Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ХХІ ?асыр – а?паратты? технологиялар ?асыры. Олай дейтініміз, адамзат ?з даму тарихында осындай ?ылым мен техниканы? жетістіктеріне ?ол жеткізбегендігінен де болар. Еліміз егемендігін алып, ес жина?алы дамуды? стратегиялы? ба?ыттарына басымдылы?тар беріліп, алды??ы ?атарлы дамы?ан 50 елді? санатында болуды ма?сат еттік. Жа?андануды? ?дерісіне толы?тай араласу м?мкіндіктері орын алды. Жа?андауды? жа?ымды жетістіктеріні? бірі – а?параттар тас?ынын жа?а технологиялар ар?ылы ме?геру.
«Естіген – ?тірік, к?рген – рас» деген халы? ?а?идасын ж?зеге асырып, к?пшілікті? «к?зі мен ??ла?ына» айнал?ан телевидение бірнеше онда?ан жылдар бойы БА?-та жо?ары рейтингті иемденгенімен, а?паратты? ке?істікке интернет келгелі, «Жа?а медиа?а» басын еріксіз июде.
Интернет басылымдар уа?ыт?а немесе ?имараттар?а, аса зор ?аржылы? ?олдау?а, т.б. б??аралы? а?парат ??ралдарыны? басты ?ажеттіліктеріне толы?тай т?уелді емес. Керісінше, д?ст?рлі БА? интернет-басылымдар?а т?уелді бола баста?андай. Себебі, газет басылымдары мен теле-радио хабарлары интернет-журналистика ар?ылы тез тарала бастады. Оны? тиімділігі мен ?т?ырлы?ын кез келген адам мойындайды.

БА?-ты? жа?а саласы ретінде интернет-журналистика дамуы мен ?алыптасуы барысында ?зіндік ерекшеліктер мен арты?шылы?тар?а ие. Шынды?ында, б?л жа?ашылды? ?згерістерімен де ерекше:
— б??аралы? ?арым-?атынас ж?йесіні? б?лшегі ретінде еліміздегі БА?-ты? ??рылымды? ?згерістері;
— интернет-журналистиканы? теле-радио?а, басылымдар?а ы?палы сия?ты, БА? ж?йесіні? ??рамдарына да ?зара ы?палыны? к?шеюі;
— басылымдарды? стиліне жа?а стандарттарды? пайда болуы;
— журналистерді к?сібилендіруді? жа?а критерийлері мен параметрлері, т.с.с.
М?ндай трансформация журналист ?ызметіні? жа?аша ?арым-?атынас аспектісін сипаттайтын жа?а а?паратты? парадигма аясында ж?зеге асырылып отыр?анын а??арамыз. Сонымен ?атар, медия ке?істігіні? а?парат тасымалдауды? журналистикадан да тыс PR-??ралдары, жарнама, маркетинг, саяси технологиялар, т.б. м?мкіндіктері кез келген маманды? иелерін интернетке еріксіз еліктіреді.
Мейлі ?андай болсын а?параттар типографиялы? материалдар мен орасан зор ?жым к?шін сарп етпестен, ?з о?ырмандарына тез жетеді. Интернетті? арты?шылы?ы сонда, а?паратты о?ырман?а жылдам ж?не т?улікті? кез келген с?тінде жеткізе алады. Ал, а?парат берудегі интернет-журналистиканы? гиперм?тінділік пен интерактивтілікке басымдылы? беруі – о?ырмандар пікірін ескеріп, демократиялы? принцип са?тауы мен а?парат к?здеріні? ай?ынды?ы.
Интернетке ?ызмет ететін электронды? журналистиканы? арты?шылы?тарына на?тыра? то?талар болса?:
— о?и?алар ?ндірісі;
— хабарларды? на?тылы?ы мен сапасыны? салыстырмалы?ы;
— м?селелер мен ?йымдастырушылы? де?гейіні? ая? астынан к?терілуі:
— ?андай да бір дерек с?здеріні? м?тіндерде ескерілуі немесе гиперм?тінділік;
— д?ст?рлі «субъекті мен объектілік» ?арым-?атынас?а керісінше, «субъектіге-субъектілік» ?арым-?атынас;
— шынды?ты? виртуальды тез таралуы мен к?беюі, т.с.с.
Ал?ашында «интернетте не болса сол жазыла береді» деген пікірлер айтыл?анымен, ?азір сарапшыларды? ?зі ж?гінердей д?рыс м?ліметтер, шынайы деректер мен д?йектер келтіріледі. Б?л интернет-журналистиканы? тез ?алыптасып, жедел дамып келе жат?анды?ын а??артады. Осылайша, электронды? журналистика ?зіні? да??ыл жолын тез ?рі ай?ын ?арастыруда.
Жа?алы??а ?ызы?па?ан жас – ерте?інен ?мітсіз, ?ау?арсыз ?артпен те?. Жа?алы??а жаршы болу журналисті? басты м?раты болса, электронды? журналистиканы ме?геруге тырысу, неге оптимист жастарды? ?ызы?ар нысанына айналмас?а?!
К?птеген ??рбы-??рдастарымызды? интернет ке?істігінде ?з пікірлерін жеткізудегі сауаты «агент тілі» аясында екендігін ескере отырып, электронды ?ркениетті? м?мкіндіктерін к?сіби т?рде ме?гертетін электронды? журналистика маманды?ын та?дау?а жалпы жастарды, оны? ішінде мектеп бітіруші т?лектерді ша?ырамыз.
Пы.сы: негізі мені? жаз?ан ма?алам еді, еш?айда жарияланба?асын осында жарияладым:)))) Сосын ?ай блог?а ?осатынымды білмей ?алдым, опшым((:

 

http://aitaber.kz/

Рубрика: