Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

?а?тарды? 12-сі к?ні та??ы уа?ытта са?атына 30-35 метр/секунд жылдамды?пен со??ан дауыл біраз шы?ын ?келіп, тіпті біраз аудандарда т?тенше жа?дай ?алыптасты. Осы?ан орай Президент тапсырмасымен дауылдан зардап шеккен нысандарды ?айта
?алпына келтіру бойынша арнайы республикалы? штаб жаса?талып, Премьер-министрді? бірінші орынбасары ?ырымбек К?шербаев баста?ан топ жексенбі к?ні та?ерте? «?улиеата» ?уежайында жедел отырыс ?ткізіп, онда облыс ?кіміні? бірінші орынбасары К?рім К?кірекбаев орын ал?ан жа?дайды тегіс баяндап, келтірілген шы?ынды да тілге тиек етті.

Оны? хабарлауынша, дауыл салда­рынан Талас ж?не Сарысу аудандары толы?ымен электр?уатынсыз ?ал?ан. Кей жерлерде желді? к?ші секундына 45-50 метрді ??ра?ан. Аудандарда к?п м?лшерде электрлік с?йегіштер мен талдар, ?кімшілік ?имараттар мен т?р?ын ?йлерді? шатырлары ж?лын?ан. Сонымен ?атар ?атты со??ан дауылдан Жуалы ауданына да за?ым тиген, біра? жо?арыда атал?ан екі аудан?а ?ара?анда б?л ауданда жа?дай т?ра?ты екен.
?олда бар м?ліметтерге с?йенсек, 12 ?а?тар к?ні 6 са?ат 45 минутта т?­тен­ше жа?дайды? алдын алуына байла­нысты ауданды? РЭС электр?уатын беруді то?тат?ан. ?алалы? орталы? ?азанды?ты? ж?мысы то?татыл?ан. 8 са?ат 30 минутта ?атты со??ан дауылдан ?азанды?ты? ?стіне 60 метрді ??райтын, темірбетоннан жасалын?ан ?лкен м?ржа ??ла?ан. Б?л нысанны? ??рылысы ?ткен ?асырды? алпысыншы жылдары ж?ргізілген. Ал ??ла?ан м?ржа бу жылыту ж?не су жылыт?ыш ?азанды?тарды? істен шы?уына себеп бол?ан. Сондай-а? торапты? диаратор, торапты? жылу алмастырушылар ж?не кабельдер за?ымдал?ан.

?азіргі уа?ытта ?айта ?алпына келтіру ж?мыстары ж?ргізіліп жа­­тыр. Жалпы, ?аратау ?аласы бойын­ша 120 бетонды? ж?не 80 талдар?а арнал?ан с?йегіштер ??ла?ан. 15 электр желілері ?зілген. Сондай-а? 1,5 ша?ырым жылу ж?йесіне за?ым келген. Ж?не мы?да?ан п?­тер к?гілдір отынсыз ?ал?ан, оны? ішінде а?аш ??лауы салдарынан орын ал?ан жа?дайлар да бар. Апат­ты жою ?шін «?азТрансГаз­Айма?» мекемесімен 10 бригада ??рыл­?ан. Дегенмен жергілікті билік жексен­бі к?ні кешке дейін ?ала толы?ы­мен газбен ?амтылады деп жоспарлап отыр.
?азіргі уа?ытта ?аратау ?ала­сында 608 адамды ??райтын 26 бри­гада ??рыл?ан, оларды? ішін­де ішкі істер ?скерлері де бар. Ша­тырлар ??рылып, халы? ауызсу­мен ?амтамасыз етілуде. 14 тонна жанармай ж?не 8 тонна солярка жеткізілген. 4 адам Тараз ?аласы­ны? ауруханасына жіберілген, 39 адам автономды энергия к?здері бар поликлиника?а орналасты­рыл?ан.
Талас ауданыны? орталы?ы ?аратау ?аласында?ы ?арттар ?йіндегі 93 ?арт «КазФосфат» ЖШС саноториясына жеткізіліп отыр. Екі мектепте жылыту пункттері ?йымдастырыл?ан. Адам шы?ыны жо?.
?ырымбек К?шербаев тиісті министрліктер мен мекемелерге тапсырма берді. Б?л топ ?уежай­да ?ткізілген жиналыстан кейін ?аратау ж?не Жа?атас ?алала­ры­на барды. Жа?атас ?аласы бойын­ша да т?р?ындар?а жылу, жары? ж?не к?гілдір отынды жеткізуді ?алпына келтіру бойынша ж?мыс­тар ж?ргізілуде. Шал?ай жат?ан елді мекен т?р?ындарына барлы? к?­мек т?рі к?рсетілуде. Жексенбі к?ні Сарысу ж?не Талас аудандары­ны? т?р?ындарына ?леуметтік ж?р­дем ретінде Тараз ?аласыны? к?сіпкер­лері 15 мы? б?лке нан ж?нелтті. Б?л к?мек ?лі де жал?асатын бо­лады. Ал облыс орталы?ында дауыл салдарынан 15 к?п?абатты ?йді? 1058 шаршы метр шатырына за?ым келген. Энергия к?зіні? ?зі­лу 164 о?и?асы тіркелсе, б?гінгі к?­ні оны? 68-і ?алпына келтіріліп отыр. Сондай-а? жары? ж?нінде 96 ?тініш т?сіп, «ЖЭС», «ТГЭС» ЖШС-інен то?ыз бригада ж?­мыс жасап жатыр екен. Облыс ор­талы?ында 30 тал ??ла?ан. Б?л ж?­мыстар бойынша Тараз ?аласында ?осымша алты техника мен 25 адам к?ші жегіліпті. 29 ба?даршам істен шы??ан. «СМЭУ-АвтоТрансСиг­нал» ЖШС мамандары ?алып?а келтіру ж?мыстарын ж?ргізуде. Ал Жуалы ауданында дауылды? жылдамды?ы 25-35 м/с ??ра?ан. Ауданда 41 елді мекен т?р?ындары жары?сыз ?ал?ан. Жеті мектепті? шатырын дауыл ж?л?ан. Жамбыл ауданында 28 елді мекен жары?­сыз ?алса, жеті мектеп пен екі ауыл­ды? м?дени нысанны? шатыры ?ш?ан. Сондай-а? Байза? ауданында да жел салдарынан за?ым шеккен нысандар бар. Атап айт?анда, т?рт елді мекенде жары? жо? бол­са, ауданда?ы т?рт мектепті? ша­тырына за?ым келген. Б?гінгі к?ні жо?арыда?ы аудандарда арнайы штабтар ??рылып, келтірілген шы­?ынны? к?лемі есептелуде. Ал Жа­?атас ж?не ?аратау ?алаларын­да орын ал?ан апатты жа?дайды ?алпына келтіру бойынша жексенбі к?ні кешке дейін ?зге облыстардан 45 техника мен 300-ге жуы? адам к?ші келіп жетті.
Кеше д?йсенбі к?ні «ЖЭС» ЖШС мен «КЕГОК» А? мамандары жо­?а­ры вольтты 110 киловатты ВЛ-114, ВЛ-115, ВЛ-116 ж?не 220 киловольт ВЛ-222 іске ?осып ?аратау-1, ?аратау-2 подстансаларында электр жары?ы берілді. Жа?атас подстансасында ?алып?а келті­ру ж?мыстары ж?ргізіліп жатыр. Сондай-а? ?аратау ?аласы бойын­ша к?гілдір отынды беру кестесі де т?зеліп келеді. ?азір 1560 абонент­ке газ берілді. Бір ?аратау ?аласы­ны? ?зіне ?леуметтік к?мек я?ни, ??ір­дегі т?ра?тандыру ?орынан жеті тонна картоп, ?ш тонна к?ріш, бір тонна ?ант, он тонна ?н ж?не бір тон­на пияз жеткізілді. Жа?атас пен ?аратау ?алаларына Тараз ?аласы­нан 23 мы? литр ауызсу жеткізілді. Сондай-а? техникалы? сулар ?рт­ке ?арсы ?ызметіні? к?ліктерімен жеткізіліп отыр. Барлы? аудан­дарда мемлекеттік органдар ж?­не коммерциялы? мекеме ?ыз­мет­керлерімен кезекшіліктер ?йымдастырылуда. Сондай-а? «О?т?стік» ?скери округіні? 500 сарбазы мен 100-ге тарта техни­кала­ры ?аратау ?аласы мен Жа­?атас­­та ?айта ?алпына келтіру ж?­мыс­та­рына жегілуде. Облыс ?кім­­ді­гіні? баспас?з ?ызметіні? м?лі­­метіне ?ара?анда атал?ан аудан т?р­?ын­дарына жары?, су, газ беру т?ра?­танып келеді. Ж?не д?йсенбі к?ні байланыс операторлары «Билайн», «Актив» ж?йелері іске ?осылды. М?нда ?зге облыстардан к?мек келіп жатыр.

Ерман ?БДИЕВЖамбыл облысы

http://www.aikyn.kz

 

 

 

 

Рубрика: