Биыл     Желто?сан к?терілісіне – 26 жыл.   Б??ан дейін ?аза? мемлекетін Т?уелсіздікке бір адым жа?ындат?ан

к?теріліске ?атысты ты? деректер мен ма?алалар басылым беттерінде жарияланып келеді. Ал ?р жерде шашырап жат?ан д?ниені жинастырып, арнайы кітап етіп ??растыру ?лкен е?бек.

Белгілі журналист Тал?ат Айтбай?лы «Алматы 1986 Желто?сан» атты ай?а?-кітапты ??растырып, жары??а шы?уына м?рынды? болып келеді. Биыл б?л кітапты? 6-томы т?сауын кесті. Ай?а?-кітапты? 6-шы томына енген материалдарды? дені к?терілісті? ширек ?асырлы?ы аталып ?ткен жылы жазылып, республикалы?, облысты? мерзімдік басылымдарда жары? к?рген д?ниелер. ?атысушы ?а?армандарды? аузымен айтылып, боямасыз ?лгіде ?а?аз?а т?скен естеліктерді? б?ріні? ар?ы жа?ында ?аза? хал?ыны? басынан ?ткен сол бір с?р?ай ша?ты? ащы шынды?ы жатыр. Уа?ыт – емші, ол б?рін жазады дейміз ?ой. Алайда жазылмайтын жан жарасынан айы?у ?иын екен. «Неге олай?» дерсіз сіз де. Міне, осы сауалды? жауабын, себеп-сырын сексен алтыны? желто?санында ?лтыны? намысы ?шін ала??а шы??ан ?ыз-жігіттерді? ашына айт?ан, жаз?ан ??гімелерінен аны? а??арасыз. Бір ?кініштісі, «То?анай Т» баспасынан жары? к?рген ??нды кітапты? таралымы 100-а? дана. О?ырман ж?регіні? ?ылын шертетін е?бек елімізді? кітапханаларына да жетпейтін т?рі бар. Желто?сан к?терілісіне ?атысты ты? д?ниелерден т?ратын кітапты жеке адамдар емес, мемлекетті? арнайы ?олдауымен жары? к?ргені ??ба-??п болар еді деген ой да жо? емес.

www.turkystan.kД. Д?РМ?Н

Рубрика: