«?азАгроИнновация» А? ба?дарламалы?-ма?сатты ?аржыландыру ше?берінде 37 зерттеу жобасы ж?зеге асырылуда, деді «?азАгроИнновация» А? бас?армасыны? т?ра?асы Сергей Могильный Рrimeminister.kz сайтына берген с?хбатында.

«Б?гінгі к?ні «?азАгроИнновация» А?-н ба?дарламалы?-ма?сатты ?аржыландыру ше?берінде 37 зерттеу жобасы ж?зеге асырылуда. Жанама орындаушылар ретінде 48 ?ылыми-зерттеу ?йымдары е?бек етуде, оны? 32-і «?азАгроИнновация» А?-ны? еншілес ?йымдары, – деді С.Могильный.

Атал?ан зерттеулер ?аза?станны? негізгі А?К-і мен ауыл шаруашылы?ы ??ірлерін ?амтиды.«?азАгроИнновацияны?» басшысы ?ылыми-зерттеу ж?мыстары арасынан жер ??деу саласында?ы ресурс ?немдеу технологияларын зерттеу ж?ніндегі жобаларды айыры?ша атап айтты.

«Ресурс ?немдеу технологияларын зерттеу ?аза?станны? 12 ??ірінде ж?ргізіліп, оны? барысында алын?ан т?жірибе де ?оса таратылуда. Оны? н?тижесі ретінде ?аза?станда ыл?ал ресурсын ?немдеу технологиясы ?олданылатын аума?тарды? ?л?аюын атау?а болады, мысалы 2012 жылы м?ндай аума? 12 млн га астам жер к?лемін ??рады. Ж?гері мен асты?ты жа?сарту ж?ніндегі халы?аралы? орталы? сарапшыларыны? ба?алауынша, ?стіміздігі жылы ыл?ал ресурсын ?немдеу технологиясын ?олдану н?тижесіндегі асты? т?сімі 720 мы? тоннаны, немесе а?ша?а ша??анда 220 млн доллар шамасында болды», – дап атап ?тті С.Могильный.

Б?дан бас?а, т?ра?а айыры?ша перспективалы жобалар ?атарында ?сімдік шаруашылы?ы ?ндірісін ?ртараптандыру, ауыл шаруашылы?ы да?ылдарын ??деуді? инновациялы? технологиялары, ірі ?ара малды гендік с?рыптау ж?не ?сімдік ?ор?ауды? биологиялы? ?дістерін ?зірлеу саласында?ы зерттеулерді атап к?рсетті.


 

 

http://www.bnews.kz/kk/news/post/118488/

Рубрика: