Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Атамыз ?аза? ?ызыны? бар­?ан жерiнде ба?ы ашыл?анын, боса?а атта?ан жерiне тастай батып, судай сi?iп кетуiн ерекше ?ала?ан ?ой. “?йден шы??ан ?ыз – шиден шы??ан ?ыз” дегенi де бекер емес. Сiз есi?iздi ендi бiлген бала к?нi­?iз­ден ?ке?iздi? б?лек жа?та, ана?ызды? б?лек жа?та ж?р­ге­нiн ?алар ма едi?iз? М?ндай жа?дайды мы?да?ан балалар к?з алдына елестете де алмайтын шы?ар. Дегенмен, ?з басым есейген ша?ында азап?а т?сiп, не шешесiне барарын, не ?кесiнде ?аларын бiлмей дал бол?ан жас?спiрiмдердi талай рет к?зiммен к?рдiм. Бiра? ата-аналарыны? ?айтадан бiр­ге ?мiр с?ретiн сы?айлары жо?. Шеше бас?а к?йеуге шы?ып, ?ке бас?а ?йел ал?ан. Екеулерiнi? де кейiнгi некеден балалары бар. Сонда ?мiрдегi е? ?ымбат адамдарын бiр мезгiлде жанынан таба алма?ан жас?спiрiмдердi? жазы?ы не?

Та?ы бiр мысал. Бiр отбасы ажырасып кетiп, орталарында?ы екi перзент шеше жа?ында ?алды. Олар осылай ?з ж?ртына жоламай ж?рiп есей­дi. П?лен жыл ?ткенде ?ке ?мiрден озды. Мар??мны? жаназасына екi перзентi де, пер­зенттердi? анасы да келмедi. Жаназадан кейiн де к??iл айтпады.
Ендi бiр мысал. Та?ы бiр отбасынан б?лiк шы?ты. Ерi ?йелiнен 18 жас ?лкен едi. Бiра? бiр-бiрiне ?алап ?осыл­?ан. Екеуiнi? некесiнен бес ?л-?ыз д?ниеге келдi. Он бес жыл тату ?мiр с?рдi б?лар. С?йтiп, ж?ргенде ?йел бас?а бiреуге ?ашы? болды. С?йтiп, бес баласын да, он бес жыл отас?ан к?йеуiн де тастап, бас?а еркектi? етегiнен ?стап кете барды. Бiра? содан берi 13 жыл ?тiптi. ?йел екiншi к?йеуi­нен перзент к?термептi. М?м­кiн, бес баланы?, орта жолда жазы?сыз далада ?ал?ан ер-азаматты? наласы жiбермеген шы?ар. Мейлi, жолдасынан жерiнсiн, б?л ана неге бес перзентiнен бас тартты екен? Ал бес баламен ?ал?ан еркек ?айттi де?iз. Намыстан ?ртенсе де мойымады. Ол кезде перзенттердi? алды 11-де, со?­?ысы екi жаста екен. ?ке шiркiн ?айта ?йленбей, балаларын ойлады, жеткiздi. ?азiр бiр ?л, бiр ?ызы Алматыда жо?ар?ы о?у орнында о?иды. Кiшi ?лы 10-сыныпта о?ып ж?р. “Ендi ?йленбеймiн. Кез келген ?йел проблемасымен келедi. Одан да балаларымны? ба?ытын ойладым. Ендi ?ызым т?рмыс?а шы?ып, ?лым ?йлене­тiн уа?ыт та жеттi”, – дейдi балаларды? ?кесi.
Бiрер жыл б?рын телеарналарды? бiрiне с?хбат берген белгiлi ?нертап?ыш, “санды?тан шы?атын” ?сембек Ж?мабеков “Еркектердi? екi ?йел алуымен келiспеймiн. Одан да ол еркек отбасын са?тап, ?йел-баласыны? жа?дайын жасасын да, бас?а ?йелдерге барып т?рсын”, – дедi. А?а­мыз­ды? м?нысы отбасы са?талсын, ажырасу?а жол берiл­месiн деген игi ниетi шы?ар. Бiра? некесiз ер мен ?йелдi? ?ятсыз ж?рiске салынуын жетпiстен ас?ан к?келе­рiмiз ??птап отыр?анда, жиырмада?ы жiгiттер не демейдi?!
Жамбыл облысында ажырасу жылдан-жыл?а ?л?айып ке­ледi. 2010 жылы 1604 ерлi-зайыптыны? ажырасуы тiркел­се, былтыр б?л “к?рсеткiш” 1844-ке жетiптi. Облысымыз бойынша бiр жыл iшiнде ажырасушылар саны 240 отбасы?а артып отыр. ?рине, б?л – ?асiрет. Б?тiн отбасыны? б?лiнуi ?анша баланы? жа?дайсыз ?алуына ?келiп со?ады. Ал жыл сайын мы?да?ан отбасыны? шыр?ы б?зылуы – он мы?да?ан балаларды? сарса??а т?суi деген с?з. Сонды?тан ?р екi жас отбасын ??рарда ойланып, тол?анып барып шешiм ?абылда?андары ж?н шы?ар. ?р отбасыны? берiктiгi – мемлекеттi? байлы?ы, же­тiстiгi. Б?л ретте тату отбасы, с?йкiмдi бала-ша?аны? м?се­ле­ле­рiмен бас ?атырып ж?р­ген­нi? ?зi бiр ба?ыт емес пе?!
Есет ДОСАЛЫ,http://zhasalash.kz/makataev-22/8762.html

Рубрика: