Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

alt

 Ерке?али БЕЙСЕНОВ

О??ан ісі болса, облыс басшыларына тиісіп неміз бар бізді??! Бар ойла?анымыз – ?арапайым

б??араны? ?амы ?ана. Енді, жетістігі мен кемшілігі итжы?ыс т?сіп келген ?лу жылын ?орытындылайы? десек, айма?тарды? біреуін де назардан тыс ?алдырмаппыз. Б?ріні? басшылы?ы – сылбыр, ?леуметтік ахуалы – а?са? ?лі. Сол шойна?да?ан ?алпында Жылан жылыны? ширатыл?ан ?ойнына еніп бара жатыр. Бас?асын былай ысыра т?рып, болмай ?ал?ан «а?ырзаманымен» есте ?алатын 2012 жылды елді? бас ша?ары –Астананы? сы?арындай А?мола облысымен т?йіндесек... Газетімізге «?ркениет іргесіндегі «?гейлер» (№6, 21 маусым 2012 жыл) ж?не «?кімі жо? ауыл» (№10, 19 шілде 2012 жыл) атты к?лемді-к?лемді ?ос ма?ала жариялады?. Сол с?тте Астана?а жапсарлас жат?ан елді мекендерді? ?лі к?нге дейін жол, ауыз су, электр жары?ы ж?не ?о?амды? к?лікке з?ру болып отыр?анын жаз?ан едік. Неге десе?із, 2012 жылы Президент Н?рс?лтан Назарбаев Астана ?аласыны? айма?ында?ы елді мекендерді? ?леуметтік-экономикалы? даму жоспарын бекітті.

Сол бойынша, республикалы? бюджеттен 2013 жыл?а дейін су ??бырын тарту, ауылды? ішіне жол салу, электр ж?йесін орнату, мектеп, балаба?шалар ж?не медициналы? пункттер орналастыру ?арастырыл?ан болатын. Бая?ыдан бері ?й?ысы ?анбай, халы?ты? жанай?айын есінеп отырып, нем??райлы ты?дап келген ?кімдерге бір-а? жылды? ішінде б?л талаптарды? барлы?ын ж?зеге асыру м?мкін бе?

Тым ??ры?анда, бір-екеуін толы??анды орындай алды ма? Целиноград ауданына ?арасты Талапкер, ?ажым??ан, ?ызылсуат, «96-разъезд», ?ара?ткел, ?аражар, Жа?ажол, «оралмандар ауылы» аталып кеткен ?оянды, т.б. елді мекендер ?андай к?йде? Міне, к?тергеніміз – осы м?селе! Енді оны о?ырмандарды? есіне ?айта т?сіртіп, ?ыс?аша шолу жасап ?тейік… >

?оянды. «Салын?ан ?йлер алдын ала белгіленген карта нобайынан ауыт?ып, жол ?стіне дейін шы?ып кеткен. К?шелер жо?ты? ?асы. Сол ?шін «жазы?ты болып» ?ал?ан ауылды? 150-ге жуы? отбасы ?лардай шулап, дереу ?кімет ?йіне жетіп бар?ан… Жалпы, А?мола облысыны? Целиноград ауданына ?арасты б?л елді мекен т?р?ындарыны? денін ?ытай мен Мо??олиядан ?оныс аударып келгендер (сол себепті ?ой, «Оралмандар ауылы» аталып ж?ргені) ??райды.

Ал, Астананы? іргесіне орналас?анына разы кейіптегі а??ау ?аза?ты? е? басты кемшілігі – мемлекеттік акті алма?андары болды. Осы к?ні астында арзан?а сатып ал?ан ескі к?лігі барлары ауыз суды Астанадан тасып ішуде. Ондай жа?дай?а жетпегендері ?з ?йіні? жанынан ??ды? ?азып ал?ан пысы?айларды? ауласынан суды? ?р флягын 40 те?геден сатып алып жатыр. Оны? ?зі кермек. Санитарлы? т?р?ыдан ал?анда, ішуге жарамсыз деуге де болады. ?йткені, Астананы? кез келген жері т?зы шы??ан сорта?; бір метр ?азса?-а?, б?р? етіп сасы? суы шы?а келеді».

Саяжай учаскесі. «Ал, за?ды ?ояндыдан ?рі 5 ша?ырым ?ашы?ты?та, Астана-Софиевка тас жолыны? бойында орналас?ан саяжай учаскесін жергілікті т?р?ындар ?здерінше «?оянды-2» деп атайды. Олар да сол бая?ы ауыз су мен электр жары?ын «жырлауда». Оны? ?стіне, елордалы? шенеуніктерден ?о?амды? к?лікті талап етіп келе жат?андарына 10 ша?ты жыл болып ?ал?ан.

Саяжайды «ашса ала?анында, ж?мса ж?дырында ?стайтын» шола? белсенділері (председатель) жер телімін белгілеп бергенде, ?р облыстан келіп, ?й салу?а кіріскен ?аза?тарды жары?, су, к?лік болатынына сендірген екен. Ал?аш?ы екеуін айтпа?анны? ?зінде, ?аладан №59 автобус тек к?ктемні? ортасынан ?азанны? ая?ына дейін ?атынайды. Ол аралы? – ?аланы? ?ымбат п?терінде ит ?стайтын еріккен орыстар ?шін «саяжай маусымы».

Т?р?ын ?йлерден ?рірек, демалыс айма?ы жа?та?ы 1 ша?ырым жерде орналас?ан ?йшіктері к?п-а?. Ал, ?ара ?аза?ты? к?ні ?ас ?арая баста?аннан т?н ортасына дейін ?осып ?оятын бензин генераторын дарылдатумен ?туде… Амалы ?айсы, б?рібір оларды? еш?айсысын ?азіргі мекен-жайлары ар?ылы не ?рт с?ндірушілер, не жедел ж?рдем ?кілдері таба алмайды. Спутниктік арналардан жиі к?рсететін анау Африканы? ?ркениеттен ж?рдай тайпалары сия?ты…».

Талапкер. «Астанадан 15 ша?ырым ?ашы?ты?та жат?ан ауыл – Талапкерге табан тіредік. ?азір Талапкерді? ?зінде 890 ?й, 4 мы? 100 адам т?рады. Барлы?ы 528 о?ушысы бар. Ал, осы ауыл?а ?арасты «96-разъездте» 340 ?й, 1 мы? 200 адам болса, о?ан ?ызылсуат ауылы мен Талапкерден ?ала?а ?атынап о?ып ж?рген балаларды ?осы?ыз…

Ал енді, «Елорда?а жа?ын т?рса? та, жа?дай ?иын. Медициналы? мекеме, жол, ауыз су ж?не ?ала?а ?атынайтын ?о?амды? к?лік жо?. Осы жа?дайды? б?рі бірнеше жылдан бері айтылып келеді. Біра?, ?лі шешімін тап?ан емес!», – деп зарла?ан т?р?ындар?а ??ла? т?рмей кетсек, та?ы болмайтын еді. Арыз-ша?ымын ар?алап, талай табалдыры?ты тоздыр?ан талапкерліктер ?ызды-?ыздымен ?кімет пен Парламентке де хат жазып жіберіпті. Одан да еш жауап жо? екенін ал?а тартып отыр…».

«96-разъезд». «…Ол елді мекенні? мектебі болма?анды?тан, балаларды? ?ысты? к?ндері Талапкер мен Астана?а ?атынап о?уы ?иямет-?айым. Б?л айма? – шын м?нінде, аты жо? ауыл! Жергілікті т?р?ындар ?лгі «?оянды-2» дегенні? керін келтіріп: «96», «9-шы ша?ырым», «Талапкер-2» деп ?уре.

Енді ?ал?аны сол сия?ты, «с?йтсек, билік мойнын б?рар» деген мысы? тілеумен «Н?рс?лтан» деп атама? болыпты. Т?р?ындарды? онысына а?ылшы біреу тыйым салып таста?ан… «Аты жо? ауылды?» тосыннан пайда болу жайына келсек, Талапкерге бара жат?анда?ы Жол полициясы бас?армасы бекетіні? д?л т?бінде бос жат?ан ал?аптан 2008 жылдан бері жер сатыла баста?ан. Сол с?тте, біреулері делдал?а ж?гініп, енді біреулері тамыр-таныс ар?ылы с?ра?ан а?шаларын беріп, жерге иелік еткен де, б?гінде ж?зден астам ?йді? ?арасын к?бейтіп отыр?ан жайлары бар…».

?ара?ткел. «…Б?л – Астанадан 16 ша?ырым ?ашы?ты?та орналас?ан, бертінге дейін «Ильинка» аталып келген (ауызекі тілде ?лі аталып ж?рген) ?азіргі ?ара?ткел ауылды? округі… Кейбіріні? ?ана жекеменшік м?шинесі бар демесе?, оларды? к?бі ?ысы-жазы №35, 36, 44 автобустармен Астана?а ?атынап ж?мыс істеп ж?р. Экономикалы? е?бекке жарамдылары «Астана орманы» ЖШС, «Жасыл айма?» РМК ж?не «Астана к?галдандыру» А?-ына орналасса, «екі ?ол?а бір к?рек» таппа?андары азын-аула? н?па?а ?шін такси ?ызметін к?рсетіп к?нелтуде.

Бізден шешілмей жат?ан ?леуметтік м?селелерді? к?птігін жергілікті ?кімдікті? бас маманы Айнаг?л К??бай?ызы жасыр?ан жо?. Оны? айтуынша, ішкі жолдарды? ?лі де нашарлы?ына байланысты, жо?арыда атал?ан ?ш ба?дарлы автобустар орталы??а еркін кіре алмайды. ?ркім ?зінше тірлік жасап, ?йлеріні? жанынан ??ды? ?азып ал?ан…

«Бізде ?лі к?нге дейін бір кітапхана, тіпті, м?дениет ?йі де жо?. ?зір 1 д?рігер мен 3 медбикеден т?ратын жал?ыз-а? медициналы? пункт ж?мыс істеп т?р. Оны? осыншама т?р?ын?а жеткіліксіз екені айтпаса да т?сінікті… Жалпы ал?анда, жа?дай ?иын», – дейді Айнаг?л К??бай?ызы.
М?нда 2008 жылдан бастап жер телімдерін б?лу то?татылса да, ?оныс ау¬дару¬шыларды? ?атары ?лі де толастама?ан к?рінеді. Жеке т?р?ын ?й ??рылысына орын с?ра?ан 2011 жыл?а дейінгі тізімде 6 мы? 346 адам т?р».Сонымен, етектей екі ма?аланы жазып ?ана ?оя салмай, А?мола облысыны? ?кіміне арнайы хат жазып, оны газетті? екі н?мірімен ?оса жолдады?. ?кімдік ?ызметкерлері басылым бетінен о?и алмайтындай кейіп танытып, кейін материалдарды? т?пн?с?асын с?рады. Электронды пошта ар?ылы оны да жібердік. Олар «Ма?та ?ыз» ертегісіндей етіп, хатты Целиноград ауданыны? орталы?ы – А?мол ауылына ж?нелтіпті. Ал, ауданды? ішкі саясат бас?армасыны? мамандары бас редакторды? ?ялы телефоныны? ж?не газетті? артында?ы мекен жайды к?рмегендей сы?аймен факсты? н?мірлерін ?айта-?айта с?рап ?лектенді. Материал т?пн?с?асын ж?не бір алдыртты.

Сонда?ы «к?ніне ж?з ойланып, мы? тол?анып» жаз?андары – тілдей бір ?а?аз?а сыйдыр?ан, «?ой ?стіне бозтор?ай ж?мырт?алап жатыр» мазм?нында?ы жауап ?ана! «Ресми есебіне» сенсек, «…аудан ?кімі А.С. ?йсімбаев ?Р Парламенті Сенаты мен М?жілісі депутаттарыны? атына аса ма?ызды ?рі жедел іске асырылуды талап ететін тапсырмаларды іске асыру ?шін ?аржыландыру жоспарына ?осу ж?нінде ?олдау к?рсету туралы хаттар жолда?ан болатын».

С?йтеді де, балаба?ша, мектеп, жол ??рылыстары мен бізді? сын?а ?шыра?ан елді мекендерге электр сымдарын, ауыз су ??бырларын тарту ма?сатына ?анша те?ге керектігін тізбектейді. Оны? ішіндегі «Сізді? газеті?ізді? беттерінде жариялан?ан барлы? ма?алалар зерделеніп, тал?ы?а салынды. Бізді? ауылдарымызды? м?селелері ат?арушы органдарды ?ана емес, сондай-а?, б??аралы? а?парат ??ралдарын да ала?дататыны ?уантады. «Ж?мыла к?терген ж?к же?іл» дегендей, халы? к?терген м?селені бірлескен т?рде шешуге болады» деген жолдар к??ілге ?онымды екен. Жарайды, осылайша келер жылда шы?аруы тиіс н?тижелерін назарда ?стауымыз?а тура келіп т?р енді.

P.S. И?, ?олымызда Целиноград ауданы ?кімдігіні? у?десі бар. Ал, А?мола облысыны? Аршалы ауданына ?арасты ?остомар ауылында?ы жер дауы ше? ?й?ырларды? коттедж салуына арнап беріліп жат?ан 500 гектар жайылымды? жерді? т??ірегіндегі дау ?лі толаста?ан жо?. Біз екі м?рте к?тердік ол м?селені. Ресми жауап ?айда? 2013 жылды? еншісінде болса, оны да к?теміз!Сонымен ?атар, жауын-шашын мен ескі ??бырларды? жиі жарыла беруі салдарынан К?кшетау ?аласыны? да, Бурабай ауданыны? да, бірнеше ауылдарыны? да т?р?ындары ?ысы-жазы «толарса?тан саз кешіп», ?абыр?асын ?ырау шал?ан ?й ішінде т?лып?а оранып отыр. Оны? да жауабын Жылан жылында беріп ?алар деп сенейік. ?зірге ?кім-?аралар ойлана т?рсын…

http://www.ulttimes.kz

Рубрика: