Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

altЕркеб?лан АЛДАБЕРГЕНОВ

?тіп бара жат?ан жыл еліміз ?шін о?ай болмады. Атышулы «Ар?анкерген» о?и?асыны? ?зін айтса?

та жеткілікті. Б?л ?ылмыс ?аза? хал?ына ауыр тиді. Сот ая?талып, ?анішер жазалан?анымен, ?анды ?асіретті талай?а дейін ?мытпасымыз аны?. Сырт?ы к?шті? ы?палымен ?дейі жасал?ан ?рекет деп ба?алады билікке жа?ын сарапшылар. Келер жылда ?аза? хал?ын ?андай сын к?тіп т?р? Беті аула?, ?рине, біра? ?р жылда ел ішін д?рліктіретін о?и?аларды? орын алуына ?алай жол береміз? Болаша?та т?ра?тылы?ымызды, тынышты?ымызды ?андай ?рекеттер шай?алтуы м?мкін?

Мені?ше, ішкі саясатта?ы шешімін таппай т?р?ан е? ?зекті, ?атерлі м?селе – дін саясаты. Елге е? бірінші ?ауіп болаша?та діни алауызды?тан болуы м?мкін. Жеке басым дінді саясиландыру?а м?лде ?арсымын. Діни бірлік болма?ан жерде, берекесіздік беле? алатыны – аксиома. Б?л – еш?андай д?лелді ?ажет етпейтін факт.

Мысал?а Ау?ан елін немесе ?ап?аз аума?ын мысал?а алса? та жеткілікті. ?анша саяси астар іздегенімізбен, ?у баста ?ап?азда?ы к?нде ?ыр?ын?а, Ау?анстанда?ы атыс-шабыс?а себепші бол?ан – діни алауызды?. Б?л айма?тарда неге бейбіт тыныш ?мір жо?? Со?ысты? салдары мен себебі ?андай? Б?л с?ра?тарды? жауабы жо?арыда айт?анымыздай діни бірлікке келіп тіреледі.

?аза?стан – зайырлы мемлекет. Ата за?ымызда аны? к?рсетілген. Азаматтарды? діни сеніміне, ?лтты? н?сіліне ?арап б?луге, (б?лінуіне) ?ата? тыйым салын?ан. Кез келген ел азаматы, бас?а дін ?станушыларды,бас?а ?лт ?кілдерін сыйлау?а тиісті. За? солай. За??а ба?ыну?а барлы?ымыз міндеттіміз.
Талай жыл тыныш ?мір кештік. Т?ра?тылы?ты ту еттік. Береке-бірлігіміз басты байлы?ымыз болды. Ма?танышымыз еді…Ашы?ын айтар болса?, ?кінішке ?арай, діни саясатта?ы б?гінгі жа?дайымыз ?иын. Атырауда о? атылды, Таразда теракт болды. Осылай жал?аса береді. Бейне бір физикада?ы ток ?ткізгіш сыммен жал?ас?андай. ?ал?анын айтпаса? та т?сінікті. Айды?-к?нні? аманында діни экстремизм, мемлекетті? ?ауіпсіздігіне, болаша?ына ?ауіп т?ндірді. Бейбіт ?о?амымызды ??лдыратты. Мойындауымыз керек. Дін саясаты мемлекетті? басты проблемасына айналды.

Не істеу керек? За?ды с?ра?. Ат?арылып жат?ан іс-шаралар аз емес. Мемлекет тарапынан Дін істері агенттігі ??рылды. Облыстарда діни бас?армалар ж?мысын бастады. ?дістемелік о?улы?тар шы?арылуда. ?о?амды? ?йымдар тарапынан ?ол?а алынып жат?ан шаралар жеткілікті. Діни ахуалды та?ырып еткен «д??гелек ?стелдер» жиі ?йымдастырылуда. Б?л істерді? ?азір болмаса да, т?бегейлі шешіп тастамаса да, ?йтеуір бір к?мескі н?тижесі болары аны?.Мені? айтпа?ым – дінні? б?рыс жолында ж?рген жастарды? та?дыры. Деструктивтік а?ымдар?а бейімделген жастарды? болаша?ы. Секталарда адас?ан жастарды? діни сенімі. С?л?филік, уахабшылды? ба?ытта ?ателескен жастарды? ерте?і. Мешітті жа?алап, дінді ?ате т?сінетін замандастарымны? болаша?ы, та?дыры жастарды? бір ?кілі ретінде мені ?атты ала?датады. Е? басты проблема ерте? елге ?зімізді? дін жолында адас?ан ?ара к?з жастарымыздан бола ма деп ?ауіптенемін.

Экстремистік ба?ытта?ы топтарды? шеттен ?аржылай к?мек алатыны жасырын емес. Негізінде бізді? елімізге Ресейді? ?ап?аз айма?ында?ы топтар, ?збекстанда?ы, Т?жікстанда?ы ы?палды діни ?йымдар ?рт?рлі ?олдау к?рсетеді. Еліміздегі б?л топтарды? ?з а?парат ??ралдары да бар. Жа?ында мемлекеттік Діни істері агентіні? ?кілі: «Діни экстремистік ж?не ла?кестік топтарды? а?паратты? ала?дарын жою, шектеу ма?сатында интернет-сайттар?а мониторинг ж?ргізу ж?не жабу бойынша ж?мыстарын бастады. 2012 жылды? І то?санында 800 сайт талданды, оларды? ішінде экстремистік мазм?нда?ы материалдарды жариялайтын 34 шетел сайты аны?талып, тиісті шешім ?абылдау ?шін Бас прокуратура?а жолданды», – деген а?парат таратты.Дінді жіті білмеген жастар ?леуметтік-саяси ?иыншылы?тарды? салдарынан экстремистік к?штерді? о?ай олжасына айналып отыр.

Сонды?тан жастарды діни экстремизм к?ріністерінен ?ауіпсіздендіргеніміз абзал. Бар к?шті, бар ресурсты пайдаланып жастарды жат пи?ылды а?ымдардан са?тандыруды ойлау керек. Жастарды діни фанатизмнен алыстату?а ы?пал еткеніміз ж?н. Б?л м?селе тек мемлекетті? шаруасы ?ана емес. ?о?ам болып, ?лт болып ж?йелі ж?мыс ж?ргізсек, то?тата аламыз.За? бойынша дін мемлекеттен б?лек. Жастар мемлекеттен б?лек емес. Сонды?тан дін саясатын мемлекет идеологияны? ??рамдас б?лігі ретінде мойындайтын уа?ыт жеткен сия?ты. Жас¬тарды экстремистік к?штерді? теріс пи?ылды ы?палынан ?ор?ау ?шін насихат, а?арту ж?не т?сіндіру ж?мыстарын ж?ргізуге тиімді т?сілдер жасап шы?ару аса ?ажет болып т?р. Негізгі батыл шешімдерді б?гін шы?ар?анымыз д?рыс. Онсыз да созып ал?ан сия?тымыз. Біра?, «ештен кеш жа?сы». Ойланайы?…

http://www.ulttimes.kz

Рубрика: