Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

«?аза?станда екі ?ол?а бір к?рек табылатын ж?мыс к?п, оларды? тек жолын таба білу керек.

 Нары?ты? экономика бізден адал е?бекпен ?о?ам ?шін де, ?зі? ?шін де ?ызмет етуді талап етіп отыр. Сонды?тан барша?ызды е?бек етуге ша?ырамын».

Н?рс?лтан НАЗАРБАЕВ.

«?аза?станны? ?леуметтік жа??ыртылуы:

Жалпы?а Орта? Е?бек ?о?амына ?арай 20 ?адам» ма?аласынан

___________________________

«Таксист» – Г?лшара Мы?­бай­?ызы…. Осы бір ?ара торы ж?зді, орта бойлы, шира? ?имылды, кімді де болса к?лімдей ?арсы алатын егде тарт?ан ?йел адамды тек Ма??ыстау ауда­нында?ылар емес, облыс ??іріні? де адамдары жиі к?реді. Таныс. ?йткені, ол Ма??ыстауды? т?кпір-т?кпірін ?ысы-жазы шарлап ж?р. Жо­лау­­шылар ?айда ?аласа сол жа??а тез ж?ре береді. «?йелді? автомашина?а ?лі келмейді», деген пікір ?зін а?тама?алы ?ашан. Ал мамандарды? айтуы бойынша, олар на?ыз ??ыпты ж?ргізушілер.

Ол жігіттерді? ?имылына т?н болмысымен жол ?стінде зау­лап келе жатады. Жасы жаса­мыс тартса да жігері отты, ?айраты мы?ым. Осыдан он жыл б?рын таксист бол?анда ?айсы біреулерді?: «Мына Г?лшара?а не бол?ан, бас?а к?сіп таппа?андай…» деп пыш-пыш ??гімеге ар?ау ?ыл­ды. Расында да, б?кіл ауданда «шап­?ылап» ж?рген жал?ыз ?ана Г?лшара болды. Ал?ашында сол ?и­мылымен к?пті та?дандыр?аны рас.

Г?лшара к?лікке отыр?алы бері т?рт жыл «Москвич 412», т?рт жыл «Жигули 2106» к?лігін ж?ргізіп тоздыр?ан екен. Ал ?азіргісі к?к жасыл т?сті «Опель» автомашинасы. Б?л жары?ты? та бауырымен жер сызып, ж?лдыздай а?ып, ?зір сыр берер емес. «Москвич» ескілікті дегенмен ысты?-суы??а бірдей болатын. Жол бойы б?зыла ?алса «т?мсы?ынан» тартып о жер, б? жерін жіппен байлап, ?йтеуір бір ?ара?а жеткеніміз де бар еді», деп кейіпкеріміз с?з арасында к?ліп ?ояды.

И?, Г?лшараны к?рген ?йел­дер жа?ы ?здеріні? к?лікті ерлерден кем ж?ргізбейтіндігіне ма?танатын к?рінеді. Олар так­си ?ажет бол?ан жа?дайда ?рине, е? алдымен осы ??рбысын ша?ыр­тады.

– Уа?ытпен санаспай жол бойы ж?ргенде ?ауіптенбейсіз бе? – деп с?рады? біз.

– Жасыратыны жо?, такси ж?ргізушілерді? кездейсо? о?ыс о?и?алар?а, к?ше кезген кей­бір б?за?ыларды? кесірінен т?рлі ?ауіп-?атерге ?шырап жат­?анды?ы айтылып ?алады. Со??ы жылдары м?ндай келе?сіз жа?­дайлар А?тау ?аласында да орын алды. Сонды?тан са?ты? керек. Дегенмен, н?зік жандарды еске­ріп, тентектер де тезге келеді-ау деймін.

Ма?ан ондайлар кезіккен емес. Ж?мыс барысында маса?дау клиенттерді, т?белесіп жара?ат ал?андарды аракідік кездестірдім. Мен ондайларды алдап-сулап «балам» деп, «інішек» деп жетер жеріне жеткізіп тастаймын.

– Олар сізге жол а?ысын т?лей ме?

– Кейбіреуі т?лемейді. «??тыр?аннан ??тыл?ан», деп ж?ре беретінім бар. Сосын мен ?уанышты да, ?ай?ылы да неше т?рлі к??іл-к?йдегі адамдармен сапарлас боламын. Ондай?а ?бден психолог болып ал?ан сия?тымын. ?иналып отыр?ан клиентке с?л де болса моральды? ?олдау к?рсетіп, ал ?уанып келе жат?андарды? жылы сезіміне орта?тасып отырамын. Айтпа?шы, клиенттер ?шін мен к?бінесе машинамда?ы Ш?мшіні? ?ндерін жіберіп, шетелдік ай?ай-?й?ай ?ндерді ?ос?ан емеспін.

– Сіз мейрам к?ндері де ж?ре бересіз бе?

– Біз уа?ытпен санаспаймыз. Сенбі, жексенбі к?ндері ж?мысты? на?ыз ?ызатын кезі. М?ндайда «темір т?лпар» ?а?тарулы жоры??а ?зір т?рады. Былай?ы к?ндері де демалыс жетеді, ?з билігім ?зімде ?ой…

Г?лшара апай осы он жылды? ішінде бірде бір рет біреуді со?ып кетіп немесе біреуге со?ылып к?рмеген. Себебі, ол жолда келе жатып, болып ?алу ы?тимал деген о?и?аны есепке алады. Алдында кетіп бара жат?ан к?лікті ?уып жетіп, басып озбайды. Б?рылыс, ?алтарыста ?те са? ж?реді. Оны? к?лігі кей ретте ?арлы боран, к?ктай?а?та да ж?реді. Жол ?ауіпсіздігі ережелерін б?збайды. А?тауда не Жа?а?зенде т?н ішінде келе жатып, ба?даршамны? «?ызыл к?зін» «??дай са?тасын, мезгілсіз уа?ытта кім ба?ып т?р дейсі?» деп жолды кесіп ?те шы??ан емес. Ереже б?зу осындайлардан басталады ?ой. Біра? ол ел ?атарлы орташа жылдамды?тан айнымайды.

– Алыс жолда машина?ыз сыр беріп, д??гелегі жарылып ?алса, не бас?а бір кілтипаны болып жатса біреуді? к?мегін к?тіп, т?рып ?алмайсыз ба?

– Ешкімге де жалынбаймын. Машинада техникалы? а?ауды? болмауы ?шін алдын-ала к?лік ж?ндеу шеберханасына барып, жиі-жиі тексертіп т?рамын.

– Г?лшара апай, енді отбасы?ыз туралы айтса?ыз.

– ??дай берген адаммын. Т?рт ?ыз, ?ш ?лым бар. Екі балам ?йленіп, ша?ыра? к?терді. ?ш ?ызым т?рмыс ??рды. Бір балам ?олымда. Кенже ?ызым Айн?р А?тауда?ы Ш.Есенов атында?ы университетті? студенті. Балаларым да ж?не ?ыздарым да жо?ары ж?не арнаулы білім алды. Олар да техника?а ?йірсек…

– Та?ы бір сауал бар?

– Айта бер.

– Сіз домбыра тартып, ?н салады деседі ?ой?

– Мен ?нер ордасы атан?ан Жы??ылды ауылыны? тумасымын. Ал бізде т?рінде ?ара домбырасы т?рма?ан ?йді кездестірмейсіз. Біз Есір к?йшіні? ?рпа?тарымыз. Ол бабамыз к?й атасы, халы? композиторы бол?ан адам. ?кем Мы?бай да ата?ты к?йші еді. 1957 жылы М?скеудегі Жастар мен студенттерді? б?кілд?ниеж?зілік VI фестиваліне ?атыс?анын б?л к?ндері біреу білсе де, біреу білмейді.

С?зге шешен, к??ілді ?алыпта?ы Г?лшара апайды мен ескерткішке суретке т?сіріп алдым. Содан кейін ол кісі Форт-Шевченко ?аласына той?а адамдар алып ж?ретінін айтып, р?лге отыра берді.

Аллаберген ?ОНАРБАЕВ,http://www.egemen.kz/

?аза?стан Журналистер

ода?ыны? м?шесі.

Ма??ыстау облысы,

Ма??ыстау ауданы

Рубрика: