Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.


Елімізді? 19 жас?а дейінгі жас?спірімдер ??рамасы Ресейді? Санкт-Петербор ?аласында ?тіп жат?ан «Гранаткин мемориалы»
жарысында ба? сынауда. 1981 жылдан бері д?ст?рлі т?рде ?йымдастырылып т?ратын б?л турнирді? беделі жылдан-жыл?а артып келеді. Бізді? елді? ?рендері де биыл?ы дода?а ?атысып, ал?аш?ы б?секелерін ?ткізді.

Ресейлік маман Михаил Соловьев жат­ты?тыратын жас?спірімдеріміз жа­рыс­ты? ал?аш?ы к?ні Иран елінен келген жас футболшылармен сын?а т?сті. ?рине, ала допты бізден г?рі жетік ме?герген иранды?тар б?секедегі фаворит саналды. Дегенмен болаша?ынан зор ?міт к?ттіретін жастарымыз намысты ?олдан бермеуге тырысып ба?ты.
Кездесуді? 5-минутында т?реші ?а­за?­станды?тарды? ?а?пасына пенальти белгіледі. ?кінішке ?арай, иранды? фут­болшы Эзатолахи он бір метрлік н?ктеден м?лт кетпей, Михаил Голубничий ?ор?а­?ан ?а?падан са?ылау таба білді. Ойынды ??т?арып ?алу?а уа?ыт жеткілікті еді, осыны т?сінген ?рендеріміз шабуылдар?а батылыра? шы?а бастады. Біра? бірінші кезе?де ?арымта гол енгізу м?мкін бол­мады.
?зілістен кейін де жастарымыз алды?­?ы шепке к?бірек к??іл б?лді. Соны? н?тижесінде екінші таймны? басында ?лішер С?лей иранды?тарды? ?а?пасын д?л к?здеді. Таразы басы те?есті. ?йтсе де шеберлігі басым ?арсылас ?жым 81-ми­нут­та же?іс голын со?ып кетті. Оларды? ?атарында М?са Саеди деген футболшы мергендігімен к?зге т?сті.
Осы кездесуде ?аза?станды?тарды? сапында ?а?пашымыз Михаил Голубни­чий ?здік деп танылды.
Ойын со?ынан с?з ал?ан иранды? бап­кер ?ли Д?сти Мехр: «?аза?стан біз ?шін ж?мба? команда емес. Біз б?л ??раманы? жігерлі ?рі т?ртіпке ба?ына білетінінен хабардар болатынбыз. Деген­мен біз осы кездесуде ?айтсек те ?ш ?пай олжалау?а тиіс едік. Ма?сат орындалды, біра? ?аза?стан командасы жа?сы ?сер ?алдырды, алда?ы ойындары?ыз с?тті ?теді деп сенемін» — деді.
Ол сондай-а? «Гранаткин мемориа­лыны?» аса беделді жарыс екенін айта келе, оны жас?спірімдер арасында?ы кіші ?лем кубогымен те?естіруге болатынын тілге тиек етті.
Бізді? ?жымны? а?а жатты?тырушы­сы Михаил Соловьев те б?секе со?ында ой-пікірін орта?а салды: «Кездесу ?те тар­тыс­ты ?тті. Біз дене дайынды?ы ж?нінен ?л­сіздеу бол?анымыздан да иранды?­тарды? азда?ан басымды?тары бай?алды. Біз ?з білгенімізше, ?з де?гейімізде ой­нау­?а ты­рысты?, кейбір с?ттерде жаман ?нер к?р­сеткен жо?пыз. Командамызды? басты проблемасы — т?жірибені? азды?ы. Осы де?гейдегі б?секелерді? жетіспеу­ші­лігі ?з кесірін тигізді. Жігіттерді? же?іске деген жігері к?птеген ?ателіктерді? орнын жауып жатты. Кішігірім ??пияны жария етсем — ?азіргі уа?ытта ?аза?стан жас?с­пірімдер ??рамаларыны? ойын сызбасын ?айта ??ру ж?мыстары ж?ріп жатыр. Біз болаша?та жастар ??рамасына игілігін тигізетін біры??ай ж?йені ?ол?а алудамыз. Сонды?тан б?л істі? бас кезінде ?ателік­терді? де орын алары дау тудырмайды».
Биыл?ыны ?оса есептегенде 25-рет ?йымдастырылып отыр?ан д?ст?рлі жарыс туралы да ?ыс?аша ма?л?мат бере кетсек. Жарыс аты айтып т?р?андай, ФИФА-ны? т???ыш вице-президенті, ата?ты КСРО футболшысы Валентин Гранаткинні? ??рметіне арнал?ан. Ал?аш?ы турнир 1981 жылы (Гранаткинні? ?мірден оз?анына 1 жыл 2 ай ?ткенде) М?скеуде сол кездегі ФИФА президенті Жоао Авеланжды? бас­тамасымен ?йымдастырылды. Жарыс­?а КСРО елі екі команда шы?арса, шетел­ден т?рт ??рама келді. 1983 жылдан бастап б?л турнир Санкт-Петербор ?аласында ?ткізіліп келеді. 1993-2000 жылдары жа­рыс уа?ытша ?тпей ?алды. Дегенмен 2002 жылы ол ?айта жал?асын тауып, 2004-2005 жылдары М?скеу т?рінде, одан кейінгі уа?ытта Санкт-Петерборда жас футболшыларды? басын ?осты. ?азіргі уа?ытта жарыс ережесіне с?йкес сегіз команда екі топ?а б?лініп, алдымен ай­налмалы ж?йе бойынша ба? сынасады.
Кеше ?аза?стан жас?спірімдер ??ра­масы финляндиялы?тармен шеберлік бай?асты. Фин еліні? ?кілдері ал?аш?ы турда Т?ркия командасын 2:1 есебімен же?ген болатын.

Шал?ар ЕСТЕН

http://www.aikyn.kz

Рубрика: