Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

?аза? ?ндерін жыл бойы сарап?а салып, ты?дарманны? ??ла? ??рышын ?андыр?ан «Саз ?лемі» жобасы да со??ы н?ктесін ?ойды. Сын сада?ына жиі ілігіп ж?рген Баян ханым?а е? ?уелі ?аза? ?ндеріне, ?аза? ?ншілеріне жанашырлы? таныт?аны ?шін ал?ыс айту?а тиіспіз. ?ал?аны екінші планда?ы м?селе…
Айтпа?ымыз, бас барма??а ба?алан?ан «б?рекелді» де, «?ап ?ттеген-ай» дегізген с?ттер де к?п болды. Бастысы, «Баян патшалы?ыны?» ?ол астында?ыларды? ?ошеметтен ??р ?ол ?алма?аны ?айран ?алдырды. ?здері ?йымдастырып, ?здері ш?лен тарат?аны ?ызы? к?рінгені рас. Жанар До?алова ?ыздар арасында «Жылды? ?здік ?ншісі» атанса, Ба?ым М?хитденова «?здік т?реші» болды. Б?л жобаны? Баянны? бастамасы екенін білеміз. Біра? соны ерінбегенні? езуінде шайнал?ан «Орбиттей» ?айта-?айта к?йсей бергендері жалы?тырып жіберді. «?здік ж?ргізушіліктен» ?мітті бол?ан Марат ?лібаев?а Баян «сені? мені? ?асымда т?р?аны?ны? ?зі кейбіреулер ?шін арман» дегені ?ызы? болып шы?ты. Бал т?тті ?рине, біра? к?п жесе? ж?регі?ді айнытатыны бар. Д?л соны? кебі… К?рерменні? к??ілі толма?ан т?с к?п. М?селен, «Жыл жа?алы?ы» номинациясын ?ли О?аповты? иеленуі. ?ли к?пшілік ?шін жыл жа?алы?ы емес. Оны? ?ншілігінен б?рын «мамасыны? баласы» екенін ж?рт к?бірек біледі. ?рі ты?дарманны? тал?ысына ?сын?ан ?ндерінде де жар? еткізерліктей ты? жа?алы?ты таба алмады?. Б?лкім, ?к?ку-с?к?куге ??марпаз кейбір жастар?а ?найтын да болар оны? ?ндері. Аты айтып т?р?андай «Жыл жа?алы?ы» деген со? со?ан лайы?ты болуы керек еді. Алайда… Ты?дармандарды? басым б?лігі Апош Сарбаз бен Д?улет Болатов, сосын Ерден Жа?сыбековті «Жыл жа?алы?ын» ?анжы?алайтын шы?ар деп ?міттенген. Біра? олай болмай шы?ты. Баян айт?андай, «б?рін де к?рермен дауысы шешетініне» к?м?н к?п. Апошты? ?ні мен ?уезі ?йлескен, ?й?асы ?ндескен ?ні к?пшілікке ?атты ?на?аны рас. Б?гінде б?л ?н ?р жасты? ?алта телефонында ж?р. Д?улетті? де шабысы ?міт тудыр?ан. Ке? тынысты ?уезді ?ні бар Ерденні? де болаша?ынан к?п ?міт к?туге болады. Б?йгені шаппай ал?ан бестiнi? то?ызында топ жар?ан те?бiл к?ктi? ?зiндей ж?тынып т?р?ан Ерденні? расында тама?ында ?о?ырауы бар секілді к?рінді. Дауысында ерекше бір ?уез бар. ?ншімін дегенні? к?бісі желіде байланып т?р?ан жыл¬дары ол ?нер аламанында б?йге алып ж?рген дара д?лд?л болатын. Тек Ерден ?з дауысына лайы? ?нді ?лі таппай ж?ргендей… Сосын Сафана деген ?ншіні? «Кешьюді?» ?ыздарынан г?рі дауысы ?лде?айда ?уезді естілген. Алайда т?решілер де, сарапшылар да Сафананы д?рыс ба?алай алмай, жер жебіріне жетті. Шын талант т?ншы?ып жатпас. Оны? ?неріне уа?ытты? ?зі  ба?асын берер… К?рерменнні? к??ілі тол?ан та?ы бір жайт «Жыл тобы» номинациясын «Арай» тобы иеленгендігі. Расында ерінбей е?бектеніп, айына екі ?н, жылына екі клип т?сіріп ж?рген арайлы?тарды? е?бегі айтарлы?тай-а?. «Халы? та?дауына» Жа?абай ?тегеновты? «Аяла» ?ні лайы?ты деп таныл?аны ?уантты. «Аяла?а» аямай дауыс берген арулар е?бегіні? ?телгені ?уантты. Біра? ?у баста Ринат Зайытов баста?ан т?решілер «Аяланы» аямай жерге ты?ып, «ты?дарманны? тал?амы т?мендеп кетті, ерте?гі к?ні осы ?нді та?дап жатса онда ты?дарман тал?амыны? ?ай де?гейде екендігін к?рсетеді» деп б?скен-тін. Та?дап алын?ан т?решілерге айтар ты?дарманны? да ?з у?жі бар. Шетелден «копиялан?ан», с?зі де, ?уені де т?сініксіз бидай былжыра? бірде?ені ты?да?аннан г?рі ?аза? жастарыны? ж?регінен т?рінен орын ал?ан «Аяланы?» ?зі жа?сы емес пе? ?о?ылта?сып отыр?ан к??ілді осылайша «Аяла» к?теріп тастады. Со?ыра «Саз ?леміні?» саясатын т?сінбей ?алды?. Ай?ыншаласа?, сахнада ж?ргеніне 10 жыл бол?ан сырал?ы ?нші мен тома?асы б?гін сыпырыл?ан ?ншіні бірге сарап?а салу д?рыс па? ?анша дегенмен жас ?ншілерге батыра айтамыз деп, асыра сілтеп жіберіп жат?аны т?решілерді?. Болар баланы? белін буып, ?анатын ?атайтуды? орнына шоу жасап, сахнаны к?рсе безіп ?ашардай етіп жіберетіндері бар кейде. ?рине т?решілерді? айт?аны б?кіл ты?дарманны? ойын білдірмейді. Дегенмен т?решілер ?ділдікті ту етсе деген тілек ?ана біздікі. Олар ?й десін, б?й десін, б?рібір шын дарын мен жа?сы ?н с?рыпталып, жаманы к?ресінде ?з ?зінен ?алып ?оятыны а?и?ат. Та?ы бір ?ттеген-ай дегізерлігі, ?ыстан ?ре? шы??ан к?терем ?ойдай ?ні де, ?уезі де, м?тіні де тым еуропаланып кеткен ?ндерді? с?рыпталмай сахна?а шы?ып жат?аны. Е? ?уелі с?рыптаудан ?тсе дер едік. ??гіме ?аза?ты? ?ні туралы бол?ан со? кішкене жанашырлы?пен ?ара?ан да ж?н ?ой. «?теш ?анша ?ыш?ыр?анымен, б?лб?л бола алмайдыны?» керін келтіргендер де болды. Дегенмен кейбіріні? асылды? орнына масыл таласпайтынын, жа?сыны? ?лесін жасы? иемденбейтіндігін, т??ырды? т?лпар?а баланбайтынды?ын ескермейтіндігі  ?ынжылтады. Сыйлы?ты алып т?рып, «д?рыс ба?аланбады, мен б?л орнымды п?леншеге б?рдым» деп азаматты? танытатындар аз болып т?р. ?рине ?аза?ты? ?нерін жатты? жылтыра?ынан жо?ары ?оятын ?андастарымыз к?п. Сонды?тан да осы жолда тамшыдай болса да ?лес ?осып ж?рген Баян ханым?а «Ал?а, тек ?ана ал?а!» дер едік… Б?рібір халы? та?дауын ?зі жасайды…

Жанн?р Ж?МАШ

Рубрика: