Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Закир ГАШИМОВ, ?зірбайжан Республикасыны? ?аза?станда?ы Т?тенше ж?не ?кілетті елшісі:
– ?зірбайжан ?аза?станны? латын ?арпіне к?шуін жа?тайды! Б?гінде елде 130 мы?дай этникалы? ?зірбайжан т?рады, ал ?аза?стан К?шбасшысы жарияла?ан осы ?адам ел­дері­мізді? ?ана емес, халы?тары­мызды? байланысын арттырып, арасын жа?ындатары с?зсіз. Ол ол ма, латын гра­фи­касына к?шу т?ркі тілдес халы?тарды? ?зара т?сінісуін айтарлы?тай жа?сартпа?. Біз б?л істе ?аза? бауырлар?а ?олдау к?рсетуге ?зірміз, ?йткені ?зірбайжан – ТМД елдері ішінде ал?аш?ыларды? бірі болып, кирил­лицадан латын ?арпіне к?шкен ел. Мол т?жі­рибеміз бар, б?лісуге даярмыз. Б?л ?адам бізге кейін мемлекеттік тіл ережелеріні? орындалуына ?уатты ба?ылау ендіруімізге м?мкіндік берді.


Кеннет ФЭЙРФАКС, А?Ш-ты? ?аза?станда?ы елшісі: – ?аза?стан бізді? басымды?ты ?ріп­те­сіміз болып табылады. Н.Назарбаев ?з елінде ?те та­нымал басшы. ?аза?стан бас­шы­лы?ыны? бастамалары халы?аралы? ?о?ам­дасты?тан да ?олдау тауып жатады. ?аза?стан ?демелі дамушы ел, демек, б?л істі ел ?з к?шімен-а? іске асыру?а ?ау?арлы. ?алай бол?анда, халы?аралы? ?о?амдасты? осындай сенімді ?ріптесімен ?з т?жіри­бе­лерімен б?лісуге даяр болары с?зсіз. Біз осы ?адам?а ?аза?стан ?о­?амыны? ?лкен ?ызы?ушылы? танытып отыр­?анды?ынан хабардармыз. Б?л – пісіп-жетілген м?селе. Біз ?аза?станны? ?сіп, г?лденген ж?не т?­ра?ты мемлекет ретінде дами беруін ?а­лаймыз. ?р елді? ?з жолы, ?з да??ылы бар.

– ?аза?стан К?шбасшысыны? кез келген бастамасы ?аза?стан мемлекеті мен хал?ыны? м?ддесінен туындайды, со?ан жауап береді. ?лдебір елге ?андайда бір шешім ?абылдауда ?ы­сым жасау?а ешбір мемлекетті? ???ы?ы жо?. Б?л – ?аза?­станны? шешімі болма?. Оны? ?стіне, білуімше, ?аза? тіліні? ?ана графикасы ?згереді ?ой. Ал ресми тіл кириллицада ?алады. Демек, латинницаны ме?гере алма?ан адамдар?а, ?арт адамдар?а ??зырлы орган?а болсын, ?леуметтік ?ызметтерге болсын, ескі жазумен хат жазып, ж?гініп, сол жазуда жауап алу ??­?ы?ы са?талса керек-ті. Пре­зидент Назарбаев шетелдік мемлекеттермен ?ріптестіктегі басым­ды?тарды? ?згер­мей­тіндігін ны?тады.

Рубрика: