Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

?не-міне, дегенше, ?лу жылы да ?з м?ресіне жетіп, тарих ?ойнауына м??гілікке етіп барады. ?ткенге салауат айтатын текті халы?ты? ?рпа?ымыз ?ой

. ??лама Абай атамыз: ?рбір адам баласы к?н сайын ?й?ы?а жатар алдында, я болмаса, жылына бір мезгіл ?з-?зіне есеп беру керектігін айтып кеткен. Сонымен, биыл?ы жыл ?аза? еліне не бергенін саралап к?релік.

Ш?кір делік, Т?уелсіз елімізді? 21 жылды? тарихына к?з ж?гіртсек, жас мемлекетімізді? ?шан-те?із жетістіктерімен ауыз толтырып ма?тану?а ?бден болады. Д?л биыл ?аза? хал?ын боданды? ??рсауынан босатып шы?аруды м?рат т?т?ан алаш зиялыларыны? «Алаш орда» ?кіметін ??р?анына – 95 жыл толса, к?ллі ?аза?станды?тар т?л Р?міздерімізді? 20 жылды? мерейтойын тойлап, ?лтты? рухымыз бір ас?а?тады.
?лтты? нышандарымызды айдай ?лемге ?йгілеп, хал?ымызды? ?р т?л?асын т?ртк?л д?ниеге ХХХ Жаз?ы Лондон Олимпиадасы ар?ылы паш еткен о?ландармызды? ерік-жігерін, б?л?ын?ан намысын ?алай ма?тап, мада?таса? та жарасады.
Ал ?аза? еліні? ішкі жетістіктерін былай ?ой?анда, сырт?ы саясатта?ы беделіні? биік т??ыр?а ?он?анын ?алай жо??а шы?арамыз? Е? басты ?рі жауапкершілігі мол табысты? бірі – «ЭКСП-2017» халы?аралы? к?рмесіні? ?аза?стан мемлекетінде ?тетін бол?аны. Егемен елімізді? саяси-экономикалы?, м?дени-дипломатиялы? саласына жо?ары ба?а берген ?лемні? 100-ден астам алпауыт мемлекеттері ?аза? хал?ыны? іскерлігін мойындап, сенім белдірді. Б?йыртса, 2017 жылы атал?ан к?рме аясында Астанада к?птеген нысандар мен с?улеті келіскен ?имараттар бой т?зеп, елорда?а 5 милионнан астам жи?анкез атбасын б?рады деген м?лімет бар. Сондай-а?, Астанада мамыр айында ?лемдік ж?не д?ст?рлі діндер к?шбасшыларыны? IV съезі табысты ?тіп, сан т?рлі конфессия ?кілдері ?зара орта? байлам?а келді. Т?уелсіздік мерекесі ?араса?ында ?аза?стан Республикасыны? Президенті Н?рс?лтан Назарбаевты? «?аза?стан – 2050» стратегиясы – ?алыптас?ан мемлекетті? жа?а саяси ба?ыты» атты ?аза?стан хал?ына Жолдауы жария болды. Елбасы кезекті Жолдауында ?аза? мемлекетіні? ?уаттылы?ын жан-жа?ты с?з ете келе, мемлекетіміз ?лемдегі алды??ы ?атарлы 50 елді? ?атарына ?осыл?анын, ендігі меже 30 дамы?ан мемлекетпен иы? тірестіру міндетін шегелеп ?ойды. М?дениет саласында?ы е? ?здік жетістікті? бірі ?рі біргейі ?аза? хал?ыны? ?илы-?илы та?дырынан сыр шертетін А?ан Сатаевты? «Жауж?рек мы? бала» фильмін айту?а болады. Б?л кинотуынды кассалы? жа?ынан ?ома?ты ?аражат жина?анымен ?атар, «Оскар» сыйлы?ына ?сынылып, мамандарды? жо?ары ба?асына да ие болды.
Алайда, ?лу жылы та?тайдай тегіс болды деп айтса?, жа?са?ты? болары с?зсіз. Себебі, елімізде орын ал?ан кейбір ?анды о?и?алар?а к?з ж?мып ?арайтын болса?, барып т?р?ан к?з бояушылы? болар еді.
Мамыр айыны? со??ы к?ндерінде «Ар?анкерген» ?аза?-?ытай шекарасында 14 сарбаз бен 1 ?оры?шыны? аяусыз ?лтірілгені д?йім ж?ртты д?р сілкіндірді. Жарты жыл?а созыл?ан сот процессінде ?ара?андылы? сарбаз Владислав Челахты? кін?лі екендігі аны?талып, о?ан ?мірін ?мір бойы темір торды? ар?ы бетінде ?ткізу туралы ?кім шы?арылды. Алматы облысы, Іле Алатау ?лтты? саяба?ында 11 адамны? м?йіті табылып, сананы сан са??а б?лді. ?олдарын ?ан?а малы?ан ?ылмыскерлерді? аты-ж?ні белгілі бол?анымен, олар ?лі де ??ры?тал?ан жо?.
Дейт?р?анмен, ?лу жылында хал?ымызды? ырысы ортаймай, ?мірді? барлы? салаларында о? ?згерістерді? орын ал?анды?ы к??ілге медет.
Ескі жыл есірке, жа?а жыл жарыл?а дей отырып, есігімізді? ?а?ып т?р?ан жылан жылы Алаш баласына ба? болсын деген т?тті тілегіміз бар.

Индира БАЙ?ОНЫСОВА

Ел газеты

Рубрика: