Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Сауалнама?а елімізді? барлы? ??іріні? т?р?ындары ?атысты.  ?а?амны? ?р саласынан іріктеліп

, ?атарынан ?ара ?зіп шы??ан  2012 жылды? 12 ?здігін аны?тау о?ай бол?ан жо?. «Айма?ты? ?леуметтік-экономикалы? зерттеулер орталы?ымен» бірлесіп ж?ргізген зерттеу-сауалнаманы? н?тижесінде т?мендегі азаматтар ?з саласында 2012 жылды? ?здігі деген аталым?а ие болды.

1. ЖЫЛДЫ? ?ЗДІК ?КІМІ

Ас?ар Мырзахметов, О?т?стік ?аза?стан облысыны? ?кімі. ?абыр?алы ?аза?ы к?п ??ірді бас?арып отыр?ан Ас?ар Исабек?лы ?лт?а біртабан жа?ынды?ымен, ?рі ?рбір іске белсенді ?н?атушы елгезектігімен халы? ?алауын тауыпты. Сауалнама?а ?атысушы адамдар Мырзахметовті? ?зі бас?арып отыр?ан ??ірде Т?уелсіздік мерекесіне дейін жа?ажылды? шырша шамдарын жа?у?а р??сат етпегендігін ерекше атап ?тті. Сонымен ?атар Алашорданы? 95 жылды? тойын ?йымдастыр?ан бірден-бір ??ір де осы ?кім  бас?арып отыр?ан о?т?стікті? ?лесінде болды.  Жо?ар?ы жа?ты? жылы лебізін есептемегенде, ?арапайым халы?ты? о?т?стік ?кіміне деген ілтипаты ерекше екен. Рейтинг н?тижесінде Ас?ар Мырзахметов жылды? ?здік ?кімі аталымына лайы?ты?ын д?лелдеді.

2. ЖЫЛДЫ? ?ЗДІК САЯСАТКЕРІ

Дари?а Назарбаева, ?аза?стан Республикасы Парламенті М?жілісіні? депутаты. Парламентті? т?менгі палатасынан орынта? б?йыр?анына к?п болма?анымен, Дари?а ханым саяси сахнада?ы ілкі ?адамдарымен ел назарын ?зіне аударып ?лгеріпті. Сауалымыз?а жауап ?айтар?ан ?арапайым б??араны? к?бісі Назарбаеваны? Парламент мінберінен зейнеткерлік ж?йе, халы?ты баспанамен ?амту м?селесі , ?БТ т??ірегіндегі шикілік  турасында ?ткір-?ткір пікір білдіргенін ерекше ба?ала?ан. Сауалнама ?орытындысында Дари?а Назарбаева жылды? ?здік саясаткері аталымын иеленіп отыр.

3. ЖЫЛДЫ? ?ЗДІК СПОРТШЫСЫ

Серік С?пиев, Лондон Олимпиадасыны? чемпионы, «Вэл Баркер» кубогыны? иегері. ?лу жыл?ы спортты? жетістіктер жайында?ы сауал?а жауап берген т?р?ындарды? еш?айсысы боксшы Серікті аттап ?ткен жо?. Н?тижесінде С?пиев жылды? ?здік спортшысы аталымына ие болды.

4. ЖЫЛДЫ? ?ЗДІК МЕЦЕНАТЫ

Исламбек Салжанов, «Алтын ?ыран» ?айырымдылы? ?орыны? президенті. Меценат Исламбек мырза руханият пен м?дениетке к?бірек демеушілік жаса?аны ?шін ж?ртшылы?ты? ы?ыласына б?ленген. Со??ы кезде ?айырымдылы? іс-шараларды? басы-?асынан жиі к?ріне білген к?сіпкерге сауалнама?а ?атысушылар жылды? ?здік меценаты аталымына лайы? деп дауыс берді.

5. ЖЫЛДЫ? ?ЗДІК РЕЖИССЕРІ

Ермек Т?рсынов, кинорежиссер. Сауалнама?а ?атыс?ан, ?нер мен м?дениетке жа?ын ж?ретін адамдарды? пікіріне с?йенсек биыл?ы жыл?ы ?аза? руханиятыны? жа?алы?ы – «Шал» фильмі. ?ара пиарды да пиар деп есептейтін болса?,  Ермек Т?рсыновты? «Шал» деген фильміне жарнама «жа?сы-а?» ж?рді. Жалпы режиссерді? жеке басына байланысты ?арсы к?з?араста?ы белгілі бір топты? пікірін есептемесек, б?л фильм ?арапайым ?аза? ж?ртына ?напты. Сонды?тан жылды? ?здік режиссері аталымы Ермек Т?рсынов?а б?йырып отыр.

6. ЖЫЛДЫ? ?ЗДІК МЕНЕДЖЕРІ

Арман Шораев, «КТК» телеарнасыны? директоры. ?лтты? к?ресті? ?анат жаюына ы?пал етіп, «?аза? барысы» балуандар б?секесін тартымды ?йымдастыр?аны ?шін халы?ты? ?алауына ие бол?ан азамат. ?аза? к?ресіне арнал?ан сайыс ?йлесімді ?рі же?імпаздар ж?лдесі де ?ома?ты болды. ?лтты? спортты? дамуына бір мыс?алдай болса да ?сер еткен ?йымдастырушы жылды? ?здік менеджері аталымын же?іп алды.

7. ЖЫЛДЫ? ?ЗДІК К?СІПКЕРІ

Бауыржан Оспанов, «Жер-Су» корпорациясыны? президенті. Іскерлігімен, бизнесте талмай е?бектенуіні? н?тижесінде елімізге ?ана емес алыс-жуы? шетелге де таныл?ан к?сіпкер. Сонымен ?атар спорт пен руханиятты? жанашыры. Бізді? сауалнама бойынша жыл к?сіпкері аталымын же?іп алды.

8. ЖЫЛДЫ? ?ЗДІК ?АЛАМГЕРІ

Несіпбек Д?утай?лы, жазушы. Астана мен Алматыдан шал?айда ауылда жатса да шы?армашылы?тан ?ол ?збей ?лтты? рухани ?ор?а ?лес ?осып келе жат?ан ?аламгер. Биыл мемлекеттік сыйлы??а ?міткер ретінде ?сыныл?ан жазушыны? бірі Несіпбек Д?утай?лы. Оны? со??ы жаз?ан «Ай?ыркісі» деген кітабы о?ырмандар тарапынан жылы лебізге ие болып отыр. Сауалнама?а ?атысушылар жылды? ?здік ?аламгері деген аталымды Д?утай?лына лайы? деп дауыс берді.

9. ЖЫЛДЫ? ?ЗДІК ЖУРНАЛИСІ

Ринат Кертаев, «Хабар» агенттігі» А? ба?дарламалар дирекциясыны? бас продюсері, «Жеті к?н» а?паратты? сараптамалы? ба?дарламасыны?  ж?ргізушісі. Сауалнама?а ?атысушылар Кертаев бас продюсер болып та?айындал?аннан кейін «Хабар» арнасыны? ба?дарламаларында біршама ілгерілеушілік бол?анын тілге тиек етті. «Айма?тар аламаны», «Ду-думан» секілді жа?а жобаларды?  д?ниеге келуіне к?п ?лес ?ос?аны ерекше атап ?тілді. Сонымен ?атар ол ж?ргізетін «Жеті к?н» а?паратты? сараптамалы? ба?дарламасыны?  да салма?ы арта т?скен.

10. ЖЫЛДЫ? ?ЗДІК БА?ДАРЛАМАСЫ

«Астана» телеарнасында?ы «Сырласу» ба?дарламасы. Б?л ба?дарлама шынайылы?ымен, журналисті? келген ?она??а ?оятын ?ткір де ?зекті с?ра?тарымен к?пшілік к??ілінен шы?ыпты. Ба?дарлама ж?ргізушісі ?йгерім Сейфолла хабар ?она?тарыны? сырын риясыз аша білуімен к?рермендер ы?ыласына б?ленген.

11.  ЖЫЛДЫ? ?ЗДІК АКТЕРІ

Н?ркен ?теуілов, Астанада?ы ?.?уанышбаев атында?ы академиялы? ?аза? музыкалы? драма театрыны? актері. Театр ?ойылымдарынан ?алмайтын к?рермендер мен театр сыншыларыны? ысты? ілтипатына ие бол?ан актер. Ол У.Шекспирді? «Гамлет» трагедиясында басты р?лді на?ышына келтіріп сомда?ан.

12.  ЖЫЛДЫ? ?ЗДІК ?НШІСІ

Ерболат ??дайбергенов, эстрада ?ншісі. ?аза? эстрадасында ?зіндік орнын ай?ындап, ?н салу машы?ын ?алыптастырып ?лгерген рэппер ?нші  Ерболат ?лі де ты?дармандарын жалы?тыр?ан емес.

Источник: Халы? с?зі  http://news.nur.kz/алынды

Рубрика: