Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

«Тепутат» пен «жепутатты?» ?азір ай?ын нар?ы да,

Ендеше с?л ??ілелік депутаттар пар?ына:

Ана тілін с?ймейтінді кім депутат сайла?ан?

?лт?а басын имейтінді кім депутат сайла?ан?

Шын депутат бола ала ма тілін тепкен «тепутат»?

Сол «тепутат» атан?анны? неге к?бі «жепутат»?

 

Ресейде бас?а ?лттар орыс тілін білмесе,

Мемлекеттік тілді? м?нін назарына ілмесе,

Т?рсада?ы ?ылым, к?сіп биігінде саты боп,

Ресейді? азаматы атану?а ха?ы жо?!

 

Бізде неге мемлекеттік тілді? титтей ??ны жо?.

Естілмейді ол б?кіл елді? ж?не ?лтты? ?ні боп.

Керісінше, ?лтын, тілін менсінбесе кім де кім,

Сол басты? боп ж?ргізеді ?з м??г?рттік міндетін.

?рі оларды? ?л-?ыздары бас?а тілде білім ап,

Мемлекеттік тілге, рух?а ы?ыласы ??рыма?.

Астаналы? жас ?аза?ты? ?ыры? жеті пайызы,

Тек орысша мектепте о?ып, ?анып ж?р ме айызы?

?аншасы оны? ерте? ?зін депутат деп ??ады?

?лтын тебер «тепутаттар» тек солардан шы?ады.

Болаша?та олар с?зсіз ?лтсызды?ты ба? санар,

?кесі «анау» бол?анды?тан «жепутат» та на? солар!

 

Шын депутат бірен-саран…

елдік м?дде со?ында.

Ел со?ында ж?ргендерді? еште?е жо? ?олында.

Ал ?зірге а??армайтын ба?ытын да, сорын да,

«Жепутат» пен «тепутаттар» е? ??рметті орында…

Немен бітпек б?л рухсыз ауыт?уды? ая?ы?..

…………………………………………………………………..

?атал уа?ыт ерте? б?рін ?з орнына ?ояды.

 

?ОНАЕВТЫ? ДАРА МАХАББАТЫ

Ж?НЕ

СЕЗІМ, САНА БИІКТІГІ ТУРАЛЫ ТОЛ?АНЫС

 

Же?ге?із Зухра ?айтыс бол?алы бері Сізді? «Ж?байлар бар ??гімесі таусыл?ан, Ал, махаббат таусылмайтын ??гіме!» деген екі жол ?ле?і?із есіме жиі оралатын болды… Кезінде осы ?ле?і?ізді? т??ірегінде Зухра екеуміз ?за? ??гіме ?рбіткенбіз… Тіпті Сізді? ?орлан сыйла?ан ж?зікті 51 жыл бойы ?олына та?ып келіп, о д?ниеге де ?зімен бірге ?кеткен Естай а?ын туралы жыры?ызды да ол теледидар ар?ылы берілген кеші?ізден ??ып, ма?ан та?дана айтып берген еді…

…Зухра же?ге?ізді? б?кіл ?мірі ізденіспен ?тті деп айта аламын. Мысалы, ол д?ниеге м?лде ?ызы?пайтын. Б?л жа?ынан да екеумізді? арамызда ерекше ??састы? бой к?рсетті.

Сізге та?ы бір сырымды ашайын. Зухрамен жарты ?асырдан астам ж?байлы? ??мыр кешсек те арамызда бала болмады. Та?дырды? б?л т?лкегі жанымыз?а ?атты бат?анын да жасырмаймын. Бірде, ?улетімізді? а?ылман ?ариялары жиналып: «Димаш, келінні? ерекше жа?сы адам екенін білеміз. Ата д?ст?рге ж?гінсек, ?зі? сия?ты атпал азаматтан ?рпа? алып ?алмау – елдігімізге сын. Тіпті, М?хаммед Пай?амбар да осы салада ?лгі к?рсетпеді ме? Б?лкім, б??ан келін де ?арсы болмас!» – деді. Рас, Зухра да ?арияларды? ?сынысын ?олдады. ?зім к?нбедім. Себебі, мен ?шін Зухра сия?ты ?йел жал?анда біреу ?ана. Сонды?тан оны? ма?ан деген шексіз махаббатына к?ле?ке т?сіргеннен г?рі, та?дырды? пешенемізге жаз?анына мойын ?сынуды ?лде?айда же?іл санадым.

(«?онаевпен сырласу» атты кітаптан)

 

 

«?мір рухсыз шал?ымасын,

Пенделікке уа?ыт айтар ?кімін.

Мен Зухрамен жарты ?асыр

Ж?не алты ай екі к?н,

Бірге ??мыр кешіппін.

Неге ?азір м?? торлап т?р к?зімді?

??тым одан жан адамнан ??ынба?ан сезімді.

Та?дыр жаз?ан несіп б?л.

Ешкімнен де естімеген і?к?р, асыл с?зімді

Тек Зухрадан есіттім.

Енді б?гін сол к?ндерден ?алды не?

«Ж?байлар бар ??гімесі таусыл?ан,

Ал махаббат таусылмайтын ??гіме!»

Осы ?ос жол жыры?ызды? ма?ынасы ж?нінде,

Сенім жал?ап сенімге,

Ой мен сана бірлестігін негізге ап,

Жарыс?андай егіз сезім, егіз ба?,

Жазды? ?сем, айшуа?ты кешінде,

Бір т?н бойы ой тол?ас?ан с?ттеріміз есімде.

О, керемет, арамызда бір таусылмай ??гіме,

Жал?ыз т?лпар сырласым боп, ?алып ?ойды ол м??гіге! –

Деп сыр шертті бірде ма?ан Дінм?хамед ?онаев,

?з жарына деген дара са?ынышы молайып.

 

«Махаббат ол – екі адамны? сезім, пайым биігіне шы?уы,

Сол биікте т?рып ж?не бірін-бірі ??уы.

Т?ла бойы ізгіліктен ?рілген,

Болмысыма шетсіз-шексіз берілген,

Жаратыл?ан адам еді ол мені? ?ана ба?ыма!»

Деп Димеке? жанарына жас ?йірді та?ы да.

 

Кейде м??сыз т?зімді де,

Шола?, ?ызба сезімді де,

Махаббат деп мада?таймыз, ж?не со?ан сенеміз.

Той?а ?лас?ан ?йленуді? б?рін де,

Ж?байлы??а ?йренуді? б?рін де,

На?ыз егіз махаббатпен шатастырып келеміз.

Солай ??мыр кешкен талай ?жеміз бен атамыз.

Тіпті ?рпа? ?рбітуді махаббат деп жатамыз…

 

Зор а?ыр?ан дауысымен селт еткізер даланы,

Есектер де с?п-с?йкімді ?оды? туа алады.

?р жыл сайын бірнеше ла? тудырады текелер,

Теке сезім ?андай жеке сезімменен ?телер?

Биік сана жо? жердегі істі? б?рі до?ал ?ой.

?рі оларды махаббатпен шатастыру обал ?ой.

И?, махаббат неге жиі айналады елеске,

Талпын?анны? б?рі неге шы?а алмайды белеске?

Шын махаббат екі дара, екі і?к?р ж?ректі?,

Шыр?ау сана биігінде жолы?уы емес пе?!

Шыр?ау сана биігінде жан шынды?ы ?албырап,

Те?ін таппай, жал?ыз ж?рген т?л?алар да бар біра?…

 

?зге тірлік, негізінен, бос еліктеу, ал?ыныс,

Бірін-бірі ?олдау, алдау, ізденіс пен талпыныс.

Са?ым ?осып са?ым?а,

Рух да??ыны? ??лдыра?ан ша?ында,

?айсар, шыншыл талпынысты? ?зі, ?рине, жар?ын іс.

Махаббатты ма?сат т?ту – адами ?р салтымыз,

Онсыз біздер жай пендеміз, м?гедекпіз, жартымыз.

Махаббат ол – миллиондарды? арманыны? ала?ы,

?ркім о?ан ?з намысын, ?з та?дырын салады.

К?п адамны? ?міттері, тал?амдары жаралы,

Сезім, сана шы?дарына кім шары?тай алады?..

……………………………………………………………………

«Махаббат тек дара, ?лы адамдарда болады»,

Деген сенім м??гілікке ?згеріссіз ?алады…

 

http://www.qazaquni.kz/14493.html

 

 

Рубрика: