Алматы облысы бойынша Кедендік ба?ылау департаменті басшыларыны? 2013 жылды? 1  то?санда?ы азаматтарды ?абылдау кестесі

 

 

 

Азаматтарды ?абылдайтын

    т?л?аны? аты-ж?ні

Азаматтарды ?абылдайтын т?л?аны? лауазымы

Азаматтарды ?абылдау мерзімі мен уа?ыты

Мемлекеттік органны? орналас?ан жері

Бейспеков ?мірза?

К?беген?лы

Департамент басты?ы

?р с?рсенбі сайын,

апта сайын

са?.15.00-ден

18.00-ге дейін

Алматы облысы,

Іле ауданы,

?теген батыр кенті, З.Батталханов к?шесі, 11а.

?сенов

Бекзат

Н?рс?лтан?лы

Департамент басты?ыны?

орынбасары

?р бейсенбі сайын,

апта сайын

са?.15.00-ден

18.00-ге дейін

Алматы облысы

Іле ауданы,

?теген батыр кенті, З.Батталханов  к?шесі,11а

Ж?нісбеков

 Совет Балапаш?лы

Департамент

басты?ыны?

орынбасары

?р ж?ма сайын,

апта сайын

са?.15.00-ден

18.00-ге дейін

Алматы облысы

Іле ауданы,

?теген батыр кенті, З.Батталханов  к?шесі,11а

 

?абылдау?а мына телефон ар?ылы жазылу?а болады: 8(727) 387-98-26,  8 (72752) 23827.

Департамент басшылы?ыны? ?абылдауына жазу?а ?кілетті: ?йымдастырушылы? ж?мыс ж?не ба?ылау б?лімі

 

Алматы облысы бойынша Кедендік ба?ылау департаментіні? сенім телефондары

Ішкі ?ауіпсіздік бас?армасы

Жедел-кезекшілік ?ызмет б?лімі

8 (7272) 517116

8 (7272) 517106

 

 

Рубрика: