?аза?стан К?шбасшысы билік пен халы??а жа?сы ?лгі к?рсетті: кеше Н?рс?лтан Назарбаев «халы?аралы? де?гейдегі іс-шараны да толы?ымен мемлекеттік тілде ?ткізуге болатынды?ын» паш етті. Б?л к?ні ?з А?ордасында, алты елді? жа?а елшілерін ?абылдап, оларды? ?з мемлекеттері атынан ?сын?ан сенім грамоталарын ?абыл ал?ан ?аза?стан Президенті осы р?сімді бастан-ая? мемлекеттік тілде ?ткізіп, ?з с?зін де тек ана тілінде с?йледі. Б?л, шын м?нінде, ?аза? еліні? ?з дамуыны? жа?а биігіне шы??анды?ын танытса керек.

М?ндай мемлекетті ?лемдік ?ауым­дасты? ??рметтейді, ?рі сыйлайды, соны? к?рінісіндей, Норвегия патшалы?ыны? ?аза?станда?ы дипломатиялы? миссия­сыны? жа?а басшысы, А?орда?а ?з еліні? ?лтты? киімін киіп келген Оле Йохан Бёр­ной мырза, елші ретінде Елбасы?а арна­?ан с?зін ?алпымен ?аза?ша айтты. Шыны керек, м?ндайды со??ы жылдарда ал?аш рет к?ріп отырмыз. Б?л т?жірибені алда ?зге дипломаттар мен шетелдік м?ртебелі меймандар да іліп ?кетіп, ізгі д?ст?рге, ж?н-жорал?ы?а айналдырады деп ?міт­тенеміз. Бізді еле? еткізген та?ы бір жайт, ?аза?­стан К?шбасшысы шетелдіктер ал­дында «?аза? елі» деген с?зді ?олданып, елшілерді? ?ай елге келгендігін ны? а?­?артты.
А?ордада?ы ресми іс-шара кезінде Норвегия Корольдігіні? елшісі Оле Йохан Бёрной, Египет Араб Республикасыны? елшісі Набила Ибрагим Салама Фар­хана, ?збекстанны? елшісі ?лішер Са­лахатдинов, Израиль елшісі Элияу Тасман, Индонезия елшісі Фостер Гултом ж?не Сербия елшісі Владимир Миркович ?а­за?стан Президентіне ?з елдеріні? сенім грамоталарын тапсырды.
— Жо?ар?ы м?ртебелі елшілер! — деді осы алты елді? дипмиссиясыны? жа?а жетекшілеріне ?айырыл?ан мемлекет басшысы Н.Назарбаев. — Сіздерді ?аза?­станда?ы дипломатиялы? ?ызмет­тері?ізді? басталуымен шын ж?ректен ??тты?таймын! Мемлекеттер арасын­да­?ы жан-жа?ты, ?зара тиімді ынтыма?тас­ты?ты дамыту?а ба?ыттал?ан е?бектері?із же­місті болсын. ?аза? еліні? с?улеттті елордасы Астана?а ?ош келді?іздер!
?аза? еліні? жа?а биікті ба?ын­дыр­?анды?ын ай?а?та?ан айшы?ты о?и­?а — ЭКСПО-2017 ?шін ?ткен додада?ы ?лы же?іс болса керек. Ж?зге жуы? мемлекет ?з жетістіктерін паш ететін б?л жа?анды? к?рме постке?естік ке?іс­тікте ж?не Орталы? Азия тарихында т??­?ыш рет ?ткелі отыр. Сонды?тан б?л о?и­?а?а ?аза?стан басшысы алдымен то?тал­ды. «Осыдан 14 жыл б?рын ?лы Жібек жо­лы бойында, Еуразия континен­тіні? ж?регінде ?оныс тепкен бізді? жа?а ел­ордамыз Астана ?лемге танымал ша­?ар?а айналды, — деді Н.Назарбаев. — Жа­?ында Париждегі Халы?аралы? к?рме бюро­­­­сында, ?здері?із білесіздер, сайлау н?тиже­сін­де, 2017 жылы ЭКСПО к?рмесін Астана­да ?ткізу туралы шешім ?абыл­данды. Б?л жас елордамызды? 20 жылды? мерей­тойына орай те?десі жо? сый болары с?зсіз. Астананы? г?лденуі ?аза?­стан­ны? ?р­кендеуіні? жар?ын ай?а?ы бо­лып табылады».

?з с?зінде Елбасы елшілерді ?аза?стан жайымен таныстыра кетті. «Т?уелсіздік т??ы­рында?ы 20 жыл ішінде елімізді? іргесі бекіп, ?л-ау?аты артты, — деді ол. — Экономикалы? ахуалы дамы?ан, алды??ы ?атарлы мемле­кет­тер санатына біз ?осылды?. ?ткен кезе? ішін­де елімізді? жалпы ішкі ?німі 22 миллиард дол­лардан 200 миллиард доллар?а ?л?айды. Жан басына ша??анда?ы жалпы ішкі ?нім к?р­сет­кіші 11 мы? доллардан асты. Біз на­ры?­ты? экономикада?ы «?тпелі кезе?де» т?ра?­ты ин­вестициялы? ахуал ?алыптастырды?. Шетелдік инвестицияларды тартуды? жа?а м?мкіндік­тері мен к?здерін ашып, ?олайлы жа?дай жа­сады?». Соны? н?тижесінде 20 жылды? ішін­де шетелден 166 миллиард дол­лар к?лемінде тікелей инвестиция тартылды. ?а­за?стан 146 мемлекетпен дипломатиялы? ?а­тынастар ор­натты. 3 мы?нан астам ха­лы?­ара­лы? келі­сімге ?ол ?ойылыпты. «Біз ??р­лы?та?ы шекарамызды р?сімдеп, елді? айнала­сында бейбітшілік пен тату к?ршілік белдеуін ?а­лып­тастырды?» деді Президент.
Мемлекет басшысы ?аза?станны? «Нор­ве­гия Корольдігімен ке? ау?ымды ы?палдас­ты?ты одан ?рі ке?ейтуге ниетті» екендігін м?лімдеді. «Біз Норвегияны болаша?ы зор сауда-экономикалы? ?ріптес ретінде ?арасты­рамыз. Биыл?ы наурызда ?аза?стан Ослода?ы дипломатиялы? миссиясын елшілікке айнал­дыру ж?нінде шешім ?абылдады. Б?л ?адам екіжа?ты ынтыма?тасты?ты ны?айту?а жа?а серпін береді деп ?міттенеміз» деді ол.
Ресми Астана сырт?ы саясатты? басым ба­?ыттарыны? бірі ретінде «к?рделі саяси ?де­рістерді бастан кешіп отыр?ан Таяу Шы?ыс пен Солт?стік Африка елдерімен екіжа?ты байланыстарды дамытпа?». «Осы орайда б?л ??ірдегі ?ріптесіміз Египетті? жа?а басшы­ларымен жан-жа?ты ?атынастарды тере?дете беретін боламыз. Біз Мысыр елімен ха­лы?ара­лы? форумдар аясында?ы ты?ыз ынтыма?­тасты?ты жо?ары ба?алаймыз. Осы орайда А?СШК, сондай-а? ?лемдік ж?не д?ст?рлі діндер к?шбасшыларыны? съезі ж?мысына Египетті? белсенді атсалысуына ерекше ризамыз» деді Мемлекет басшысы.
?збекстанды Н.Назарбаев «бізді? тату к?ршіміз, стратегиялы? ?ріптесіміз ж?не сенімді ода?тасымыз» деп атады. «?збекстан президенті Ислам Каримовты? ?аза?стан?а биыл?ы ресми сапары ?те н?тижелі болды,-деді ол.-Біз ?станымдарымызды ?йлестірдік. Екіжа?ты ынтыма?тасты? м?селелері бойын­ша т?бегейлі уа?даласты??а ?ол жеткіздік. ?збекстан басшысыны? сол сапарында ?ол ?ойыл?ан ма?ызды ??жаттар мен уа?далас­ты?­тар ?аза?-?збек стратегиялы? ?ріптес­ті­гіні? дамуына жа?а серпін беретіні аны?».
Елбасыны? ба?алауынша, б?гінгі ?аза?стан мен Израиль арасында?ы досты? ?атынастар «екі елді? м?ддесіне сай даму ?стінде». «?а­за?стан мен Израилді? арасы географиялы? т?р?ыдан алша? екендігі белгілі. Біра? ?зара байланыстарды ны?айту?а ба?ыттал?ан ?м­тылыс, жо?ары де?гейде ?алыптас?ан саяси диалог бізді? мемлекеттерімізді жа?ындата т?седі. Біз со??ы уа?ытта айма?та орын ал?ан о?и?алар?а байланысты ала?даушылы? біл­ді­реміз. Ахуал тез арада т?ра?танып, бейбіт жол­мен шешілетіндігінен ?міттіміз» деп м?­лімдеді ?аза?стан К?шбасшысы.
?аза?стан басшылы?ы Индонезияны «О?­т?стік-шы?ыс Азияда?ы е? ма?ызды ?ріптес» ретінде ?арастырады. «Мені? Жакарта?а биыл?ы ресми сапарым барысында екіжа?ты ынтыма?тасты?ты дамыту?а ба?ыттал?ан бір­?атар уа?даласты?тар?а біз ?ол жеткіздік. Биыл біз Индонезияда ?аза?станны? елші­лігін ашты?» дей келе, Н?рс?лтан Назарбаев «?лем­дегі м?сылмандар е? к?п т?ратын мем­лекет» саналатын Индонезияны? «АСЕАН ?йымыны? белді м?шесі ж?не к?шбасшысы» екендігіне то?талды. «Осы?ан орай ?аза?­стан­ны? АСЕАН ?ауіпсіздік ж?ніндегі фо­румы­ны? м?шесі болу?а деген ?мтылысына Индонезия ?олдау к?рсетеді деп сенеміз» деді ол.
?аза?стан басшысы Сербияны Б?? Бас Ассамблеясыны? 67-сессиясыны? т?ра?асы болып та?айындалуымен ж?не «Еуропалы? Ода??а кіруге ?міткер» д?режесін алуымен ??тты?тады. «Біз Сербиямен ?зара тиімді ынтыма?тасты?ты ары ?арай дамыту?а м?д­деліміз» деді Президент.
С?з со?ында Н.Назарбаев жа?а елшілерге Астанада?ы ?ызметтеріні? ?ызы?ты, жемісті болуына тілектестік білдірді. «Мемлекеттеріміз арасында?ы ?зара тиімді ынтыма?тасты?­ты? дамуына барынша к?ш саласыздар деп сенемін. ?она?жай ?аза? жерінде ?ткізген уа?ыттары?ыз сіздерге ж?не отбасы­лары­?ыз­?а ?мытылмастай ?сер ?алдырады деп се­не­мін» деп т?йді Мемлекет басшысы.
Египет елшісі Набила Фархана ?аза?стан К?шбасшысына ?з мемлекетіні? жа?а басшы­лы?ыны? сапарлап келуге ша?ыруын жеткізді. «Біз Президент Назарбаев мырзаны Египетте Бейбарысты? мешітіне ?атысты ?лы?тау сал­танатына к?тіп отырмыз, — деді ол. — Б?­?ан ?оса, Назарбаевты? ?атысуымен Азия ел­дері­ні? форумы ?теді деп к?тілуде».
-22 ?арашада Халы?аралы? к?рмелер бюросыны? отырысында ?збекстан ?аза?­станны? «ЭКСПО-2017»-ні ?ткізу туралы ?ті­ні­мі­не ны? ?олдауын білдірді, — деді ?збек­стан­ны? жа?а елшісі ?лішер Салахатдинов. — Мен ?аза?станды осынау ?лкен ?рі сенімді же?і­сімен шын ж?ректен ??тты?таймын ж?не осы ма?ызды іс-шараны ?ткізуде табыс тілеймін.
— Астана ?аласыны? «ЭКСПО-2017» к?р­месін ?ткізуші ретінде табысты сайлануына орай мені? ?аза?стан Президенті мен хал?ына арна?ан ??тты?тауымды ?абыл алы?ыз­дар! — деді Индонезия елшісі Фостер Гултом.-Мен сондай-а? ?аза?станды халы?ара­­лы? Адам ???ы?тары ке?есіні? м?шесі ретінде сайлануымен де ??тты?таймын. Ин­донезия екі сайлауда да ?аза?станды ?ол­дады.
— ?аза?стан басшылы?ы мен хал?ын Ас­тананы 2017 жылы б?кіл?лемдік «ЭКСПО» к?рмесі ?ткізілетін орын ретінде та?далуымен ??тты?таймын! — деді Сербия елшісі Влади­мир Миркович. — Б?л — ?лкен же?іс! Ол бір жа?ынан бізді? елдеріміз ?шін де ынтыма?­тасты?ты? жа?а м?мкіндіктерін ашады деп ойлаймын.

Айхан Ш?РІП
www.aikyn.kz

Рубрика: