Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Астанада?ы «?азмедиа орталы?ында» ?аза? сайттары редакторларыны? конференциясы ?тті. Т???ыш рет ?ткізіліп отыр?ан б?л жиын?а елімізді? т?кпір-т?кпірінен 100-ге жуы? интернет сайттарыны? редакторлары бас ?осты.

Шараны ?йымдастырушылар – «Н?р Отан» халы?ты? демократиялы? партиясы, «www,abai.kz» а?паратты? порталы, «Алаш Орда» а?паратты? порталы ж?не «Мінбер» журналистерді ?олдау орталы?ы. «?аза? интернетіні? дамуы: ерекшеліктері, ?зекті м?селелері», «?аза? сайттарыны? дизайны ж?не техникалы? с?йемелдеуді ?олдау, коммерцияландыру м?селелері», «IT саласында?ы терминология ж?не ?аріп м?селесі», «Жа?а медиа мен ?аза? интернеті журналистикасы» та?ырыптары тал?ылан?ан жиынны? беташар с?зін «Н?р Отан» ХДП-сыны? хатшысы, саясаттанушы Ерлан ?арин с?йледі. Ал?аш?ы отырысты? ж?ргізушісі бол?ан Ерлан ?арин б?л шараны? «?аза?» газетіні? 100 жылды? мерейтойымен т?спа-т?с келіп отыр?ан­ды?ын жеткізді. «2 а?панда «?аза?» газетіне 100 жыл толады. Жа?а заман да­муы­ны? к?рінісі іспетті интернет ресурсы­ны? жоба авторларыны? жиыны да осы уа?ыт?а д?л келуі бекерден-бекер болмаса керек. Б?гінде ?аза? сайттары ы?палды топ?а айналып ?лгерді» дейді ол. Келесі с?з кезегін ал?ан М?дениет ж?не а?парат вице-министрі Арман ?ыры?баевты? айтуынша, ?лтты? порталдар мен сайт­тарды дамыту – заман талабыны? к?кей­кесті м?селесі. Ол кісі «К?ннен-к?нге отан­ды? контент сапасы артып келеді. Мем­лекет тарапынан былтыр 200-ге жуы? интернет ??ралдары ашылса, биыл б?л к?рсеткішті 400-ге жеткіземіз» деп м?лім­деді.

 

Пікірлер

Конференция?а А?Ш-та?ы, ?ытайда?ы блогерлер тікелей онлайн ар?ылы байланысып, ?з пікірлері мен ?сыныстарын білдіріп отырды. Елбасыны? латын ?арпіне ?ту бастамасы е? ал?аш интернетте ж?зеге аса баста?анымен, ?алымдар оны? белгілі бір ж?йесін ?алыптастырмай т?рып жас­тар­ды? басын ?атыру?а болмайды деп кесіп айтты терминолог-?алым, М?дениет ж?не а?парат министрлігіні? Тіл комитеті т?ра?асыны? орынбасары Шерубай ??рманбай?лы. Интернет жоба авторлары мен сайт жетекшілері – ?аза? интернетіні? дамуыны? басты кедергісі ?аржы тапшы­лы?ы екендігін баса айтты. К?сіби маман­дар ?стау мен техникалы? т?р?ыдан сапалы ?ызметтерді пайдалану?а ?арапайым тіл­шілерді? ?алтасы к?термейтіндігі бесене­ден белгілі.

Сол себепті ?здік жобалар мемлекет ?ам­?орлы?ына алынбай, ?аза? интернетіні? м?селесі шешілмесі аны?. Сондай ?ам?ор­лы??а ілігу ?шін ?аза? сайттарыны? ара­сын­да б?секелестік орнап жатса, ??ба-??п болар еді.

 

 

Ерлан ?АРИН, «Н?р Отан» ХДП-ны? хатшысы:

– Б?л – ?аза? интернет сайттарыны? проблемаларын ашы? ала?да тал?ылап отыр?ан ал?аш?ы жиын. Шара ?оры­тын­дысы ретінде бірнеше ??жат ?абыл­данады. Ал?аш?ысы сайт редактор­ларыны? ?здеріне арнал?ан ??жат. ?сыныс ретінде, м?селен, олар не істеу керек деген т?р?ыда. Екіншісі – ?кіметке жолданатын ??жат. Б?л ?аза? интерне­тін дамыту?а ?атысты на?ты ?сыныс­тардан т?рады. Мысалы, ауылдарда белсенді т?рде интернет тарту, уай-фай н?ктелерін ке?іту деген сия?ты. Сосын, ?шінші, латын ?ліпбиіне ?атысты ?сы­нысты б?лек ?абылдайын деп отырмыз. Т?ртінші, ?аза? интернетіні? дамуын­да?ы техникалы?, дизайнды? ж?не ком­мерцияландыру м?селесін б?лек к?термекшіміз.  

Арман ?ЫРЫ?БАЕВ, ?Р М?дениет ж?не а?парат вице-министрі:

– Алда?ы жылда 450 интернет ре­сур­сын ашу жоспарланып отыр, б?гінге дейін жергілікті жерлердегі басылым­дарды? 167 интернет пара?шасы ашыл­са, жалпы 200-ге жуы? басылымны? интернет пара?шасы бар, оны? басым к?пшілігі ?аза? тілінде. Биыл а?парат саласын дамыту?а 1 миллиард те?ге б?лінсе, оны? 110 миллиондайы инте­р­нет ресурстар?а б?лінген.

Айдос САРЫМ, саясаттанушы:

– Skype ар?ылы Америка, ?ытай елдерін­дегі ?андастарымыз тікелей байланыс?а шы?ып, б?гінгі та?ырып?а ?атысты ?з ойларын орта?а салды. «Б?­­гінде ?аза? интернет ке?істігі ?а­рыш­­тап дамып келеді. Орыс тілді кон­тентті? 20 жылда?ы ?адамын т?рт-бес жылда ба?ындырды?. Б?гінде ?аза? интернеті ?лкен саяси к?шке айнал­ды. Нары??а бейімделіп келеді. М?нда б??ан дейінгі барлы? медиа ??ралдар бірік­ті­ріледі. Интернет д?с­т?р­лі БА?-?а балама бола алатынды­?ын д?лел­деді. Біра?, б?дан д?ст?рлі БА?-ты? беделі мен ?ызметі кеміп ?а­ла­ды деп есептемеу керек. ?айта оны толы?тыра т?седі.

Д?урен ?УАТ, «Абай» а?паратты? порталыны? бас редакторы:

– Шара барысында интернет ке?іс­тігіндегі ?аза? сайттарын, ба?дарла­ма­лары мен жобаларын дамыту тетіктерін бірігіп тал?ылау ж?не олар?а ?олдау к?рсету, сондай-а? интернеттегі кон­тент­ті? сапасы мен ІТ-технология сала­сында?ы терминдерді? жай-к?йін ж?не латын ?арпін ?олдану аясы, ?аза? тілді интернет журналистикасыны? негізгі ба?ыттарын жетілдіру т?різдес м?се­ле­лер ?арастырылды.

Автор: Арман СЕРІК?ЛЫ, Астана

http://alashainasy.kz

фотолар  Мансур  Хамит

Рубрика: