Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Мектепте ж?ріп, ?й тапсырмасын орындамай келуге болады, мектепте ж?ріп саба?тан ?ашу?а болады, партаны шимайлап, б?рыш?а т?ру?а болады. Біра?, мектеп жылдарында армандамау?а болмайтын шы?ар. Саба?ты ?анша ?здік о?ып, т?ртібі ?шін 11 жыл бойы бес ал?ан о?ушыны? ?иялында тым ??ры?ында бір зор арманы болмаса, б?рі бекер…

«?азіргі балаларды? арманы тым бас?а ?ой» дейміз. Біра?,ХХ ?асырды? 80-90-шы жылдары бала бол?ан а?аларымыз тарапынан сол д?уірді? со?ында д?ниеге келген бізге ?атысты айтыл?ан пікірлер де осындай еді ?ой. Бір ?асырды ??райтын ?рбір онжылды?та?ы балаларды? ?иялы ?рт?рлі арман?а ?ол созды. Екінші д?ниеж?зілік со?ыс кезіндегі балалар бейбітшілікті а?саса, одан кейінгі кей бала тіпті тракторшы болуды арманда?ан. Одан барып, ?ш?ыш болуды ?иялда?андар ?аншама. Я?ни, ?андай арман болса да ол баланы а?сатып, ал?а ?мтылдырып т?ратын бір ??дірет.

Со??ы статистикалы? м?ліметтерге ж?гінсек, Астана ?аласында 86 мы?нан астам о?ушы бар екен. Б?гінгі репортажымызды сол 86 мы? баланы? арасында тым болма?анда 8 о?ушыны? арман-ма?сатын, болаша??а деген талпынысын білуге арнады?.

Астана ?аласында?ы №67 гимназия – елордада?ы жа?а ауданда жа?адан ашыл?ан мектептерді? бірі. Б?гінгіні? ата-анасы ?андай талап ?ойса, со?ан бар ?ырынан сай келіп т?р?ан мекеме деп айту?а болады. Білім оша?ыны? директоры Г?лн?р Сады?ова ?андай б?йымтаймен келгенімізден хабардар бол?ан со?, ?уана келісіп, бізді ?стаздарды? біріне тапсырды. 9-сыныпты? жетекшісі Г?лім ?бді?алиева бізді тарих п?нінен сабы? айтып жат?ан о?ушыларына жолы?тырды. О?ушылар мектептегі ша?ты са?ындыра т?сейік дегендей, орындарынан т?рып, кітаптарын жинай бастады. Ешкімді де, еште?ені де жатыр?ама?ан олар с?ра?тарымыз?а балалы?пен, біра? та бар ынталарымен жауап берді.

Алдымен, ?рине, ?атарластары сынып басшысы болып ж?рген Саятты ал?а шы?арып жіберді. Сас?ала?тап ?ал?ан Саят жо?, с?з орайын Отан туралы оймен бастап, ?за? ??гімелеп берді. «Астанада?ы жа?сы мектептерді? бірінде білім алып жатырмын. О?у?а не ?ажет болса, соны? б?рі бар. Сыныптары технологиямен жабды?тал?ан, кітап-??ралдар жеткілікті. Жалпы, біз т?уелсіз елде д?ниеге келдік. Сонды?тан, ?р?айсымызды? ?лкен арманымыз Отанымыз?а тікелей ?атысты шы?ар деп ойлаймын. ?аза?станды б?дан да к?ркейген, шетелдік жастар осында білім алу?а ?мтылатын мемлекет ретінде к?руді армандаймын», — дейді Саят.

Ал оны? жолдасы Олжас болса, «?зімні? ?атарластарымды ма?тан т?тамын» деп бастады ??гімесін. «Мен ?зім сия?ты о?ушыларды? біліміне к??ілім ?бден толады. Біз де ?лкендер сия?ты, та?ерте?нен кешке дейін мектепте ж?реміз. Оны? жемісін болаша?та к?ретінімізге сенемін. Мені? де арманым, Отаныма адал ?ызмет ету ж?не ж?регімдегі патриотты? сезім еш?ашан ?шпесе екен деп армандаймын», — дейді Олжас.

Сыныпта аз да болса ?ншілігімен к?зге т?сіп ?лгерген Ба?ашар болса, ?аза? ?нерін ас?а?тата беруді армандайтынын айтты.

«Сыныбымыз ?те ?йымшыл. ?андай мереке, ?андай сайыс болмасын, бізді? сынып ?здік к?рінуге тырысады. Жалпы, ?аза?станда тек ?ана тынышты? болса, балаларды? к?лкісі тыйылмаса деймін. Мен бос уа?ытымда ?н айтуды жа?сы к?ремін. Біра?, мы?ты ?нші болу ?шін 1 пайыз талант, 99 пайыз е?бек керек. Я?ни, білімсіз мен ?з ?лтымны? ?нерін ?згелерге к?рсете алмаймын. Сонды?тан, ізденемін. ?аза? ?нерін ?лем алдында ас?а?тат?ым келеді», — дейді Ба?ашар.

Аяжан болса, б?л мектепке биыл ?ана келгенін, біра? б?нда?ы білім беру ж?йесі ?те ?найтынын айтты.

«Б?л мектепке осы жылы ?ана келдім. Мектеп ма?ан ?атты ?найды. Е? жа?сысы, біз ?осымша тілдерді ?йренеміз. Бізге неміс тілі, француз тілі, ?ытай тілдері ?йретіліп жатыр. Со?ан ?атты ?уанамын. Ал ?зім болаша?та француз тілін жетік ме?гергім келеді. Себебі, француз тіліні? ?з ерекшелігі бар, интонациясы ?те ?демі. «?зге тілді? б?рін біл, ?з тілі?ді ??рметте» демекші, осы тілдерді ?йрену ар?ылы біз ?аза?стан мен оны? мемлекеттік тілін ?згелерге ?йрете аламыз. Мен соны армандаймын», — дейді Аяжан.

Жас?анат ?аза?станды Еуропамен салыстыр?ысы келетінін айтты.

«?аза?стан Азия барысына айнал?аны аны?. Енді болаша?та Еуропаны мойындатса деймін, біздегі білім де Еуропаны ?уып жетіп, асып т?сетініне сенемін. Мен со?ан те?ізге там?ан тамшыдай болсын ?з ?лесімді ?ос?ым келеді. Сонда ?ана елім мені ма?тан т?тады», — дейді Жас?анат.

А?ерке есімді осы сыныпты? о?ушысы Астанада?ы з?улім ?имараттар?а ?арап бой т?зегенге ??сайды.

«Ма?ан п?ндер арасында сызу саба?ы ?атты ?найды. Болаша?та білімді архитектор бол?ым келеді. Ж?не ?лемні? ?зге елдері ?лгі етіп алатындай ?аза?станда ?лкен, ерекше, б?рын ?айталанба?ан ?имаратты? сызбасын сал?ым келеді», — дейді А?ерке.

С?лтан болса, технология саласында пайдалы жа?алы? ашуды армандайтынын жасырмады.

«Мен осы мектепке биыл келдім. ?йымшыл сынып?а тез ?йреніп кеттім. П?ндерді? арасында физика?а деген ?ызы?ушылы?ым ерекше. Болаша?та ?аза?станны? нанотехнологиясында ?лкен жа?алы? ашып, сол ар?ылы елімді биіктерге жеткізе бергім келеді», — дейді С?лтан.

Ал Мадиярды біз болаша?та мы?ты дипломаттар ?атарынан к?руіміз ?ажап емес. ?йткені, кішкентайынан а?ылшын тілін ме?геріп ж?рген Мадияр мемлекеттік іске араласып, ?сіресе шет елдерде ?аза?станды таныт?ысы келеді екен.

«Мен п?ндерді? арасында «а?ылшын тілі» саба?ын жа?сы к?ремін. Бастауыш сыныптан бері ?йреніп ж?рмін. Болаша?та дипломат болсам ба деген ойым бар. Осы мектепке биыл ?абылданып, ?азір міне, а?ылшын тілінен бас?а, француз, ?ытай, неміс тілдерін о?ып жатырмын. Ол тілдер де ?те ?ызы?ты. Не??рлым к?п шет тіл білсек, со??рлым біз к?шті, ?згені? алдында биік боламыз», — дейді Мадияр.

Міне, мына ?лемні? бір б?рышына барып, кірпіш болып ?алан?ысы келетін 8 о?ушы осындай ойларын жеткізді. Сан ?илы сала мен неше т?рлі маман иесі болуды ойла?ан б?л балаларды? биік арманы бар екені ?уантады. Олар т?уелсіз елде туып, ?з мемлекеттері осындай м?мкіндік беріп отыр?анына ш?кір етеміз дейді.

Б?л балаларды? алда?ы та?дыры елімізді? басты саяси ба?ыты «?аза?стан-2050» стратегиясыны? ж?зеге асырылу жылдарымен т?спа-т?с келетіні аны?. Ж?не де е? бастысы – сол Стратегияны шары?тау шегіне жеткізіп, «н?ктесін» ?оятын да осы буын болары белгілі.

Естері?ізге сала кетейік, Елбасы Н?рс?лтан Назарбаевты? «?аза?стан-2050» стратегиясы: ?алыптас?ан мемлекетті? жа?а саяси ба?ыты» атты кезекті жЖолдауыны? «Білім мен к?сіби машы? – заманауи білім беру, кадрларды даярлау мен ?айта даярлау ж?йесіні? негізгі ба?дарлары» атты б?лімі білім ж?йесін одан ?рі дамыту?а ба?ыттал?ан. Елбасы білім беру саласында?ы ж?мысты? басымды?тары; «Балапан» ба?дарламасын 2020 жыл?а дейін ?зарту; Инженерлік білім беру ж?йесін дамыту; Білім беру саласында?ы ?леуметтік жауапкершілік ж?йесін дамыту; Білім беру ?дістемелерін жа??ырту; Инновациялы? зерттеулерді дамытуды? жа?а саясаты; технологиялар трансферті; ?ылым мен бизнесті? кооперациясы туралы айта келе, ел жастарына ?ндеу арна?ан болатын.

Кенжекей ТО?ТАМ?РАТ, фото: Бауыржан ЖУАСБАЕВ
http://bnews.kz/kk/news/post/120168/

Рубрика: