Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

 

Жеті ??рлы??а ж?лдыздай шашыра?ан ?лкен-кіші мемлекеттер ?з м?нерінше ?мір с?руді? ?амын ойл?лек

. ?рине соларды? ?атарында к?к байра?ы желбіреп жас ?аза? елі де келе жатыр. Алда – жылан жылы. Т?рі с?сты, уыты ащы осы бір жан иесіні? еншісіне берілген келер жыл ?андай несібе тосарын алда?ы уа?ыт к?рсете жатар. Ал, біз ?ткен он екі айда ?аза?стан басынан ?ткерген сан алуан жа?дайларды? ішінен саралап, ел-ж?ртты еле? еткізген жалаулы жеті о?и?аны оймен шолып шы?уды ж?н к?рдік.1. 2012-жыл?ы Лондон олимпиадасы.

Т?рт жылда бір ?тетін спорт аламаны ?аза?стан ?шін ?лкен абырой ?пергенін Алаш баласы біледі. ?лемні? т?рт б?рышынан туын желбіретіп жеткен 204 мемлекетті? ішінен ?аза?стан суырылып шы?ып, 12-орынды иеленді. Жалпы 13 медаль олжалады?. Оны? жетеуі – алтын. Б?л ?аза?стан ел бол?алы еншімізге б?йырма?ан ?лкен несібе еді. Лондон т?рінде туымыз сан м?рте к?кке ?рлеп, ?н?ранымыз сан м?рте шыр?ал?анда ?аза? баласыны? ?уаныштан ж?регі елжіреп т?рды. Тек бір ?кініштісі, ?анат Ислам сынды са?ла? ?лымыз т?рлі кедергілерге жолы?ып, Лондон?а жолы т?спеді.


2. «Экспо-2017».

Б?л да ?аза?стан ?шін ?лемдік аренада атын шы?арар ?лкен шара. Б?йыртса, 2017 жылды? 10 шілдесінен 10 ?ырк?йегіне дейін Астана ?аласында Халы?аралы? к?рмелер бюросымен (ХКБ) ?йымдастырылатын «Экспо-2017» Халы?аралы? к?рмесі ?ткізіледі. К?рме ?тетіні туралы ?уанышты жа?алы? 2012 жылды? 22 ?арашасында Францияны? астанасы Париж ?аласында ХКБ-ні? EXPO халы?аралы? бюросы Бас ассамблеясыны? 152-ші сессиясында белгілі болды. Жасырын дауыс беру ?орытындысы бойынша 103 мемлекет бізді ?олдады. Бас б?секелесіміз бельгиялы? Льеж ?аласы 44 дауысты ?ана¬?ат т?тты. Біз ?шін енді Х?Б талаптарына сай ?лемні? 100 мемлекетінен келетін 5 мил¬лион?а жуы? адамды ?абылдайтын жайлы жа?дай жасау?а жан аямай кірісу ?ана ?алды.

3. Парламент сайлауы ?тті.

Сайлауды? ?діл ?ту-?тпеуі ?аза?стан ?о?амын к?птен ала?датып келе жат?ан ма?ызды м?селелерді? бірі екені м?лім. 2012 жылы демократиялы? ?рдісте жа?а ?адам?а ая? басуды к?здеген еліміз т???ыш рет к?ппартиялы парламент жаса?тап, айды аспаннан біра? шы?арды. К?п деп ауыз толтыр?анда?ымыз – ?ш партия. Бір ?кініштісі, ??рамында М?хтар Шаханов сынды ?лтты? рухты азаматтары бар «Руханият» партиясы орта жолда сайлау додасынан шы?ып ?алды. Сонымен бірге Амангелді Айталы, Сабыр ?асымов сынды ?о?ам ?айраткерлерін депутатты??а т?сірмеген партиясы да М?жілісті? м?нін кемітіп таста?андай.


4. ?кімет басшысы ауысты.

Экономикалы? да?дарыс?а ?арсы «мы?ты менеджер» деп ?кімет басына ?келінген, ж?не Президентті? «адал к?мекшісі болу?а» жанын сал?ан К?рім М?сімов Премьер-министрлік ?ызметте ба?андай 5 жыл 9 ай отырып, а?ыры Президент ?кімшілігіні? жетекшісі ?ызметіне ауысып тынды. Оны? орнын ?ара?андылы? Серік Ахметов басты.
2012 жылды? 24 ?ырк?йегінен бастап ?кіметке басшысы бол?ан С.Ахметовті? ?а¬зірше ая? алысы жа?сы. Тек бір рет ?ана ?кімет отырыстары енді ?аза?ша ?теді деп алып, ая?ын м?сімовшілеп кеткені болмаса…

5. «2050-стратегиясы».

Бір ?ызы?ы 2012 жыл екі бірдей Президент Жолдауы жолдан?ан жолая? жыл болып тарихта ?алды. 14 желто?сан к?ні ?аза?стан хал?ына Жолдау арна?ан Президент Н?рс?лтан Назарбаев жылда?ы д?ст?рді ая? астынан б?зды. ?аза? еліні? жа?а саяси ба?ыт-ба?дары ретінде таныл?ан жолдауда ?аза? тілі туралы жылы с?з айтылды. Мемлекетті? ?лтты? саясатына ты? серпін берер жа?алы?тар ретінде 2025 жылы ?аза?станны? атауы «?аза? елі» деп ?згеретінін ж?не ?азіргі ?олданып ж?рген кирилл ?ліпбиінен латын ?ліпбиіне к?шетініміз айтылды. Отарсыздану ?рдісін тездететін б?л ?адамдар барша ?аза?ты ?уаныш?а б?леді.

6. «Ар?анкерген ?ыр?ыны».

Бейбіт жат?ан елді? белін ?зіп кеткен осы бір ?анды о?и?а ?аза?стан мемлекетіні? ?лтты? ?ауіпсіздігіне т?нген ?атерді? к?шті екенін к?рсеткендей. 2012 жылы 31 мамыр к?ні Алматы облысы, Алак?л ауданы аума?ында «Шы?ыс» айма?ты? шекара ?ызметі ?шарал жаса?ыны? «?аза?¬с¬тан-?ытай шекарасы бойында?ы» «Сары б?ктер» заставасында 14 шекарашы сарбаз бен бір ?оры?шы атып ?лтіріліп, шекара бекетіні? ?йі ?ртелді. ?р т?рлі н?с?аларды ?арастыра келген сот а?ырында аман ?ал?ан 15-ші шекарашы Владислав Челахты 15 адамны? ?ліміне айыпты ?ылмыскер ретінде ?мір бойы бас бостанды?ынан айыру?а ?кім шы?арды.


7. Бергей Рыс?алиевті? ?ашуы.

Негізі Атырау облысын алшайып ж?ріп алты жыл бас?ар?ан Б.Рыс?алиевті? ая? астынан ?кімдіктен босауы А?орда айналасында?ы кландар ?а?ты?ысыны? к?шейе т?скенінен болды деген болжамдар айтылды. Біра?, бюджет ?аржысын жым?ырып, ?йымдас?ан ?ылмысты? топ ??рды деген ата??а ?ал?ан экс-?кім ?шты-к?йлі жо? болды. ?ыра?ы біреулер оны «?аш?ындар мекені» Лондоннан к?ргенін айтыпты. Айтпа?шы, Атырау облысында бол?ан к?п былы??а ?атысы бар депутат а?асы Аманжан Рыс?алиевты? де депутатты? ?кілеттілігі то?татылды. ?стінен ?ылмысты? іс ?оз?алып, іздеу жарияланды. К?п ?тпей Президент ?кімшілігіні? жетекшісі Аслан Мусин орнынан кетті. Ал, Атырау?а Ба??ожа Ізм?хамбетов ?кім болып та?айындалды.

Жиып айт?анда

Замана к?ші ?лем пайдаланып отыр?ан Григорьян к?нтізбесіне ба?ынып, жа?а жылдан жа?а жыл?а жылжып барады. Айтпа?шы, 2012 жыл кетіп бара жатып та 21 желто?санымен елді ?рей ??ша?ына то?ытып кетті. Алда – 2013 жыл. 13 санын ырым?а жайсыз сан ?атарына ?осатын секемшілдер де жо? емес. Айыр тілін жала?дат?ан жыланны? да ?з жылын ?алай ?ткерері белгісіз… Естері?ізде болса 2001 жылан жылы ?лемді д?ркіреткен Америкада?ы терракті бол?ан еді. Ал, ?аза?станда Демократиялы? та?дау ?оз?алысы ??рылып, оны? ??рамында?ы ?алым¬жан Жа?иянов, М?хтар ?білязов сынды жас т?ркілер мемлекеттік т??керіс жасау?а ша? ?ал?ан. Оны? б?рі – ?ткен іс. Біра?, ша?ып алатын осындай о?и?аларымен есте ?алатын жылан жылы жайсызды?тарымен ерекшеленсе, та? ?алма?ыздар! ?аза? жыланны? басына а? ??йып ?йден шы?арады. Халы?ты? тілегі ?р ?ашан а? ?ой, о?ан ел а?аларыны? адал ?ызметі ?осылса келер жыл да жайлы ?тетініне сенейік.

 

Мурат Алмасбекулы    http://www.ulttimes.kz/

Рубрика: