Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

c0a33089c55f26d7c0afa2071ec3d4f7Еліміз т?уелсіздік ал?ан ал?аш?ы жылдары жастарымыз діни білім алу ?шін топ-тобымен шетелге о?у?а жіберілді. Дегенмен, б?л ма?ызды ж?мыс бір ж?йеге ?ойылмады. С?йтіп, осы ?ткір м?селеге дер кезінде д?рыс м?н берілмегендіктен, оларды? кейбіреулері радикалды к?штерді? ы?палына т?сіп, шетелдік діни топтарды? ?олшо?парына айналып шы?а келді. Б?л ж?нінде ?аза?стан Республикасыны? Президенті Н.Назарбаев ?аза?стан хал?ына арна?ан биыл?ы Жолдауында: «Б?гінде бізді? хал?ымыз ?шін д?ст?рлі емес діни ж?не жал?ан діни а?ымдар м?селесі ?ткір т?р. Жастарымызды? бір б?лігі ?мірге осы жат жал?ан діни к?з?арасты к?зсіз ?абылдайды, ?йткені бізді? ?о?амны? бір б?лігінде шеттен келген жал?ан діни ?серлерге иммунитеті ?лсіз» екендігін ?адап айтты.
Жуырда ?аза?стан Республи­касыны? Сырт?ы істер министрлігі бір?атар мемлекеттік органдар атына к?мелетке толма?ан екі ?аза?станды? жас?спірімге ?атысты ресми м?лімдеме жасады. Осы?ан орай, ?аза?стан Республикасыны? Дін істері агенттігі Мемлекет басшысы Н?рс?лтан Назарбаевты? тікелей бастамасымен ??рыл?ан «Ислам білімі мен м?дениетін ?олдау» ?орына б?л жас?спірімдерге байланысты арнайы хат жолдады. Онда Ескендір Дінм?хаммед ж?не ?бен ?кімгереев деген балаларды? Иордан Хашимиттік Корольдігінде салафиттік ба?ытта ілім алатын орта?а т?скендігі ж?нінде айтыл?ан ж?не оларды елімізге ?айтару ?шін ?аражат жа?ынан к?мек беруді с?ра?ан.
?азір «Ислам білімі мен м?дениетін ?олдау» ?оры жас?спірімдерді? кім ж?не ?айда т?ратынды?ы, Иордан Хашимиттік Корольдігіне ?андай ма?сатпен бар?анды?ы ж?нінде тиісті органдармен бірлесе отырып м?селені аны?тауда. Атап айт?анда, Е.Дінм?хаммед О?т?стік ?аза?стан облысы Т?леби ауданында, ал ?.?кімгереевті? ата-анасы Алматыда т?ратындары аны?талды. Ескендірді 9-сыныпты ая?татпай, ?бенді 9-сыныпты т?мамдатып барып, шетелге о?у?а оларды? ту?ан-туыстары алып бар?аны белгілі болды.
?аза?станны? Иорданияда?ы елшілігі Е.Дінм?хаммедті? меди­ци­налы? са?тандыру картасы жо?­ты?ын ?рі иорданиялы? визаны? мерзімі ?лде?ашан ая?тал?анын, ал ?.?кімгереевті? ??жаты да жо? екенін хабарлайды. М?селені? м?н-жайын т?бегейлі аны?тау ма?сатында ?азір тиісті мемлекеттік органдар жан-жа?ты айналысуда.
Бейресми деректерге ?ара?анда, Иорданияда о?ып жат?ан жаста­рымызды? біршамасы салафи а?ы­мыны? ы?палына т?сіп, соларды? жетегінде кеткендігі ж?нінде жиі айтылады. Ал б?л ?аза? хал?ын ?з рухани м?дениетінен айырып, бірнеше діни-этникалы? топ?а б?луге, хал?ымызды? руханияты мен м?дениетін к?ні ерте? ?ажетсінбеуіне ?келіп со?уы бек м?мкін. Б??ан на?ты мысалдар да баршылы?. Сонымен бірге, б?л елде со??ы кездері саяси-?леуметтік ахуалды? ушы?ып т?р?аны жасырын емес. М?ны? сыртында Иорданияны? к?п уа?ыттан бері азаматты? со?ыс болып жат?анды?тан іші он мы?да?ан бос?ындар?а толы Сирия мемлекеттімен жа?ын орна­лас?анын ескерген ж?н. Ал б?л Иор­данияда?ы ?аза?станды? аза­маттарды? ?ауіпсіздігіне тікелей ?сері болуы ха?. Сонды?тан б?л ?ауіпті? алдын алу к?н т?ртібінде т?р?ан м?селе деуге толы? негіз бар.
Б??ан дейін елімізді? арнайы органдары саяси т?ра?сызды? беле? алуына байланысты Египет пен Ливияда о?ып жат?ан жастарымызды? ?ауіпсіздігін ?амтамасыз ету ма?сатында елге ?айтар?аны белгілі.
Осыларды ескере отырып ж?не ?аза?стан Республикасыны? Дін істері агенттігіні? ?тінішіне орай «Ислам білімі мен м?дениетін ?олдау» ?оры «Ш?кірт» ислам о?у орындарыны? о?ушылары мен т?лектері» ?о?амды? бірлестігімен тізе ?оса отырып, б?гінде екі жас?спірімді елге ?айтаруды? барлы? жолдарын ?арастырып жатыр.

«Ислам білімі мен
м?дениетін ?олдау» ?оры

Рубрика: