?ытайда?ы ?аза? мектептерінде ?аза? ауыз ?дебиетін жа??ырту, ?рпа? санасына сі?іру ма?сатында ?исса сыныптары ашыла бастапты. Б?л туралы Шы?жа?ны? Тарба?атай а?паратты? сайты хабарла?ан. Бір мысал ретінде Тарба?атай айма?ында?ы №2 орта мектепте ?исса сыныбы ашыл?анын жазады.

Арнайы сыныпты ашудан б?рын о?ытушылар ?исса-дастандарды жинап, к?лемі жеткіншектер т?сіне алатын де?гейде, ша?ын дегендерін іріктеп зерттеген. ?стаздар ?исса орындау сарынын ?йрету барысында ауыз ?дебиетін зерттеуші мамандар мен ауылда?ы ?арияларды? ке?есіне ж?гініпті.
?иссашылар жетекшісі К?бира М?сінат?ызыны? айтуынша, атал?ан мектепте «О?ушыларды жан-жа?ты баулу» 2007 жылдан бастап о?ыту ба?дарламасына енген. Ал ?исса орындауды ?йрету осы ба?дарламаны? «К?не жазбаларды зерттеу» та?ырыбына жататын т?лімгерлік т?рі болып саналады. «Топты? ?исса орындаудан жеке орындау?а к?шіп отыратын саба?ымызды? ал?аш?ы н?тижесі к??іл то­ларлы?. Бізді? ма?сатымыз – ?исса жаттатып, оны орындату ар?ылы балаларды? талантын ?штап, ?нерін дамыту» дейді К?бира М?сінат?ызы.
Дерекк?з: “Ай?ын”

Рубрика: