Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Егер тапсырма берілсе танкі мінуден де тайынбайтындар табылады б?гінде. ??гіме шымкенттік шенеуніктер жайында. Д?рысы, оларды? та?ымына бас?ан темір т?лпарлары ха?ында. Облысты? ?кімдікте ?лде?андай жиын ?те ?алса,

?имаратты? алдында ?ай?айып т?р?ан ?ымбат к?ліктерден к?з ?ары?ады. Та?ым талдыратындай емес, небір арты?шылы?тары бар люкс-класты к?ліктер.

Оларды? басым б?лігіні? т?ркіні ?аза?стан емес. Т?сініп отыр?ан боларсыз. Сапасына ба?асы сай шетелдік к?ліктерді алу?а мемлекет ?азынасынан ?аражат б?лгізіп, ерттеп мініп ал?андар туралы ??гіме кезінде ерінбегенні? езуінде шайнал?аны есте. Елбасыны? отанды? к?ліктерге міні?дер деген ескертпесінен кейін де тапсырманы тап-т?йна?тай орында?андарды таба алмады?. Арпа ішіндегі бір бидайлары болмаса. ?ткелде ат ауыстырмауды ж?н санайтындар к?п сы?ылды. ?йтеуір, осы та?ырып ты? серпіліс беріп, тыпырлай баста?андар жо?тан бар. Отанды? авток?ліктерді? шетелдік т?лпарлармен ??йыс?ан т?йістіріп ?атар шабуына да етектен тарт?ан енжарлы? сеп болып т?р?ан сы?ылды. ?зірге ?аза?станды? к?лік «есіктен сы?алау?а м?жб?р».

Д?рысы отанды? ?нім желіде байланып т?р?ан ша?та, шетелдік к?ліктер ?лемдік аламанда (?сіресе шым?алада) б?йгені? басын бермей ж?ргені рас енді. Алайда, т?рілмеген ты? емес, отанды? к?лікті ??растырып баста?ан ?ндіріске ?олдау білдіру де жо?арыда та?та отыр?ан та?сырлар?а байланысты емес пе? ?кімдерді айтпа?анны? ?зінде, б?лім басты?тарыны? ?зі та?ымда?ан к?ліктер арзан т?рмайды. Шетелдік к?лікке деген шексіз махаббаттары «ушы??ан» шымкенттік шенеуніктерді? ?зірге отанды? ?німге а?сары аууы екіталай-ау. ?лде киіз ?азы?ты жерге кіргізетін то?па? сол?ылда?ты? танытып т?р ма, белгісіз. ?зірге «Made in Kazakhstan»-ды тізгіндеп ж?рген т?релерді? ?атары тым сирек. Тек шымша?арды? ?кімі ?айрат Молдасейітов ?ана ?зімізді? ?скеменнен шы??ан Kia Cadenza к?лігін та?ымына басып ж?р. Негізі шым?аланы? №1 басшылары ?ашанда ?згелерге ?лгі к?рсетуімен ерекшеленеді. Кезінде экс-?кім Арман Жетпісбаевты? «Lexus LX 570» к?лігі к?ш басын ешкімге бермеген болатын. ?рине, одан да асып т?серліктей к?лігі барлар ?лі де жетеді. Айтпа?ымыз сол ?кім Ареке? ата тегіндегі «ев» жал?ауын алып тастап, ?оластында?ылар?а ?неге бол?ан-тын. Алайда, одан ?лгі ал?ан бірі жо?, ?лде тісі батпады ма, ол жа?ы бізге ?ара??ы. Енді жа?а ?кімні? жа?аша бас­тамасынан да ?оластында?ылар ?лгі алар емес… Ал, облысты?, ?алалы? де?гейдегі т?рлі департамент, бас?арма басшылары да ?аражаяу емес. Облысты? М?дениет бас?армасыны? басты?ы К?лия Айдарбекованы? да, Тілдерді дамыту бас?армасыны? басты?ы Бал?ия К?мекбаеваны? да мінетіні «мынауский машиналар». Соны? ар?асында ж?мыс?а жаяу келіп ж?рген жо?. Я?ни, «Тойота» «сороковкамен» ж?йіткітіп, ?о?ам?а ?ызмет ?ылып ж?р.

Б?гінде тілшілерді? «т?мпештеуіне» ?шырап, даудан басы арылмай отыр?ан облысты? денсаулы? са?тау бас?армасыны? басты?ы Ж?ма?али Исмайловты? к?лігін к?рмек бол?анымыздан т?к шы?пады. Хатшы ?ыз азар да безер болып ол туралы еш?андай да м?лімет бере алмайтынын жеткізді. Жо?арыдан шыбынны? ызы?ы естілмейтін болсын деген б?йры? ал?ан ба, ?арапайым ?ана с?ра??а жауап беруден басын ала ?ашты. Сір?, денсаубас?армасында?ылар тілші десе т?бе шаштары тік т?рады ма ?айдам, олардан м?лімет алу расында ?иын боп барады… Біра?, бас?арма басты?ыны? арзан м?шін мінбейтінін былай?ы ж?рт беске біледі… Бас?армада?ылар беделіні? ?андай екенін к?лігімен де д?лелдеуге тырысатын шы?ар. Ал, ?немі ?аржы жетіспей, ?мытылып ?ала беретін м?дениет бас?армасына ?арасты музейлерді? басты?тары мы?ты машиналарымен ма?тана алмайды. М?селен, аты алты алаш?а м?лім, арынды а?ын апамыз, «?у?ын-с?ргін ??рбандарына арнал?ан» музейді? директоры Ханбибі Есен?ара?ызы ?лі к?нге дейін к?ркілдеген ескі «Волгамен» ж?р. Ескіні жа?артам деп жадынан жа?ылатын заман емес пе, кейде к?не к?лікті? жамап-жас?ауы к?бейіп кетіп ж?ргенінен т?р?аны к?п. Тіпті, жа?ын ма?да?ы ауыл айма??а да шы?у м??. Жолда ?алуы м?мкін. Сонда да Ханапамыз ешкімге «жалоба» жаса?ан емес. К?не к?лікпен к?нбістік танытып, ж?мысын ат?арып ж?р… «Х 001 ОК», «Х 002 ОК» н?мірлер к?ліктер жортып ж?р шым?алада. ?ызметіне ?арай ?р ?кімні? ?айсысына ?ай н?мір тиесілі екені белгілі. Біра? оларды? арасынан ?аза?станды? SsangYong Chairman, Kia, SKODA Chevroletтер к?зге к?рінбейді…

Гулбану Есимова

http://www.ulttimes.kz/i 

 

Рубрика: