М?дениет ж?не а?парат министрі Дархан Мы?бай Алматыда бір?атар м?дениет ж?не ?нер ?айраткерлеріне мемлекеттік наградалар табыс етті.

Мемлекеттік ж?не ?о?амды? ?ыз­метте сі?ірген е?бегі, елді? ?леуметтік-экономикалы? ж?не м?дени дамуына, халы?тар арасында?ы досты? пен ын­тыма?ты ны?айту?а ?ос?ан елеулі ?лесі ?шін Суретшілер ода?ыны?, Ки­нематографистер ода?ыны?, Дизай­нерлер ода?ыны? м?шесі ?мен Хай­даров?а ІІІ д?режелі «Барыс» ордені тап­­сырылды. ?.М?сірепов атында?ы академиялы? балалар мен жас?спірімдер театрыны? актері М?рат Ахманов пен ??рман?азы атында?ы ?лтты? консер­ватория о?ытушысы ?діл М?са, М.?уе­зов атында?ы академиялы? драма теат­рыны? актрисасы Р?шида Хаджиева «??рмет» орденімен марапатталды. Ал «Ерен е?бегі ?шін» медаліне ?.?ожа­мия­ров атында?ы республикалы? мем­лекеттік ?й?ыр театрыны? ?ншісі Тулу­най Айсарова, Суретшілер ода­?ыны? м?шесі, суретші-карикатурашы Еркін Н?разхан лайы? деп табылды.
«?аза?станны? е?бек сі?ірген ?ай­раткері» ата?ына М.?уезов атында?ы мем­лекеттік академиялы? драма теат­рыны? к?ркемдік жетекшісіні? ?деби ке?есшісі ?лия Б?пежанова ж?не актер Омар ?и?ымов, ?.М?сірепов атында?ы академиялы? балалар мен жас?спірімдер театрыны? актрисасы Райхан ?алиол­дина, «Мюзикола» дуэтіні? жетекшісі Болат Сызды?ов ие болды. Сондай-а? министр мырза Мемлекеттік сыйлы?ты? иегері Дулат Исабековке Президент Н?рс?лтан Назарбаевты? Ал?ыс хатын о?ып берді. Онда:
— Сіз дара ?олта?ба?ызбен танылып, ?дебиетті? алуан жанрында жемісті е?бек етіп келесіз. ?аламы?ыздан шы?­?ан шымыр хикаяттар, шынайы роман ж?не сахналы? туындылар о?ырмандар мен к?рермендерді рухани байытты. ?лт ?дебиетіні? игі д?ст?рін жал?астырып, ?азынасын байыт?ан ш?райлы шы?ар­малары?ыз ?шін Сізге ал?ысымды біл­діремін.
Мерейлі мерейтойы?ыз — 70 жасы?ыз­­бен ??тты?тап, мы?ты денсаулы?, шал­?ар шабыт, отбасы?ыз?а ба?ыт-бе­реке тілеймін. Алда?ы уа?ытта да ж?рт­шы­лы?ты ты? туындыларымен ?уанта бе­рі?із, — делінген.
Б?дан кейін м?дениет саласыны? дамуына ерекше ?лес ?ос?ан, елді? ру­ханиятын дамытуда?ы ?за? жыл?ы е?бегі мен жеке ?лесі ж?не м?дениет сала­сын жетілдіруге белсене ?атыс?аны ?шін «М?дениет саласыны? ?здігі» т?сбелгісі Жексенбек Еркімбеков, ?мен Хайдаров, Хабиба Елебекова, Гулфайруз Исмаилова, Бибіг?л Т?легенова, Роза Жаманова, С?бит Оразбаев, Болат Аю­ханов, Асан?лі ?шімов, Рубен Анд­риасян, Серік Сейдумановтарды? ??і­рін жар?ыратты. Салтанатты р?сім ба­ры­сында М?дениет ж?не а?парат ми­нистрі Дархан Мы?бай:
— Т?уелсіздік к?ні ?арса?ында Ел­басы Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев­ты? Жарлы?ымен бір топ м?дениет пен ?нер ж?не б??аралы? а?парат ??рал­да­ры ?ызметкерлері мемлекеттік наг­радалар алды.
Министрлік ?сын?ан бір топ ?айрат­керге наградалар 13 желто?сан к?ні та­ратылды. Ал ж?мыс ретімен немесе ден­саулы?тарына байланысты Астана?а келе алма?ан азаматтарды марапаттау ?шін Елбасыны? тапсырмасы бойынша алдары?ыз?а келдім, — деп атап ?тті.
?з кезегінде ?нер ?айраткерлері «к?н­де кездесе бермейміз» деп к?кейде ж?р­ген ойларын орта?а салып, шешімін таппай жат?ан м?селелерді ??ла??а?ыс етті.
Жиыннан кейін министр мырза денсаулы?ы мен жастарыны? ?л?ай?а­нына байланысты м?нда да жете алма?ан ?мен Хайдаров, Хабиба Елебекова, Г?лфайруз Исмаилова сынды майтал­мандарды? ?йлеріне барып, ?олын алып, ??тты?тап ?айтты. Соларды? бірі ?аза?станны? е?бек сі?ірген артисі Хабиба Елебекова: «Дархан балам ?а­сымда бір са?аттай отырып, жа?дайымды с?рап, ??гімесін айтып, к??ілімді к?­теріп кетті. Осындай жас?а келгенде ел ?шін еткен е?бегімді естеріне алып, ме­ні апалауыны? ?зі ?лкен к?ш, жо?ары м?ртебе, айналайын. К?сегелері к?гер­сін, мені іздеген ел азаматтарына мы? ал?ыс! Халы? аман болсын, ысты? са­?ы­­нышым мен д??ай с?лемімді жолдай­мын» деп ?уанышымен б?лісті.

?аншайым БАЙД?УЛЕТ

Источник: liter.kz

Рубрика: