Серік ?БДЕНОВ, Е?бек ж?не халы?ты ?леуметтік ?ор?ау министрі:

Серік Ахметов ?кіметі ?айта жаса?тал?анда е? жас министр болып та?айындал?ан шенеунік – Серік ?бденов. Министрлер кабинетіне дейін Шы?ыс ?аза?стан облысы ?кіміні? орынбасары ?ызметін ат?ар?ан ол б?рындары Е?бек ж?не халы?ты ?леуметтік ?ор?ау министрлігінде вице-министр болып екі жыл е?бек еткенін айтуымыз керек. С?рсенбідегі М?жілісті? жалпы отырысына «?аза?стан Республикасыны? кейбір за?намалы? актілеріне ?леуметтік ?амсыздандыру м?селелері бойынша ?згерістер мен толы?тырулар енгізу туралы» За? жобасын ар?алай келген ол депутаттарды?  «а? батасын» алды. Жа?а министрмен бол?ан ша?ын с?хбатты назарлары?ыз?а ?сынамыз.

–     М?жілісте зейнета?ы жасына байланысты ?ш т?рлі ?сыныс т?сті. Алда?ы уа?ытта зейнет демалысына шы?у жасы ?згеруі м?мкін бе?
–     ?азіргі уа?ытта ?те к?рделі с?ра?тарды? бірі осы м?селе. Мемлекет басшысы зейнета?ы ж?йесін жетілдіру туралы тапсырмалар берді. Сонды?тан б?л м?селені ?лі де ке?інен ?арастыратын боламыз.
–     За? жобасы бойынша ?йелдер 50 жастан бастап зейнета?ы алатыны айтылды. Б?л шынымен болуы м?мкін д?ние ме?
–     Б?л орайда ?йелдерге зейнета?ы беру емес, зейнета?ы аннуитеті ж?йесіне к?шу м?мкіндігі туралы айтылып отыр. Б?рын?ы за? бойынша зейнеткерлік аннуитет шартын жасау?а 55 жастан бастап м?мкіндік берілсе, ?азір б?л межені 50 жас?а т?мендету м?селесін ?арастырып отырмыз. Бас?аша айт?анда, зейнета?ы ?орларында ?рбір азаматты? тиісті ?аражаты бар. Сол жина?ты азаматшалар 50 жас?а тол?аннан кейін са?тандыру компаниясына жіберіп, зейнета?ы аннуитеті туралы шарт жасасып, содан кейін белгілі бір к?лемде а?ша алады. Б?л сома ?йелдер ?шін 2,9 млн., ерлерге 2,6 млн. те?гені ??рап отыр.
–     Отырыста депутаттар миллиардта?ан ?аражатты? зейнета?ы ?орларында бос?а жат?анын айтты…
–     Ол ?аражат кезінде азаматтарды? ?з еркімен аударыл?ан еді. Зейнет жасыны? уа?ыты келмегендерге, оны? ішінде ?мірден ерте оз?андары мен  бас?а елге ?оныс аудар?андар бар, тиісті ?аражат жіберілген жо?. Ал азаматтар зейнет жасына тол?ан кезде балалары немесе жа?ындары ?аражатты иемденуіне болады. ?азір сондай процесс ж?ріп жатыр. Барлы? механизмдер бар, азаматты? кодекс сол ж?йені белгілейді.
–     «Зейнет жасыны? мерзімін 3-4 жас?а ?ыс?артайы?» деген ?сыныстар айтылып жатыр емес пе?
–     Мысалы сіз бас?а жа??а ?оныс аударды?ыз делік. Ерте? зейнета?ы жасы?ыз келгенде сол ?аржыны иемдену ма?сатында аударасыз. Сол кезде ол а?шаны мемлекет алып ?ойса, о?ан тиісті ?сім жасалмайды. Себебі, зейнета?ы ?орына аударыл?ан а?шаны? жыл сайын?ы ?сімі белгіленеді. Сонды?тан біз б?л ???ы?ты шектей алмаймыз. ?йткені ерте?гі к?ні азаматтар сал?ан ?аражатын ж?не зейнета?ы ?оры жаса?ан тиісті ?сім ?аражатын алу м?мкіндігі бар. М?ны? барлы?ы осы ба?ытта жасалып отыр. Егер біз мемлекет тарапынан осы ?аражатты алатын болса?, ?р азаматты? ???ы?ын шектейтін боламыз.
–     Министр бол?алы М?жіліске ал?аш рет ая? басып т?рсыз. Депутаттар алдында тол?у бол?ан жо? па?
–     ?рине! Мен де пендемін ?ой. М?жіліске ?лкен тол?ыныспен келдім. Депутаттар алдына шы?ып, за?ды баяндау о?ай ж?мыс емес.
–     ?кіметтегі е? жас министрсіз. ?аза?ша?ыз т?уір секілді. Министр ретінде ?азіргі мемлекеттік тілді? хал-ахуалына ?андай ба?а берер еді?із?
–     «К?ш ж?ре т?зеледі» деген ?аза?та тамаша бір с?з бар. Сол секілді тілді? де жа?дайы жылдан жыл?а т?зеліп келеді. ?азіргі уа?ытта б?л саясат жастар арасында жа?сы ж?ргізілуде. Мысалы, мен кеше ?ана ?скеменнен келдім. Шы?ыс ?аза?стан бас?а ?лт ?кілдері к?птеп ?оныстан?ан ??ір ретінде белгілі. Біра? мен шы?ыста ?ызмет ете ж?ріп ?аза? тілін ме?геріп одан ?рі жетілдіріп келдім десем болады. Со?ан ?арап-а? тиісті ?орытынды жасау?а болады.
–     Министр болып та?айындал?аны?ыз?а ризасыз ба?
–     ?арапайым ?ана ойласа?, кім ?зіні? е?бегіні? еленіп, ба?алан?анын жек к?реді? Мемлекет басшысы мені бекерден бекер ?кіметке ?келген жо? деп есептеймін. Мен мем?ызметте бірінші к?н істеп ж?рген жо?пын. Мен осы?ан дейін ?алай ж?мыс істедім, министр болып та?айындалуымды со?ан берілген ба?а деп есептеуге болады.

Жанкелді ?АРЖАН

http://halyksozi.kz/news/view/id/1909

Рубрика: