Кеше ата-аналарды? балалар?а айту?а болмайтын с?зі жайлы жазыл?ан екен. Б?гін балаларды? ата-анасына деген к?з?арасы жайлы то?талып к?релік. Ата-ана?а айту?а болмайтын миллионнан астам с?з бар шы?ар. К??іл шарайнасына сызат т?сіріп алу бір-а? с?т. Ал оны жуып-шаю?а бір ??мыры? жетпей ?алады кейде…

Ж?мыс бар ма? Болмаса телефонды ?ойдым…

(Бауыр еті баласын са?ынып, дауысы?ды естіп ?уанып отыр?ан ата-ана?а б?л с?з ?аншама ауыр тиетінін білесі? бе?! Оны? телефон т?т?асын ?ой?аннан кейінгі к??ілі жасы?ан халін сен еш?ашан ойлап жете алмайсы? ?ой)

***

Болды, болды. ??тым, неге айта бересіз…

(Са?ан ала?дайды, жаман болсын демейді ?ой еш?ашан)

***

Айт?аныммен б?рібір т?сінбейсіз. С?рамай-а? ?ойы?ызшы!

(Білгісі келген, жа?а заман ау?ымын т?сінбеген ата-ана?а сабырлы?пен т?сіндірсе? не? кетер еді?!)

***

Б?лай істеме?із деп ?анша рет айттым. Б?рібір ?атырмайсыз. 

(Шамасы жетпеген, ?олынан келмеген істерді істеуге талпын?анда оларды аялаймын деп б?лай айту – жарамсызсы?, ?олы?нан т?к келмейді дейтіндей ?сер беретінін ?мытпа?ан ж?н)

***

Ой, б?л ескілік ?ой. ?азір ?ай заман.

(Жа?а заманны? ?рпа?ысы?. Оларды? а?ылы ?ажеті?е жарама?ан к?нде де б?лай тойтарыс беру ата-ана?а обал жаса?анды? емес пе?!)

***

Б?лмемді жинастырмай-а? ?ойы?ыз. Міне, іздеген н?рсемді таба алмай дал болып отырмын!

(Бірде анама осылай айтып ем, ?нсіз ?ана шы?ып кеткен бейшара анамны? к?з жасын сы?ымдап бара жат?анын бай?ап ?алдым… )

***

“Мынаны же, ананы же” деуді? не керегі бар. Неге т?бетім тартады ?зім білем ?ой.

(Д?л осы с?зді? ?з бала? ?мірге келіп, ержете баста?анда ас мезгілінде к?н сайын айтатын боласы?. ?мір алма-кезек, бауырым!)

***

?з тал?амым бар, зарлай берме?ізші!

(Осыншама ауыр с?зден кейінгі ана?ны? ?нсіз ?ал?анын, о?ыс орнай ?ал?ан тынышты?ты елестетіп к?рші. Сол бір с?т ?зі?ді ??мыр бойы мазалайтын болады ?лі)

***

?ажетсіз н?рселерді ?о?сытып, жинай беріп не ?ыласыз! ?о?ыс?а тастай салы?ызшы!

(Ата-ана?ны? естелік ?шін са?ан ?атысты н?рселерді жинап ?ой?аны кін? емес ?ой. Олар ?мірден ?ткен со? ?зі? айт?ан “?ажетсіз н?рселер” к?з алды?да т?рса, д?л осы с?зі? есі?е оралатын болады)

Ата-ана жаны?да ж?рген ба?ыты?, ж?регі?дегі е? таза, м?лдір асылы?. Кірлетіп алудан абай бол?айсы?!

Дайында?ан: Алшын Матай

http://massaget.kz/bastangy/psihologiya/7294

Рубрика: