Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

?лу жылыны? ?лы?ан боранын ?мытпастай бол?ан жамбылды?тар жадында жылыны? д?лей дауылы да ?за? са?талады ендi. ?а?тарды? 11-i кешкiлiк бастал?ан ?атты желдi? салдарынан Жамбыл облысыны? жартысына

жуы?ы, на?ты айтса?, бес ауданы жары?сыз ?алды.?сiресе, Сарысу мен Талас аудандарыны? орталы?ы Жа?атас пен ?аратау хал?ы ?ысты? ?а?а?ан аязында жылу мен ысты? су?а зар болып отыр. Интернет пен телефон байланыстары да ?зiлген. Облыс ?кiмi ?анат Бозымбаев жексенбi к?нi кешкiлiк жары? ?осылатынын айтып ж?ртты сендiргенiмен, ?ос ша?ын ша?ар ?ш к?н бойы ?ара??ылы? ??ша?ында ?алып ?ойды. Жергiлiктi а?парат ??ралдарыны? хабарлауынша, жары? кеше та?ерте? ?ана берiлген.

?олда бар дерекке с?йенсек, ?аратауда?ы 11 бiлiм нысаны, 3 балаба?ша, 2 денсаулы? са?тау мекемесi, 18 ?кiмшiлiк нысан, 134 к?п?абатты ?й ж?не м?гедектер мен ?арттар?а арнал?ан интернат зардап шеккен. ?сiресе, №2 ж?не 4-шi к?п?абатты ?йлер ?атты за?ымдан?ан. Осы к?п?абатты ?ос ?йдi? шатырын ж?ндеуге ?ткен к?зде ?ана 47 мил­лион те?ге ?аржы ж?мсалыпты. Ендi, мi­не, жа?алан?ан шатыры желге ?шып, ?йлердi? алды ?йiндiге айналып жатыр. ?алада?ы жылу электр стансасыны? м?ржасы да ??лап, жылу желiлерi де ж?мысын то?татты.
Облысты? ??рылыс ж?не с?улет бас?армасыны? басты?ы Рахман??л Байтелиев “Бiрiншi кезек­тегi бiздi? ма?сатымыз – ауруханалар мен балаба?шаларды, мектеп­тердi ?алпына келтiру. Дегенмен, ешкiмнi? ?йi ескерусiз ?алмайды. Сол себептi де сабыр са?та?ыздар. ?азiргi та?да комиссия ж?мыс ж?ргiзiп жатыр. Олар ?рбiр ?йге барады, шы?ынын есепке алатын болады” деп т?р?ындарды сабыр?а ша?ырды. Ал Талас ауданды? орталы? аурухананы? бас д?рiгерiнi? орынбасары С?кен Сыды?ты? айтуынша, сол к?нi ауруханада 85 нау?ас жат?ан. Оны? 35-i ертесiне Тараз ?аласында?ы облысты? аурухана мен инфекциялы? аурухана?а ауыстырылса, ?зге нау?астар ?йлерiне ?айт?ан.
Ал Жа?атаста?ы жа?дай жайлы кеше т?ске дейiн облысты? т?тенше жа?дайлар департаментiнi? ?зiне а?парат т?спеген. Жуалы ауданында ?атты со??ан ?ара жел­дi? салдарынан К?йiк ж?не Ша?па? асуларында?ы республикалы? ма?ызы бар жолдар жабылып, к?ртiк ?ар?а ты?ылып ?ал?ан 3 автобус, 7 ж?к к?лiгi, 20 же?iл авт?к?лiк шы?арылды. Одан б?лек 41 елдi мекен жары?сыз ?алып, жетi мектептi? шатыры ?шып кеткен. Сонымен ?атар, Жамбыл ауданында да 28 ел­дiмекен ?арат?некте ?а­лып, 7 мек­теп, 2 ауылды? клуб, ауданды? аурухананы? шатырлары ?ира?ан. Байза? ауданыны? 4 ауылында жары? жо?.
?азiргi та?да Жа?атас пен ?аратауда президент тапсырмасымен Республикалы? ??т?ару штабын бас?арып вице-премьер ?ырымбек К?шербаев ж?р. Рас болса, Жа?атас пен ?аратау?а жары?, жылу берiлмейiнше ?айтпау?а бел буыпты деседi. Д?л сол к?ндерi Ертар?ын Астаев баста?ан сегiз депутат, атап айтса? Оразк?л Асан?азина, Омархан ?ксiкбаев, ?ласбек С?дiбеков, Т?рарбек Асанов, Майра Айсина, Борис Сорокиндер облысымызда президенттi? жолдауын насихаттап ж?рген болатын. Жоспарларында Жа?атас пен ?аратау ж?ртшылы?ымен кездесу де бар екенiн бiлетiнбiз. Алайда халы?ты? басына iс т?скенде “халы? ?алаулыларыны?” алды-арттарына ?арамай Астана?а тайып т?р?анына ?айран ?алмас?а шара жо?. Тек Е.Астаев пен ?.Жаба­?иев ?йiрiнен б?лiнiп, жандалбасалап Меркi мен Шуда ж?рт?а жолдау айтудан жалы?пай ж?р. Ал зардап шеккен аудан ж?ртшылы?ыны? оларды сырттарынан “сенген сер­келерiмiз сендер болса?дар” деп сыба?аннан бас?а ?айраны жо?…
Н?рболат ?ЛДИБЕК,
Жамбыл облысы
http://zhasalash.kz/o

Рубрика: