Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ендіг?рі к?рсетілетін мемлекеттік ?ызметті ?о?амны? ?зі ба?ылап, ?ара халы?ты? ?зі ба?асын беретін болады. ?сынылатын ?ызметті? сапасын арттыру?а ?атысты ?кімет ?стан?ан позиция – осы. Кеше Экономика ж?не бюджеттік жоспарлау министрлігі бір?атар жа?алы? енгізіп ?келген за? жобасын М?жіліс бірінші о?ылымда ма??лдады.

Шынды?ында, ?аза?станда халы??а мем­лекеттік ?ызмет к?р­се­ту саласында к?п н?р­се ат­?а­рыл­ды дегенмен, б?л ба­?ыт­ты? ?лі де жетілмей т?р?ан т?стары бар­шылы?. Бір с?збен айт?анда, ке­шегі ке?естік ке­зе?­ге ?ара?анда ат­?арыл?ан істер аз емес, ал ат­?а­ру?а тиісті ма?ызды м?селелер ?лі де шаш етектен. Ондай м?селені? ерте?ге ысы­­­рыл­май, б?гін шешуді де талап ететіні та­?ы бар. Сон­ды?­тан болса ке­рек, Елбасы ?т­­кен­дегі ?зіні? Жол­дауында ерекше на­зар­ды мем­лекеттік ?ызметтер к?р­се­туді? са­пасын арт­тыру?а аудар?ан бо­­латын. Пре­зидент мем­лекеттік ап­­паратты? халы?пен ?з­ара ?а­рым-?атынасында бір жа?ты ?к­тем к?з­­?а­растан арылып, ж?рт­шы­­­лы?­?а мем­­ле­кет­тік ?ыз­­­мет­терді тиімді ?рі жедел т?р­де к?р­сетуге к?шуді міндеттеген бо­­­латын. Сол ?шін арнайы за? ?а­был­дауды ж?к­­теген еді. Пре­зи­дент­ті? п?р­ме­ні ?уат берсе керек, д?л осы д?ниелерді ?ам­титын за? жо­ба­сын ?кі­мет былтыр?ы жел­то?­­сан­ны? ая?ында М?­жіліске ?сы­­нып еді,  кешегі па­лата ал­?а­сын­да ??­жат бірінші о?ылымда бір­ден ма­??л­данды.

??жатты? М?жіліс «суырт­па­сын­да» к?п жатпастан тал?ы?а т?­суіне та?ы бір себеп: б??ан халы? ?алаулыларыны? ?здері де асы? секілді к?рінді. К?ні кеше ??ір ара­лап, ж?ртшылы?пен жа­?ы­ны­ра? ж?здескен депутаттар?а д?л осы мемлекеттік ?ызмет к?р­­сету сапасына ?атысты к?п сауал к?л­де­не?деген болып шы?ты. Ал за? жоба­сын­да?ы жа?алы??а кел­сек, м?нда мем­ле­кеттік ?ыз­мет­тер к?р­сету т?ртібіні? та­­­л­ап­тары ?ам­ты­лады, осы салада?ы мем­­ле­­­кеттік органдар ?кілет­ті­ліктеріні? ара-жігі ажыратылады. Е? бас­тысы, экономика ми­­­нистрі Ер­бо­лат Досаевты? айтуынша, мем­­ле­кеттік ?ызметтер к?рсету сапасына ?о­­­?амды? мониторинг, ба?алау мен ба­?ылау ж?р­гізу ?а­рас­ты­ры­лады. «?о?ам­ды? мо­­ни­то­­рингті, біріншіден, ак­кре­дит­телген ком­­мер­­циялы? емес ?йым­дар, екін­шіден, же­­ке т?л­?а­лар, ?шіншіден, ком­мерциялы? емес ?йымдар ?з бастамалары бо­йынша ж?­не ?з есебімен ж?р­гізе алады. Мемле­кет­тік ?ыз­меттер к?рсету сапасын ба?а­лау­ды ж?не сырт?ы ба?ылау мен ба?алауды осы ба?ытта?ы у?кілетті орган ж?ргізеді. Ал ішкі ба?ы­лауды ?ызмет к?рсетуші мем­лекеттік органдарды? ?здері ж?ргізетін болады», – дейді ми­нистр Ерболат Досаев. Сосын ай­ма? аралап келген депу­тат­тар­ды? сауалына жауап беру ба­ры­сында ми­нистр мырза к?п м?селені ал­да?ы уа?ытты? енші­сіне ?ал­ды­рып, ?кімшілік кедер­гілер, ?ыз­метті жеделдету секілді д?­ние­лерді «енді-енді ?ол?а ала­мыз, бір жылды? ішін­де болмаса, ал­да­?ы екі-?ш жылда т?геліні? ті­­гісін жат?ызамыз?а, сапасын арт­­ты­ра­мыз?а» салып, тура жа­уап­тан басын ала ?аш­?андай еді. Б?л ауылда?ы а?айынны? ама­на­тын ар?ала?ан ?алаулылар?а ?най ?ой­мады.  «Екі-?ш жылдан со? ж?­йеге т?­сі­реміз дегенмен келісе алмаймыз, Ереке! Б?л б??ан дейін де а?сап т?р?ан шаруа ?ой. Елбасы Жолдауда халы??а кемшіліксіз ?ызмет к?рсету туралы м?селені неге т?­те­сінен ?ойды? Неге Мем­лекеттік ?ызмет іс­тері агенттігі ??­рылды? ?ызметкерлерді не ?шін ат­тестаттаудан кезек-кезек ?ткізіп жа­­тырмыз? Олар осында келгенде барлы?ы ке­ремет сауатты, керемет м?дениетті бо­лып к?рінгісі келеді. Ал ?ара­пайым ха­лы?­пен ж?мыс істегенде неге олар бюро­кра­тия­лы? мінез к?рсетеді? Мен соны т?­сін­беймін», – деді ?уаныш С?л­танов. Со­сын депутат халы??а ?ыз­мет к?р­сету са­ла­сында кешегі кері кет­кен ж?йені? сар­?ын­ша?ын ал­май, оны? орнын жа?а стан­дарт­­тар ба­суы керектігін ?адап айт­ты, я?ни жа­­?а заманда, жа?а т?­уелсіз мем­лекетте ха­­лы??а к?р­се­тілетін ?ызметті? ?аза?стан­ды? жа­?а ?л­гісі к?рсетілуі тиіс еді. М?­ны? ?зір­ше ?з де?­гейіне жете ал­май отыр­?аны та­?ы аны?. «Алай­да, ?а­ра­?ыздаршы, мем­лекеттік ор­­ган­дарда ?ызмет істейтін – кіле? жастар, олар б?рын?ы біз к?р­ген ж?йені к?р­ген де жо?. Со­лай бола т?ра, олармен тіл­дескен ха­лы? бюрократты?ынан сес­ке­нетін болды. Есігінен ?аратпайды! ?йт­кені олар халы??а ?ызмет к?р­сетуді санасымен ?лі т?сін­беген сы­?айлы. Біз осы­ны со­лар­дан та­лап етуіміз ?ажет ?рі он­дай та­лапты ілге­рі­ге ысырмай, б?­гін­нен, ?а­зірден бас­та­уы­мыз керек», – деді ?уа­ныш С?лтан?лы. Де­путатты? к?тер­ген осы м?селесін бір­?атар ?ріптесі ?ол­дады.

?уаныш С?ЛТАНОВ, ?Р Парламенті М?жілісіні? депутаты:

– Біз сыбайлас жем?орлы? туралы к?п айтып ж?рміз. Ал ол ?айдан шы­?а­ды? Мем­ле­кеттік ?ызметкерлер «ха­лы?­?а ?ызмет етемін» деп ант бер­генімен, ке?­сеге кірге­ні­мен, о?ан ?арапайым халы?­ты? с?зі жетпейді. Ешкімді ?абыл­да­майды, есікті тарс жабады, ж?рт­­шы­лы?­пен ж?ре с?йле­седі. М??таж адам­дар­ды ал­дына ?лденеше рет келті­реді. ?сі­ресе ша?ын ж?не орта бизнес ?кілдерін ?айта-?айта келтіруге т?уелді етіп ?ояды. Міне, осыдан барып «бар­ма? басты, к?з ?ыстылы?» деген дерт пайда болады. Бір есікке кі­ре алмай, еш жол таппа?ан со?, ондай м??таж бейша­ра­лар амалсыз «т?те» жол із­дей­ді. Ендеше, мемлекеттік ?ыз­мет­ті? сапасын санадан, та­­залы?тан баста?ан л?зім. 

Жексенбай Д?ЙСЕБАЕВ, ?Р Парламенті М?жілісіні? депутаты:

– Мемлекеттік ?ызметті же­­дел к?р­сетуге к?­шу – ?о?ам­ны? е? ?зекті м?­се­лесі. Шын­ды­?ында, ?азіргі жа?ан­дану за­манында, б?секелестік берік орна?ан ?о?амда ж?рт­шы­лы? ?шін е? ?ымбаты – уа?ыт. Ал мем­­ле­кеттік ?ызмет сапа­сы­ны? кесірінен, т?рлі ?кімшілік кедер­гі­лер салдарынан халы? алтын уа?ытын жо­?алтып жа­тыр. Осы жа­?ын д?рыс т?­сін­­сек еді. Мына за? жобасы осындай ол­?ылы?ты т?бегейлі шешпесе де, бір ?а­дам ал?а жыл­жы­та­тын т?різді.

Чемпион Шишигина жа?а шы?армашылы? орта?а тап болды 

?аза?станды? же?іл атлетші, 2000 жыл­­?ы Сидней Олим­пиа­дасыны? чем­пио­ны Ольга Ши­шигина ?Р Парламенті М?­жі­лі­­­сі­ні? депутаты болды. ?а?тарды? 22-сін­де Орталы? сайлау комис­сия­сы ар­на­йы ?аулы шы?арып, «Н?р Отан» пар­тия­сы­ны? м?шесі Ольга Шишигинаны де­пу­тат­­ты??а  тіркеген болатын. Сонды?тан ке­­ше Олим­пиа­да чемпионы арнайы т?с­бел­­гіні та­?ып, т??­?ыш рет М?­жі­лісті? жал­пы оты­ры­сына ?а­тыс­ты. «Осы?ан орай де­пу­­таттар аты­нан О.Ши­ши­гинаны ??т­­ты?­тап, о?ан жа?а шы­?ар­машылы? ор­­та­да жемісті е?бек ті­лейміз», – деді жалпы оты­рыста спикер Н?р­лан Ны?­матулин. Еске салса?, б??ан де­­йін депутатты? мандатты тап­сырып, ат­?а­рушы билікке М?рат ?бе­­нов кетсе, Дарья Клебанова да ?з еркімен де­путатты? ?кі­лет­ті­лі­гінен мер­зімінен б?­рын бас тарт­­­?ан еді. Ен­деше, бізді? бі­луі­міз­­ше, Пар­ла­ментті? т?менгі па­ла­­та­сында «Н?р Отан» пар­тия­сы­нан сайланатын та?ы бір орын бос т?р.

Автор: ?анат ?АЗЫ, Астана

 

http://ult.kz/kz/article/view?id=1022

Рубрика: