Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Он сегіз мы? ?аламны? ж?мба?ы ?лі толы? ашыл?ан жо?. Адамзат ??пиясын таппа?ан, байыбына бара алма?ан д?ние к?п. Кейде ж?мыр жер бетінде адам айтса сенгісіз о?и?алар болып жатады. Біра? соны? ??пиясына ?алымдар жабыла ??ілгенімен, еште?е таба алмайды, к?кейдегі сауалдар жауапсыз ?алады. Соны? бірі – жер бетіндегі анамольды н?ктелер.

Ол неден пайда болады? Б??ан ?зірге жауап жо?. ?лемні? ?зге ?иырын с?з ет­пес б?рын, ?з еліміздегі сондай ана­моль­ды н?кте ж?нінде айта кеткен ж?н. М?­селен, ?ткен ?асырды? 90-жылдарыны? со?ы­на ?арай Семей полигонын ?арыш серігі ар?ылы т?сірілген суретте сыры ж?м­ба? белгілер табыл?ан. ?алымдар та?­?ал­?анын жасыра алмаса керек. ?йткені су­ретте полигон астында белгісіз аса ірі ж?н­дікті? ?оз?алып ж?ргені бай­?ал?ан. Б?л не? К?ктен т?сірілген ж?з­де­ген су­рет­терді салыстыра отырып, ?а­лым­дар ?оз­?алыста?ы белгісіз д?ниені? алып ай­да?ар?а келетінін а??арды. ?а­лымдарды ?ы­зы?тыр?аны – ?зынды?ы бір­неше ша­?ырым?а кететін алып ж?н­дікті? біресе о?­?а, біресе сол?а жиі ?оз­?алып т?руы. Бі­ра? ?лемде ондай ірі ай­да?арды? болуы м?мкін бе?
?рине, жо?. Демек, б?л айда?ар?а ??­са­?анымен, ?зге д?ние болуы м?мкін деген шешімге келген. Сон­да не? А?ыры ?за? зерттеуді? н?ти­жесінде ?алымдар Семей полигоныны? ас­тында анамольды ке?істік барын аны?­тады. Бір та??алар­лы? жайт, ?ыстыг?­ні ?лгі ма?ды ?ар баспайды екен. Тіп­ті жапала?тап жау?ан ?арды? ?зі белгілі н?ктеге жеткен со?, еріп кетіп отыр?ан. Ол жердегі топы­ра?­ты? жылуы ?ыстыг?н­­дері ?зге жа?та ?ат­ты аяз болып т?р­?ан­ны? ?зінде, кем дегенде 10-5 градус жы­­лылы?ты са?тайды екен. Ал жаз айла­рында анамольды ??ір­де к?п ?згешелік біліне бермейтін к?­рі­неді. ?рине, ?а­лым­дар ал?ашында б?л яд­ролы? сына?­тар­ды?, радиацияны? ?сері болуы м?м­кін дескен. Біра? зерттеу барысында ана­мольды ??ір сына? бол?ан жерден кем дегенде 10-15 ша?ырым алыс ор­на­лас­?ан. Жалпы, тосын ??былыс бай­­?ал­?ан айма?ты? ау?ымы – 20 шаршы ша­­?ырымды алып жатыр. Айма?та?ы тосын жайт 1997 жылы белгілі бол?а­ны­мен, ?лі оны? ж?мба? сыры шешілмеуде. Дегенмен ?аза?стан ж?не Ресей ?а­лым­дары полигон астында бол?ан анамольды ке?істікті, «Сына? ала?ыны? астында яд­ролы? жарылыстарды? ?серінен бір­неше жар?ынша?тар пайда бол?ан. Б?л ?з кезегінде жерді? т?менгі ?ырты­сын­да­?ы жылуды сырт?а шы?аруда. ?ыста ?ар­ды? еріп кету салдары содан» деген шешімге келуде. Алайда б?л со??ы ?ор­тынды емес. ?лі де ол анамольды ??ірді ке?і­рек, тере?ірек зерттеу ?ажет деседі ?алымдар. Дегенмен Ресей уфологтары б?л «жат ?аламшарлы?тарды? ісі болуы м?м­кін» дегенді айтады. ?йткені м?ндай ана­мольды ке?істіктер тек б?рын?ы Се­мей полигоныны? ма?ынан ?ана та­бы­лып отыр?ан жо?, Бай?о?ыр ?арыш ай­ла?ы ж?не Сарыша?ан полигондарынан да бай?ал?ан. Тіпті б?л ма?дар сыры бейм?лім белгісіз ?шатын таба?шаларды? (НЛО) жиі торуылдайтын мекеніне ай­налып ?лгерген деседі ресейлік уфолог­тар.
Жалпы, м?ндай анамольды ??ірлер ?лемде жеткілікті. Бір ?ызы?ы, соларды? б?рі ядролы? сына? жасайтын поли­гон­дарды? ма?ына орналас?ан. Б?лкім, б?л ?зге ?аламшарда ?мір с?ріп жат?ан жат- ж?ртты?тарды? ба?ылау зертханалары ма екен? Кім білсін? Б?рі де м?мкін. ?йт­­кені ондай айма?тар бар екені жал­пы­лама айтыл?анымен, ондай ??ірлерде бо­лып жат?ан о?ыс о?и?алар, тосын жайттарды ??зырлы орындар ?ата? ??­пия ?стауда. Неге? Ол жа?ы белгісіз. Де­мек, ол жерде белгілі бір сыр жатуы аны?. Сондай бір ??пиясы шешілмеген ана­мольды ма??а Бермуд ?шта?аны жа­тады. Б?л талайды? басын ж?т?ан жойыт мекен, 1945 жылы белгілі бол?ан. Содан бері он мы?да?ан адамды, ж?здеген ?ша?­ пен кемелерді? ажалына себепкер бол­?ан. Алайда ол жерден еш?андай ?лік­ті? не болмаса із-т?зсіз кеткен ке­ме­лерді? ?ирандысы табылмайды. Сонда олар ?айда? Б?л да – ?лем ?алымдарыны? ?лі к?нге бас ?атырып, таба алмай отыр­?ан ж?мба?ы. Рас, ?арыштан т?сірілген суреттерге ?ара?анда Бермуд ?шта?а­ны­ны? астында Мысыр ж?не америкалы? ?ндістерді? (соны? ішінде ацтек, кещуа, майя тайпалары) т?р?ыз?ан пирамида­ла­рына ??са?ан пирамида табыл?ан. Б?л не? Су асты ?ркениеті б?ршік жар?ан ме­кен бе? ?лде бас?а ма? Б?л да – шешуі та­был­ма?ан к?п сауалды? бірі. Семей по­ли­гоныны? астынан табыл?ан анамольды ке?істікке ??сас анамольды ??ір А?Ш-ты? ата?ты ядролы? сына?тар жасайтын Невада полигоны ма?ынан да табыл?ан. Жалпы, оны? к?лемі 35-40 ша?ырымды алып жат?ан к?рінеді. Б?л сына? ала­?ын­да А?Ш-ты? аса ??пия зертханалары ор­налас?ан. Т?рлі де?гейдегі ядролы? ?арулар сынайтын да осы жер. Ол жердегі анамольды ??ірді? де ??пиясы ?лі ашыл­?ан жо?. Неден пайда болды? Белгісіз. Тек к?птеген ?алымдар жер бетіндегі адам­зат?а ?ара?анда, ?лде?айда озы? са­налы жат ?аламшар иелері ?лгіндей ?а­терлі ядролы? сына?тар ?тетін жерлерді ба?ылауына ал?ан деседі. М?мкін. Аса бір ??пиясы мол жер м??гілік м?з басып жат?ан Антарктида да бар. ?алы?ды?ы 3-4 мы? метр м?з бас?ан ірі «Шы?ыс» де­­ген к?л жатыр. Оны? ма?ында к?п­теген мемлекетттерді? зерттеу стансалары орналас?ан.Бірде А?Ш-ты? ?арыш серігі м?з бас?ан к?лді? астында аса ?уатты магниттік ?ріс барын тіркеген. Содан кейін-а? америкалы?тар ол жер­де зерттеу ж?мыстарын жасап жат?ан мамандарды кері ?айтарып, ?скерилерді? ба?ылауына ал?ан. Демек, ?арыштан т?сірілген суреттерде жалпа? ж?рт?а жа­рия етуге болмайтын бір ??пияны? жат­?аны аны?. ?йтпесе ол ма? неге ?с­ке­рилерді?, соны? ішінде А?Ш ?лтты? ?ауіпсіздік агенттігі жеке ?арауына ала­ды. М?дай жайтты сол жерде ж?мыс жа­сап жат?ан Ресей ?алымдары да бай?а?ан. Оларды? д?лелдеуі бойынша бетін 3-4 мы? метрлік м?з басып жат?ан к?лді? асты??ы ?абаты 10-18 градус?а дейін жылы к?рінеді. Б?л не ж?мба?? Тіпті тере?де ауа бар, ?сімдіктер ?суі де м?мкін дейді ресей ?алымдары. Дегенмен к?п­шілік ол жерде ?шінші рейх сал?ан адам саны екі миллион болатын жерасты ?а­ласы бар деседі. Ол ?аланы? аты «Жа?а Берлин» деп те атайды. 1945 жылы КСРО-дан же?іліс тап?ан Гитлер отбасы, дос­тары ж?не к?птеген ?алым-инже­нерлерді ертіп, алдын ала даярлап ?ой?ан Ан­тарктидада?ы ??гірге жасырын?ан дегенді ал?а тартады. Жалпы, б?л жайын­да а?ыз к?п. М?селе а?ызда емес, м??­гілік то?-м?з бас?ан к?лді? астында маг­­ниттік ?ріс ?айдан пайда болды? ?стіне ит байласа т?рмайтын суы? к?лді? т?бі неге 18 градус?а дейін жылы? Б?л да ?а­лымдарды? басын ?атырып отыр?ан ж?м­ба?тарды? бірі деуге болады.

Сейсен ?МІРБЕК?ЛЫ

 

“Ай?ын”

Рубрика: