Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

«?ызды? жолы жі?ішке» деген аталы с?з бар. Базар шаруашылы?ы етек алып, жа?андануды? суы? желі аспанын торла?ан Алашты? Астанасында?ы ?ыздарды? халі ?андай? Ана ба?ытына жете алып жатыр ма? Міне, осы м?селені ?з ?лімше тал?ылап к?рейін.
Астанада т?рмыс?а шы?па?ан ?ыздар неге к?п?

Астананы? т?рлі министрліктерінде істейтін ?ызметкерлерді? 80 пайызы ?зімізді? ?ара к?з ?ыздарымыз. ?кініштісі, осы ?ыздарды? 80 пайызы жасы жетіп т?рса да т?рмыс?а шы?па?ан. Білімі мен т?рбиесі ?атар осы ?ыздарымызды? болаша?ына кім бас ауыртады? Б??ан кім кін?лі?

Жансая (есімі ?згертіліп алынды):

— «Мен министрлікті? мемлекеттік ?ызмет-керлерге арнал?ан жата?ханасында т?рамын. Б?л жата?хананы «к?рі ?ыздар» жата?ханасы деп атау?а да болады, я?ни 80 пайызы т?рмыс?а шы?па?ан ?йелдер мен ?ыздар. Мені?ше, олар мына себептерден т?рмыс?а шы?а алмауда: біреулері карьера ?у?ан болуы м?мкін, десе де т?рмыс ?иынды?ы солай істеуге м?жб?рлеуде. Е? алдымен министрліктердегі жала?ы ?те т?мен, ж?мыс шаш-етектен, ?леуметтік жа?дай жасалма?ан. Аз?антай жала?ымен ?й алма? т?гілі п?тер жалдау м??. Ал ж?мыстан кеш ?айтатын біз ?шін жігіт табуды ойлау?а шама да, уа?ыт та жо?. Жан ба?у, ж?мыстан шы?ып ?алмау ?шін б?рін ??рбан етуге амалсыз барасы?. Жас жеткенде жігіттер туралы шарты? да ?седі екен, тіпті кей ?ыздар ж?мыс карьерасын б?лдап, жігіттерді к?зге ілмей жатады. Ал жас ?те баста?анда сол жал?ыз басты т?рмыс?а ?йреніп ?аласы?.

Міне, жа?дай осылай. Аят есімді досымны? айтуынша, б?л жата?ханалардан орын алу да к?п адам?а б?йыра бермейді екен.

?ыс?асы, біріншіден, карьера; екіншіден, жала?ыны? азды?ы; ?шіншіден, п?тер алу жал?ыз басты ?йелдер ?шін ?арастырылма?ан, тіпті к?п ?ыздарымыз жал?ыз басты атану?а намыстанады; т?ртінші, ж?мыс ауыр, уа?ыт жо?, бесіншіден, ?атар ж?рген к?рі ?ыздарды? к?птігінен сол т?рмыс?а ?йреніп ?алады; алтыншыдан, ?зін жо?ары санайтын ?ыздар ?шін жігітті ?нату ?иын м?селе. Е? ма?ызды м?селе, мемлекеттік де?гейде б?л м?селе ?арастырылма?ан.

Астана ?ыздар диспансерін ??ру керек. Ол ?сте то?ал алуды за?дастыру емес.

Бір ?лтты?, ?сіресе жан саны аз ?лтты? та?дыры сол ?лтты? ?йелдеріні? ?олында болады. Міне, б?л — тарихты? д?лелі. ?ара к?з ?арындастарымызды? ба?ын ашып, ба?ытына жетуіне к?мектесетін бір ??зырлы органны? болуы керек екенін ж?рт айтып ж?р. Заман талабына сай ба?дарлама жасау керек.

Ал то?ал алу?а келсек, ол — байлар мен биліктегілерді? ойыны. То?ал алатындар еш?ашан к?рі ?ызды то?алды??а алмайды, олар аузынан ана с?ті кетпеген, а??ау ?ыздарды алдап ?олдарына т?сіреді. Тойымсыз н?псі??марлы? деген, міне, осы.

Бірімізді? ?пкеміз, бірімізді? ?арындасымыз, бірімізді? ?ызымыз болатын осы ?ара к?здерімізді? м?селесін Астанамыздан, министрліктерден бастап шешуіміз керек. Парламент пен Сенатта к?теруіміз керек. Жапон а?айындарымыз сия?ты ?ара к?здерімізді жа?андануды? ??йынынан са?тап, таза да д?рыс т?сілмен ана ба?ытына ие болуына к?мектесуіміз керек.

?р ?аза? ?р ?аза?ты? болаша?ына жауапкер, а?айын!

http://www.kazakzaman.kz/kz/newsDetail_getNewsById.action?newsId=56058

Рубрика: