Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Оймауыт ауылыны? т?р?ыны, то?санны? т?ртеуіне шы??ан Т?раш апа ?лі к?нге дейін газет-журналды к?зілдіріксіз о?иды. Ауыл кітапханасында ол пара?тама?ан кітап ?алма?ан шы?ар, сір?. Теледидарда?ы жа?алы?ты да ?алт жібермейді. ?лемде, елде болып жат?ан со??ы хабарларды кешкі шай кезінде жинал?андар?а айтып беріп отырады. Егде жасына ?арамастан, оюлап ??ра? ??райды. Т?йені? ж?нінен немере-ш?берелеріне ш?лы? то?иды.
Т?раш ??дай??лова ?лы Отан со?ысы жылдары егіс ал?абында е?бек еткен, мал ба??ан. Техника са?таулы т?р?ан базаны к?зетіпті. ?ара?алпа? жерінде туып-?скен. Оймауыт?а да ерте жасында келін болып т?седі. Ота?асы 30 жыл б?рын к?з ж?мыпты.


– Т?раш апаны? 8 баласы, 16 немересі бар. Ш?берелері де ??дай к?п к?рмесін, баршылы?, – дейді апаны? келіні Тюльпан. – Мені? ?зім елуді е?сердім. Біра? енемізді? к?з жанарыны? мы?тылы?ына та??аламыз, к?ру ?абілеті бізден ?лде?айда жа?сы. К?птеген газет-журналдарды жаздыртып о?имыз. Алдымен ауданды?, содан кейін облысты?, республикалы? басылымдарды шолып шы?ады. Тіпті ?ыз-келіншектерге арнал?ан жылтыр м??абалы журналдарды пара?тайтыны бар. Дастархан басында со??ы хабар-ошарды апамыздан с?рап білеміз.
Т?раш апа ?нер ж?лдыздары туралы журналда К?л?ш Б?йсейітова, Бибіг?л Т?легенова, Роза Ба?лановалар жайлы аз шы?атынына ?апалы. Роза Рымбаеваны? шы?армашылы?ын ?алт жібермей, ?ада?алап отырады екен.
Б?гінде Т?раш ??дай??лова Оймауыт ауылыны? е? ?арт т?р?ыны. Тыл  ардагері ретінде о?ан электр жары?ы ?шін же?ілдіктер де ?арастырылыпты.
?ыс мезгілінде жергілікті ?кім-?аралар тегін к?мір жеткізіп береді. Бір ?ызы?ы, Т?раш апа д?рігерді? к?мегін ?ажетсінбейді екен.
– Апамызды? со??ы рет ?ашан д?рігерге ?арал?аны есімізде жо?. Жарат?ан иеміз о?ан ?за? ??мыр мен мы?ты денсаулы? бере к?рсін. Еш?ашан денсаулы?ым сыр берді деп м??ын ша??ан емес. Кейде бала-ша?асы «?же, сен ?лме, сені о д?ниеге жібермейміз» дейді ?зілдеп. Енеміз кіші келіні ретінде ма?ан к?п зат ?йретті. Ту?ан анамдай болып кетті. ?мірлік т?жірибелерімен б?лісті. Аналы? а?ыл-ке?есін аямайды. Б?гінде ол тек мені? енем ?ана емес, немересіні? келіншегін де т?рбиелеп отыр, – дейді Т?раш апаны? келіні.
?арияны? замандастарынан б?гінде ауылда к?зі тірілері жо?ты? ?асы. Бір ??рбысы бар еді, ол да бірер жыл б?рын к?з ж?мыпты.
– Б?лкім ауылда?ы ауа мен та?амдарымыз экологиялы? т?р?ыда таза бол?анды?тан шы?ар. ?йтпесе, оны? ?за? ??мыр жасауыны? ??пиясы бар деп айта алмаймын. К?з жанарыны? да мы?тылы?ыны? ерекше ??пиясы бар деп айту ?иын. ??дайды? берген денсаулы?ы шы?ар. Оны? жанында жас болса? та біздер тез шаршап ?аламыз, к?зіміз де нашар к?реді, – дейді Тюльпан апай.
Балалары ж?мыста бол?анда, ?й шаруасына Т?раш апаны? ?зі араласады екен. ?олында?ы ш?белері Айболат пен Жанболатты? да т?рбиесімен ?жейді? ?зі айналысады.
Медицина ?ылымдарыны? кандидаты, профессор Лидия Марданованы? айтуынша, к?з жанары сыр бермейтін ерекше адамдар болады. Таби?атынан солай болуы м?мкін. Егер то?сан т?рт жаста к?зілдіріксіз кітап о?итын болса, к?ру аппараты, к?з торлары жа?сы ?ызмет етіп т?р?ан болу керек. Оптикасы да жа?сы.

Ас?ар А?ТІЛЕУ

http://www.halyksozi.kz/news/view/id/2150

Рубрика: