Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Елордамыз Астанада 22 ?а?тар к?ні ?аза? сайттары редакторларыны?, жалпы интернет журналистика?а бейімделген ортаны?: блоггерлер мен жоба авторларыны? конференциясы ?теді. Естері?ізде болса, осыдан екі, екі жарым жыл б?рын белсенді азаматтар «?аза? баспас?зі ?кілдеріні? форумын» ?ткізбекке талпынып еді. Ол форум билік тарапынан ?рт?рлі кедергілерге ?шырап м?мкін болмады. Оны? есесіне  «Бас редакторлар клубы», осы?ан ??сас та?ы бас?а ?йымдарды? ?рт?рлі де?гейде жиыны жарияланып «?аза? баспас?зі ?кілдеріні? форумы» к?мескілене берген еді. Алайда «ештен — кеш жа?сы». Алды?а шындап ?ойыл?ан ай?ын ма?сат т?бі ?зіні? н?тижесін береді. Астанада бастал?ан ?аза? сайттары редакторларыны? конференциясы міне, осы с?зімізді? д?лелі болса керек. ?лемдік баспас?з ке?істігінде ?азір Интернет журналистика  ??былыс?а айналды. Бастап?ыда Интернет журналистика  «еріккен жандарды? ермегі» сия?ты к?рінгенімен, бірте-бірте ?ар?ын алып ?зіні? ерекше ?абілетін бай?атып, д?ст?рлі БА?-?а балама а?парат к?зі бола алатынды?ын аз уа?ытты? ішінде д?лелдеп ?лгерді. Сонды?тан БА? тілінде  «Жа?а медиа» атал?ан б?л сала?а ?алымдар, саясаткерлер, к?сіпкерлер, ірі корпарциялар, т.б. барынша м?н беруде. Интернет б?гінгі ?о?амны? краудсорсинг м?селесіне барынша назар аударуы ?ажет екендігін ескертіп отыр. Осы ж?не ?зге де м?селелер ?аза? ?о?амыны? да алдында т?р. Сонды?тан мазм?ны жа?ынан ?аза? сайттары редакторларыны? конференциясы ?аза? баспас?зі ?кілдеріні? форумынан бірде кем т?спесі аны? деген ойдамыз. Азматтарды? ал?алы отырысына с?ттілік тілей отырып, конференция барысы туралы жалпы м?ліметті беруді ж?н санады? (Конференция ?ортындысы алда?ы к?ндері Abaia.kz а?паратты? порталында толы? жария к?реді).

КОНФЕРЕНЦИЯ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ М?ЛІМЕТ

?йымдастырушылар:

«Н?р Отан» Халы?ты? Демократиялы? партиясы
«Аbai.kz» а?паратты? порталы
«Аlash-orda.kz» а?паратты?  порталы
«Мinber.kz» журналистерді ?олдау орталы?ы

Конференцияны? ?тетін орны:
Астана ?аласы, ?азмедиа орталы?ыны? ?имараты, Д.?онаев к?шесі 4, ?лкен м?жіліс залы, 5-?абат

?аза? сайттары редакторларыны? конференциясыны?
БА?ДАРЛАМАСЫ

Астана ?аласы 22 ?а?тар 2013 жыл
?азмедиа орталы?ыны? ?имараты
?лкен м?жіліс залы, 5-?абат

ПЛЕНАРЛЫ? ОТЫРЫС
09.30 — 09.40

?арин Ерлан Тынымбай?лы — «Н?р Отан» ХДП Хатшысы — кіріспе с?з
Сарым Айдос — «Абай-а?парат»  ?аза? интернет ке?істігін дамыту ?оры» ?о?амды? ?орыны? вице-президенті — кіріспе с?з
?ыры?баев Арман — ?Р М?дениет ж?не а?парат вице-министрі — кіріспе с?з

БІРІНШІ Б?ЛІМ
09.40 — 10.50

«?АЗА? ИНТЕРНЕТІНІ? ДАМУЫ: ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ, ?ЗЕКТІ М?СЕЛЕЛЕРІ»

 • ?аза? интернетін дамытуды? ба?ыттары мен шарттары
 • Мемлекеттік ?олдау туралы, мемлекеттік саясатты? басты ба?ыттары
 • ?аза? тілді интернет ке?істік: контент ж?не сапа менеджменті
 • ?аза? тілді аудиторияда?ы краудсорсинг м?селелері
 • Авторлы? ???ы?тар м?селесі
 • Авторлы? ж?не салалы? (?дебиет, м?дениет, спорт ж?не бас?а да) сайттар м?селесі

Модератор:
?уат Д?урен — «Абай.кз» а?паратты? порталыны? бас редакторы

?атысушылар:
Сарым Айдос — «Абай-а?парат»  ?аза? интернет ке?істігін дамыту ?оры»  ?о?амды? ?орыны? вице- президенті
?алиянбеков Болат  — ?Р М?дениет ж?не а?парат министрлігіні? А?парат ж?не м?ра?ат комитетіні? т?ра?асы
?ыдырма Айдос — «?азконтент» А? Бас?арма т?ра?асы
Кенжехан?лы Рауан — «WikiBilim» ?о?амды? ?орыны? жетекшісі
Ахметов ?амбар — «BAQ.KZ» а?паратты? порталыны? редакторы
Жанарбек Матай —  (А?Ш-тан скайппен байланыс)

ЕКІНШІ Б?ЛІМ
11.20 — 13.00


?АЗА? САЙТТАРЫНЫ? ДИЗАЙНЫ Ж?НЕ ТЕХНИКАЛЫ? С?ЙЕМЕЛДЕУДІ ?ОЛДАУ, КОММЕРЦИЯЛАНДЫРУ М?СЕЛЕЛЕРІ

 • ?аза? интернетін коммерцияландыру м?селелері (процессинг т.б.)
 • ?аза? тілді сайттарды? дизайн м?селелері
 • Іздеу сайттарында ма?аланы арнайы бір т?ртіппен жариялап, сол ма?аланы іздеу сайттарында (SEO баптау) алды??ы ?атар?а шы?ару
 • ?аза? интернетін ?лшеу ??рыл?ылары (рейтинг сайттары)
 • Техникалы? ??рыл?ылар ж?не интернеттегі ?осымшаларды пайдалану м?селелері
 • Халы?аралы? ж?не ?аламды? платформаларды ?аза?стан?а локализациялау м?селелері

Модератор:
Кенжехан?лы Рауан — «WikiBilim» ?о?амды? ?орыны? жетекшісі

?атысушылар:

Асылбеков Н?р?иса — блоггер
Серікбай Ербол — «С?ра?-Жауап» сайтыны? жетекшісі — редакторы
Горожанкин Константин — CNP Processing GmbH интернет процессорыны? бас менеджері, «AWARD.KZ ?лтты? интернет сыйлы?ы» ?о?амды? ?орыны? директоры
Бект?р Тимур — «IT-тірлік» а?паратты?-танымды? интернет журналыны? жетекшісі — бас редакторы
Еркімбай Асхат — «Мінбер» журналистерді ?олдау орталы?ы жанында?ы Жа?а медианы зерттеу орталы?ыны? жетекшісі (А?Ш-тан скайппен байланыс)
Н?рланбекова Бекзат — Халы?аралы? IT университетіні? ?кілі
Шеризат?лы А?ытбек — ?ытайда?ы ?аза? тілді сайттарыны? ал?аш?ы ??рылтайын ?йымдастырушы (?ытайдан скайппен байланыс (Шы?жан автономиялы? округі)

?ШІНШІ Б?ЛІМ
14.30 — 15.30

«IT САЛАСЫНДА?Ы ТЕРМИНОЛОГИЯ Ж?НЕ ?АРІП М?СЕЛЕСІ»

 • Жа?а терминдер
 • IT терминдерді ?олдану м?селесі
 • ?аза? сайттарында?ы Латын ?арпіні? ?олдану аясы
 • Транслитерация ба?дарламасыны? орта? н?с?асын ?абылдау м?селесі

Модератор:
Ер?али Серік — публицист, м?дениеттанушы

?атысушылар:

??рманбай?лы Шерубай — ?Р М?дениет ж?не а?парат министрлігі Тіл комитеті т?ра?асыны? орынбасары, терминолог
Жанай Н?рлан — «Жа?а-Ой Орталы?ы» сайтыны? жетекшісі
Біл?л ?уаныш — «?амшы» сайтыны? жетекшісі — бас редакторы
Н?расыл Б?ркіт — «Халы? с?зі» газеті веб-сайтыны? ?йлестірушісі, журналист
А?ыжанова А?маржан — Халы?аралы? IT Университеті Тілдер кафедрасыны? доценті, терминолог

Т?РТІНШІ Б?ЛІМ
15.30 — 16.30

«ЖА?А МЕДИА МЕН ?АЗА? ИНТЕРНЕТІ ЖУРНАЛИСТИКАСЫ»

 • ?аза? журналистикасы мен ?аза? интернет журналистикасы
 • ?аза? интернет журналистикасыны? негізгі ба?ыттары
 • ?аза? интернетіндегі а?парат беруді? т?ртібі, м?дениеті ж?не этика м?селесі
 • ?аза?тілді интернеттегі ауызбіршілік пен ынтыма?тасты? туралы
 • ?аза? интернет сайттарыны? орта? ?ауымдасты?ын ??ру

Модератор:
Елгезек А?берен — «?лт порталы» ?о?амды? саяси интернет басылымыны? бас редакторы

?атысушылар:

К?п?ызы Есенг?л — «Мінбер» ?лтты? интернет газетіні? жетекшісі — бас редакторы
Кенжебек ?ркен — «Жа?сы» ?лтты? порталыны? ?йлестірушісі
Са? ?айрат — Л.Н.Гумилев атында?ы журналистика факультетіні? деканы
У?ли Берік — О?т?стік ?аза?стан облысы ?кімі аппараты басшысыны? орынбасары — баспас?з хатшысы, журналист
?алиаждарова Шынар — Халы?аралы? IT Университетіні? менеджмент ж?не ?о?амды? т?ртіп кафедрасыны? о?ытушысы

?аза? сайттары редакторларыны? конференциясына
?атысушыларды? тізімі


Пленарлы? отырысты? спикерлері

1. ?арин Ерлан Тынымбай?лы, «Н?р Отан» ХДП Хатшысы
2. Сарым Айдос, «Абай.кз» а?паратты? порталыны? ?йлестірушісі
3. ?ыры?баев Арман, ?аза?стан Республикасы М?дениет ж?не а?парат министрлігіні? вице-министрі

?атысушылар

4. Абылаев Сайлау Абылай?лы, «?аза?парат» вебсайтыны? а?а редакторы (www.inform.kz)
5. Айма?анов Жанат, Латынша ?ліпби жобасыны? авторы
6. А?ыжанова А?маржан Тасыбек?ызы, Халы?аралы? IT университетіні? Тілдер кафедрасыны? доценті, терминолог
7. Амангелді Ж?нібек, (Бек ?араша) Блогер, тілші
8. Аманжол Дулат, «?асым.kz» сайтыны? бас редакторы
9. Арыстанбеков Исламбек Т?ленді?лы, Парламентаризм институтыны? а?а сарапшысы
10. Асылбеков Н?р?иса, «Н?р?иса» блогыны? авторы (www.nurgisa.kz)
11. Ахметов ?амбар Ж?ма?али?лы, «BAQ.KZ» а?паратты? порталыны? редакторы (www.baq.kz)
12. ?бу Тілеухан, «?аза?телеком» А? б?лімше басшысы
13. ?жі?алиева Аида Тарас?ызы, «KazTube.kz» бейне-порталыны? жетекшісі (www.kaztube.kz)
14. ?уб?кір Арман, «Адырна» ?лтты? этнографиялы? порталыны? бас редакторы (www.adyrna.kz)
15. Байназаров Тал?ат, «Астанада?ы Геогебра институты» сайтыны? (www.ggb.kz) ж?не «Алгебра ж?не геометрия п?ніне арнал?ан» сайтты? жетекшісі (www.mathsmedia.kz)
16. Балажан Сер?али, «BAQ.KZ» а?паратты? порталыны? жауапты редакторы (www.baq.kz)
17. Балбаев С?кен, ?аза?стан баспас?з клубыны? ат?арушы директоры
18. Бект?р Тимур, «IT-тірлік» а?паратты?-танымды? интернет журналыны? жетекшісі — бас редакторы (www.it-tirlik.kz)
19. Битан Азамат, Блогер
20. Біл?л ?уаныш, «?амшы» сайтыны? жетекшісі — бас редакторы (www.qamshy.kz)
21. Валиев Арман, «VBCOM» компаниясыны? директоры (жарнама агенттігі)
22.Горожанкин Константин, CNP Processing GmbH интернет процессорыны? бас менеджері, «AWARD.KZ ?лтты? интернет сыйлы?ы» ?о?амды? ?орыны? директоры
23. Елгезек А?берен, «?лт порталы» ?о?амды? саяси интернет басылымыны? бас редакторы (www.ult.kz)
24. Елеусізов Еркін, «Алашорда» сайтыны? ?йлестірушісі
25. Ер?али Серік, Публицист, м?дениеттанушы
26. Еркімбай Асхат, «Мінбер» журналистерді ?олдау орталы?ы жанында?ы Жа?а медианы зерттеу орталы?ыны? жетекшісі (скайппен байланыс)
27. Естаев Абзал ?уанышбек?лы, ?Р ?ділет министрлігі Зияткерлік меншік ???ы?ы ж?ніндегі комитетті? т?ра?асы
28. Жанаев Айдарбек Ж?нісбек, «Ел.кз» медиа жобасыны? шы?арушы редакторы
29. Жанай Н?рлан, «Жа?а-Ой Орталы?ы» сайтыны? жетекшісі (www.zhanaoi.kz)
30. Жапек Мейрамхан Са?ын?ызы, «?аза?стан» ?лтты? телеарнасыны? веб-ресурстары б?ліміні? басты?ы
31. Жоямерген?ызы Н?зия, «Т?ркістан» газетіні? журналисі, белсенді интернет ?олданушы
32. Ж?мабай Ма?пал, «Балапан» телеарнасыны? продюсері, блоггер «Макпал.Казжур.кз»
33. Ж?ма??лова Анар, «КАР-Тел» жауапкершілігі шектеулі серкітестігіні? Beeline брендіні? PR менеджері
34. Зиядин  Дінм?хамед, «Киностан.kz» сайтыны? жетекшісі — редакторы (www.kinostan.kz)
35. Ижанов Илья, «?аза?.ру» халы?аралы? ?аза? серверіні? ?кімгері (www.kazakh.ru)
36. Карипов Бауыржан Серік?лы, «?аза?стан Заман» вебсайтыны? редакторы
37. К?п?ызы Есенгул, «Мінбер» ?лтты? интернет газетіні? жетекшісі — бас редакторы (www.minber.kz)
38. К?кібаланов Серік?азы, «?аза?.кz» блогыны? авторы — редакторы (www.qazaq.kz)
39. Кенжалин Ж?ма?азы, «?аза? газеттері» ЖШС компьютер орталы?ыны? жетекшісі
40. Кенжебек ?ркен, «Жа?сы» ?лтты? порталыны? ?йлестірушісі (www.jaqsy.kz)
41. Кенжехан?лы Рауан, «WikiBilim» ?о?амды? ?оры (www.wikibilim.kz)
42. ?абаев Айдын, «Алаш айнасы» сайтыны? редакторы
43. ?адырбек Арман, «Ел са?шы» ?лтты? порталыны? редакторы — журналист
44. ?айрат?лы Бекен, «Намыс.кз» а?паратты? интернет порталыны? редакторы (www.namys.kz)
45. ?алиаждарова Шынар, Халы?аралы? IT университетіні? электронды журналистика секциясыны? жетекшісі, о?ытушы
46. ?алианбеков Болат Серік?лы, ?Р М?дениет ж?не А?парат министрлігі а?парат ж?не м?ра?ат комитетіні? т?ра?асы
47. ?амал Арда?, Халы?аралы? IT университетіні? студенті
48. ?асым Шо?ан Жанат?лы    «Алаш» академиялы? клубы сайтыны? авторы (www.alash-club.kz)
49. ?ожабекова Назг?л, ?аза?станды? баспас?з клубыны? редакторы
50. ?уат Д?урен, «Абай.кз» а?паратты? порталыны? бас редакторы (www.abai.kz)
51. ?уатбек Ерболат, «?асым.kz» сайтыны? шеф- редакторы
52. ??рманбай?лы Шерубай, ?Р М?дениет ж?не а?парат министрлігі Тіл комитеті т?ра?асыны? орынбасары, терминолог
53. ??рмет?лы Амангелді, «Жебе» ?лтты? а?паратты? порталыны? редакторы
54. ?ыдырма Айдос, «?азконтент» А? Бас?арма т?ра?асы
55. Ма?ым Н?рберген, «Астана а?шамы» вебсайтыны? редакторы
56. Меделбек Руслан Орманбек?лы, «АЛАМАН» ?лтты?  спорт порталыны? бас рекдакторы (www.alaman.kz)
57. Мусаипова Айг?л, «7 арна» вебсайтыны? редакторы
58. Мусаипова Айгерім, «7 арна» вебсайтыны? ?йлестірушісі
59. М??ышев Мейрам Серік?лы, «Абырой» ?аза? м?дениеті мен тілін дамыту корпоративтік ?оры, сайт редакторы
60. На?иев Ізгілік, «45minut.kz» республикалы? басылымыны? бас редакторы
61. Н?расыл Б?ркіт, «Халы? с?зі» (www.halyksozi.kz) ж?не газеті веб-сайтыны? ?йлестірушісі, журналист
62. Н?рланбекова Бекзат Ербол?ызы, Халы?аралы? IT университетіні? 4-курс студенті
63. Н?рпейісов ?сет, «?аза?стан интернет ?ауымдасты?ы» за?ды т?л?алар бірлестігіні? ат?арушы директоры
64. О?асов Олжас, «Спорт-сарап» сайтыны? жетекшісі — редакторы (www.sportsarap.com)
65. Омаров Ас?ар, Т?ркі академиясы президентіні? орынбасары
66. О??арова Мейірг?л, «Massaget.kz» танымды?, ойын-сауы? порталыны? редакторы (www.massaget.kz)
67. Оразов Аршат М?рат?лы, «КерекИнфо» еркін блогыны? (www.kerekinfo.kz), «Керек ньюс» латын ?арпіндегі а?параттар сайтыны? жетекшісі ж?не «Аршат» блогыны? авторы (http://about.me/arshat/)
68. Отар Абай, «Н?р Астана» газеті сайтыны? ?кімгері, журналист
69. Рожин Максим, «APEX Consult» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіні? медиа директоры (жарнама агенттігі)
70. Сабиров Шавкат Омар?лы, «?аза?стан интернет ?ауымдасты?ы» за?ды т?л?алар бірлестігіні? президенті
71. Са? ?айрат, Л.Н.Гумилев атында?ы Еуразия ?лтты? университетені? журналистика факультетіні? деканы
72. Салыхова Ба?ытг?л, «Білімпаз» сайтыны? жетекшісі, ІТ маманы (www.bilimpaz.kz)
73. Сейіт?ажы Жанаг?л, «Жігер» ?о?амды? бірлестігіні? т?райымы
74. Серікбай Ербол, «С?ра?-Жауап» сайтыны? жетекшісі — редакторы (www.surak-zhauap.kz)
75. Солдатбай Ардабек «Шын» а?паратты? порталыны? жетекшісі — бас редактор (www.shyn.kz)
76. Тастамбеков Фархад, «Теріскей» сайтыны? редакторы (www.teriskey.kz)
77. У?ли Берік, О?т?стік ?аза?стан облысы ?кімі аппараты басшысыны? орынбасары — баспас?з хатшысы
78. Хамза?лы Батыр, IT маманы
79. Ш?ріпбаев Алтынбек, Л.Н.Гумилев атында?ы Е?У Жасанды интеллект институтыны? директоры, технология ?ылымдарыны? докторы

Онлайн режимінде тікелей трансляция ж?ргізетін журналистер
80. Б?лесова Назым, baq.kz сайтыны? журналисі
81. ?білова Айымг?л, bnews.kz сайтыны? журналисі
82. Макишева Ботаг?з, bnews.kz сайтыны? журналисі
83. Оразбекова Айн?р, bnews.kz сайтыны? журналисі
84. ??лма?анбетова Диана, bnews.kz сайтыны? журналисі
85. То?там?рат Кенжекей, bnews.kz сайтыны? журналисі
86. С?дуа?асова Айым, bnews.kz сайтыны? журналисі
87. Жуасбаев Бауыржан, baq.kz  bnews.kz фототілшіс

http://abai.kz

 

Рубрика: