Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Кеше Алматы метрополитеніні? «Алмалы» стансасында «Студенттер метромен ж?руді та?дайды!» деп аталатын флеш-моб ?йымдастырылды. Іс-шараны ?ткізуге бастамашы бол?ан Алматыда?ы ?л-Фараби атында?ы ?аза? ?лтты? университетіні? студенттері екен.

— Алматы — студенттер ?аласы. Біз осы акцияны ?йымдастыра отырып, замандас ??рбы-??рдастарымызды, тіпті барша ал­матылы?тарды метроны? ?ызметін пайда­лану?а ша?ыруды ма?сат еттік. ?йткені метро е? тиімді ?рі ы??айлы, ?ауіпсіз де экологиялы? жа?ынан ?те таза к?лік. Осы шара?а орай университет студенттеріні? к?­ме­гімен сегіз стансаны? аты жазыл?ан с?збе мен шие ?осыл?ан 8,3 метрлік т?тті к?лше пісіріп, осы шара?а ?аты­сушыларды ?уанту?а тырысты?. Асты пісіруге Шынар Алдажанова, Аймаш К?міс­бек есімді кон­дитер шеберлері ?лкен к?мек к?рсетті, — дейді ?л-Фа­раби атында?ы ?аза? ?лтты? уни­верситетіні? студенті, осын­да?ы жас­тар сенатыны? т?райымы Н?рзина ?ыдыралина.

Салтанатты аш?ан Алматы метро­по­литені электродепосы басты?ыны? орын­басары Н?рлан Берді?ожин т?тті де д?мді, ?зынды?ы 8,3 метр к?лшені салтанатты жа?дайда кесіп, студент-жастар ?йым­дас­тыр?ан ма?ызды іс-шараны бастап берді.
— Елбасы Н?рс?лтан Назарбаев ?зіні? Жолдауында елімізде жастарды? инже­нер­лік білім алып, заманауи тех­никаларды тере? ме?геруі ?ажеттігін айт?ан-ды. Ал метрода ?ызмет жасау е? алдымен, техникалы? білімді айры?­ша ?ажет етеді. ?азіргі к?ні м?нда 40-тан аса инженер-техник маман ж?мыс жасайды. Біз к?нделікті ж?мыс барысында жа?а бастамалар мен инновацияларды ?ндіріске ен­гіземіз. К?ні ерте? мына, студенттерді? бір?атарыны? бізді? метро маман­дарыны? ?атарын толы?тыратынына сенімдімін. Арманшыл жастар?а ба?ытты ?мір тілеймін, — деді Н?рлан Берді?ожин.
Іс-шара?а ?атысушылар ?шін ?ызы?ты викторина ?йымдастырылып, же?імпаздар 60 к?н бойы метрода тегін ж?руге м?мкіндік беретін арнайы билет-карталармен марапатталды.

Жомарт МОЛДАХМЕТ?ЛЫ

http://www.aikyn.kz

 

Рубрика: