Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

1353661401_alipbi«Латын ?ліпбиіне к?шу ?шін е? ?уелі ?ліпби мен ?аріпті? айырмасын жетік біліп ал?анымыз ж?н. ?ліпби е? ?уелі тіл дыбыстарыны? ж?йелі т?рде та?балан?ан кестесі. Тілді? жазба н?с?асы осы кестеге с?йене отырып, хат?а т?седі. Ал ?аріп осы ?ліпбиді? та?ба т?рі ?ана. ?кінішке орай осы кезге дейін ?ліпби мен ?аріпті шатастырып келеміз. ?ліпби ол ж?йе, ?аріп тек та?ба ?ана».  «Н?р Отан» ХДП-ны? ?олдауымен «Аманат» интеллектуалды? клубыны? Мемлекет басшысыны? Жолдауында айтыл?ан 2025 жылдан бастап ?аза? ?ліпбиін латын ?арпіне к?шіру тапсырмасына с?йкес ?ткен ?о?амды? тал?ылауы кезінде публицист, м?дениеттанушы Серік Ер?али осылай деді.
Ал А.Байт?рсынов атында?ы Тіл білімі институтыны? бас ?ылыми ?ызметкері, латынша ?ліпби жобасыны? авторы ?лімхан Ж?нісбек Т?ркі академиясы мен А.Байт?рсынов атында?ы Тіл білімі инс­титутында тал?ыланып, сараптамасынан ?ткізілген, Т?рік Ке?есінде орта? м?мілеге келген латын ?ліпбиіні? н?с?асымен таныстырды. Ол н?с?ада бас-ая?ы 34 та?ба беріліпті. «Т?рік тілдеріне орта? дыбыстарды? негізгі ??рамы осы ?ліпбиден шы?ады» дейді ?алым. «Сонды?тан латын ?ліпбиіне к?шуде бас-ая?ы 34 та?бадан т?ратын осы ?ліпби т?р?ысынан келуіміз керек» деген ?сыныс тастады.
?аза?стан Республикасыны? М?де­ниет ж?не а?парат министрлігі Тіл комитеті т?ра?асыны? орынбасары Шерубай ??рманбай?лы латын ?арпіне к?шу ?шін алдымен мемлекеттік комиссия ??рылуы керек дегенді ал?а тартты. «Мемлекеттік комиссия?а Премьер-министр, Премьер-министрді? орынбасары немесе Мемлекеттік хатшы лауазымында?ы т?л?а т?ра?алы? етуі керек. ?йткені жазу м?селесі ?о?амды? ?йымны?, министрлікті?, ЖОО-ны? белгілі бір ?ылыми-зерттеу институтыны? м?селесі емес, ?о?амны? м?селесі» деді. Оны? пікірінше, егер ерте?гі к?ні латын?а к?шкен кезде салма? к?бірек білім ж?не ?ылым саласына, сосын а?парат саласына т?седі. Б?дан б?лек Шерубай ??рманбай?лы орфографиялы? с?здік м?селесіні? де басын ашып алу?а назар аударды.

Бейбітг?л ?БДІ?АППАР?ЫЗЫ

http://anatili.kz/?p=11495#more-11495

Рубрика: