Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Бізді? б?гінде т?рып жат?ан ?йлеріміз б?рын?ы ?йлерге ?ара?анда біршама «а?ылды». Б?л ?шін технология саласында?ы компаниялар т?рлі жа?дайлар жасауда. ?ткен жылды? ішінде, ?йге арнал?а «а?ылды» ??рыл?ыларды? 821 миллион данасы сатыл?ан екен. Оларды? ішінде теледидарды, то?азыт?ышты, дыбыс ж?йесін, ?йді? жары? ж?йесін бас?аратын ??рыл?ылар да бар. Назарлары?ыз?а 2013 жылы шы?атын «а?ылды» ?йлерге арналын?ан «а?ылды» ??рыл?ыларды ?сынамыз.

?йді сенсор ар?ылы бас?ару ж?йесі

Ша?ын сенсорлы ??рыл?ылар терезе, есік, жатты?у залы ж?не ?йді? д?л ортасында орнатылатын болады. Б?л ??рыл?ы ар?ылы сіз ?йді? температурасын, есік пен терезені? ашылып-жабылуын, теледидарды ж?не бас?а т?рмыс техникаларын о?ай бас?ара алатын боласыз.

Айфон ар?ылы жары?ты бас?ару

GreenWave Reality компаниясы арнайы Айфон смартфонына арнап ?йді? жары? ж?йесін бас?ару ба?дарламасын ойлап шы?арды.

?й бір ?ана операциялы? ж?йе бойынша бас?арылатын болады

Microsoft компаниясы б?кіл ?йді бір ?ана операциялы? ж?йе бойынша бас?ару амалын т?жірибеден ?ткізіп жатыр. Т?жірибені? басты ма?саты — ?йді бір ?ана смартфон немесе компьютер ар?ылы бас?ару болып табылады. ?азіргі та?ны? ?зінде б?л операциялы? ж?йені? ішінде жары?ты ?осу-с?ндіру, ба?ылау камерасы, теледидар ж?не бірнеше т?рмысты? техникалармен байланыстыр?ан сына?тары с?тті ая?талды.

Сізді? жеке роботы?ыз болады

 

Bossa Nova Robotics компаниясы Моби есімді сізді? жеке к?мекші?із болатын робот ойлап тапты. Робот ?й ішінде емін-еркін д??гелектері ар?ылы ж?ре алады. Бет-пішіні ретінде планшет бар. Планшет Skype ба?дарламасы ар?ылы ?ожайыныны? тапсырмаларын орындау ?шін орнатыл?ан.

То?азыт?ыш не сатып алу керектігін, ?андай тама? даярлау керектігі?ізді айтып отырады

LG компаниясыны? ?сын?ан тозат?ышы сізді? азы?-т?лігі?ізді толы?ымен ?амтамасыз етіп отырады. Б?л дегеніміз, сіз онлайн ар?ылы азы?-т?лік сатып ала-аласыз, азы?ты? ?анша уа?ыт?а жарамдылы?ын сканирлеу ар?ылы аны?тай аласыз ж?не де то?азыт?ышта бар азы?пен ?андай та?амдар жасай алу?а болатын туралы м?зірді де білесіз.

Микротол?ынды пешті кез-келген ?аш?ты?тан бас?ара аласыз

Егер сіз т?тті нан пісіргі?із келсе, онда ж?мыстан ?айтып келе жатып-а?, микротол?ынды пешті ?оса аласыз. LG  компаниясыны? ?сын?ан со??ы микротол?ынды пеші смартфондар ар?ылы т?рлі ?ашы?ты?тан бас?арылады. Ж?не де пеш сізге автоматты т?рде т?тті нанны? м?зірі мен нан пісірілетін температураны д?л аны?тап береді.

?йі?ізде миллионнан астам т?сті жары? орната аласыз

iOS ж?йесіндегі Philips Hue ба?дарламасы ар?ылы ?йі?ізде кез-келген т?сті орната аласыз. Б?л ар?ылы сіз т?рлі таби?ат жа?дайын ?йі?іздегі жары?тар ар?ылы к?ресіз.

Ба?ылау камералары ?йі?ізге б?тен адамны? кіргенін айтып отырады

Carnegie Mellon компаниясыны? зерттеушілері ?йді ба?ылап т?ратын камера тек ?йді ба?ыламай, ?йге кірген б?тен адам туралы да хабар беруін зерттеп жатыр. 2013 жылды? ортасынан бастап б?л камералар да сатылым?а шы?ады.

«А?ылды» термостаттар ?йде жо? кезі?ізде де ?алыпты температураны са?тап т?рады

Nest фирмасыны? термостаттары кесте?із бойынша? электроэнергияны ?немдеуге к?мектеседі. Ж?не ?йден жыра? ж?рген кездері?ізде, мобильді телефон ар?ылы ?йді? температурасын ?алыпты етіп ?стау?а к?мектеседі.

Дайында?ан: Уалихан ?ОСАНБАЙ

http://massaget.kz/tehno/faq/7386

Рубрика: