сіні делініп ке­ліпті. Онда кеудесіне свастика та?ып отыр?ан ер адам бей­не­ленген. Е? та??аларлы?ы, бойы­ны? ?зынды?ы бар-жо?ы 24 см боп келетін ?лгі м?сінні? сал­ма?ы с?мды?: 10 кг тартады.
Сарапшылар б?л м?сінні? метеорит ?алды?ынан жасал­?анына мы? жыл?а жуы? уа?ыт ?ткенін айтады ж?не б?л м?сін еш?андай да Будданы? емес, ?лемге ?йгілі Шы??ыс ханны? м?сіні деген пікірде. Кезінде немістерді м?сінні? ?зінен б?­рын «темір адамны?» кеуде­сін­дегі свастика ?ызы?тыр?ан сия?ты. Свастиканы? ?асырлар бойы к?птеген м?дениеттерде ?олданыл?аны тарихтан белгілі. Свастика ежелден К?нні?, жа­ры?ты?, ?мірлік ?оз?алысты? символы бол?ан. Ал ХХ ?асырда фашистік Германияны? сим­волына айналып шы?а келді.
Аталмыш м?сінді ?за? уа?ыт ?йінде са?тап келген ?ожайын 2007 жылы ?айтыс бол?ан со?, м?рагерлері м?сінді аукцион?а шы?ар?ан. Ал статуэтканы сатып ал?ан жа?а ?ожайын ж?мба? фигураны о?ымыс­ты­лар?а зерттетіп алма?шы бо­лады. Неміс ?алымдары б?л м?сінні? ?азіргі ?аза?-мо??ол шекарасына таяу ма??а шама­мен б?дан 15 мы? жыл б?рын ??ла?ан метеорит ?алды?ынан мы? жылдай б?рын жасал?а­нын аны?та?ан. Ж?не ?а­лым­дарды? біразы м?сінде Шы?­?ыс хан бейнеленген деген пікірге тас­тай ?атып отыр.

Т?ре?али Т?ШЕНОВ

Источник: www.aikyn.kz

Рубрика: