Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.


Аязатаны? жа?а жыл?а сыйлы?ы ?р­т?рлі болады. Біреулер к?мпит сыйласа, енді біреулер ойыншы? ?сынады. Ал жа?а жыл шыршасыны? астында
к?леміні? ?зінен адам ?ор?атын жиналмалы найза-пыша?тармен ?оса, электр разрядымен адам т?гіл пілді ??лататын электрошокер жат?анын бірінші рет к?рдік.

Жа?а жыл ?арса?ында д?л осындай ?ауіпті контрабандалы? ж?к облыс кеден­шілері мен ведомствоаралы? ?ызметкер­лерді? бірлескен операциясы кезінде Ал­маты облысы бойынша кедендік ба?ылау департаментіні? «Алатау — КРО» кеден бекетінде т?ркіленді. «Алатау» кедендік р?сімдеу орталы?ыны? жетекшісі ??р­ман?али Алдабергеновті? айтуынша, олар осындай «бай» олжа?а бірінші рет «кене­ліп» отыр?ан жо?. «Б?л жа?а жыл ?ар­са?ында аны?тал?ан ірі контрабандалы? тауарлар партиясыны? біреуі ?ана. ?азан айында біз ?йгілі ?ндірушілерді? белгі­ле­рі­мен декларация толтырылма?ан баспа­хана жабды?тары, ая?киім, киім-кешек, опа-далап тиелген он ?ш ірі ж?к к?ліктерін то?татты?. ?араша-желто?сан айларында осындай та?ы алты машинаны ?стады?. Біра? шекараны т?ртіпке сай кесіп ?тетін ?негелі азаматтар?а салыстыр?анда, кон­трабандашыларды? ?лес пайызы ?анша, деген с?ра??а д?л жауап беру ?те ?иын. ?йткені олар ?з фирмалары мен ЖШС атау­ларын жиі ?згертеді. Бес-алты машина ж?к алып кірсе болды, фирма жа­былады да к?ле?кеге кетеді. С?йтіп, жа?а ЖШС пайда болады. Бір с?збен айтса?, олар бір к?ндік компаниялар. ?азіргі кез­де тергеу амалдары ж?ргізіліп жатыр. М?мкін, б?л ж?ктерді? артында кімдер т?р?анын ж?не ?азан айында т?т?ындал?ан контрабандалы? ж?ктермен байланысы бар-жо?ын аны?тармыз. 2012 жылды? тамыз айынан ?азіргі к?нге дейін біз 500 тонна?а жуы? декларацияланба?ан ж?к т?т?андады?», — дейді ол.
Б?л істер ?аржы полциясыны? ?а­рауына жататынды?тан, сол мекемеге беріледі. ?йтсе де сарапшылар Аспанасты ж?не ??рамына ?аза?стан да кіретін Ке­дендік ода? елдері арасында тауар айна­лымы к?бейген сайын, контрабандалы? а?ын­дар да ?л?ая т?сетінін айтады. Ал ке­деншілерді? айтуынша, контра­банда­шы­лар?а ?арсы ?оз?ал?ан істерді? барлы?ы бірдей сот?а жете бермейді. Олар барлы? байланыстарын пайдаланып, тиісті адам­дарды сатып алу?а тырысады, бір с?збен айт?анда, контрабандашылар ?здерін ж?не тауарларын т?т?ындау?а жол бер­меу­ді? барлы? амалдарын ?арастырады. Т?жірибе осындай істерді? тек 5 пайызы ?ана сот?а дейін жететінін к?рсетіп отыр. Б?л жерде ?ылмысты? іс ж?ргізу за?нама­сыны? жетілмегендігі ?олбайлау болып т?р.
Кедендік ба?ылау комитетіні? т?р­а?асы М?жит Есенбаев д?л осы себептерге байланысты М?жіліс депутаты Азат Пе­руа­шевті? экономикалы? контрабанданы, атап айтса?, еркін айналымда ж?рген та­уар­ларды ?ылмысты? жауапкершілік са­на­тынан ?кімшілік жауапкершілік санаты­на ?ткізу туралы ?сынысын ?олдады. «М?­селе д?рыс ?ойылып отыр. Бізді? тарапымыздан б??ан ?арсылы? жо?», — дейді ол. Арада?ы делдалдар мен ?андайда бір ажыратушылар пайдасын к?ргенше, декларацияланба?ан тауарлар?а к?лемді айыпп?лдар салып, сол пайданы мемлекет к?ргені д?рыс, дейді кеденшілер.

??тма?амбет ?ОНЫСБАЙ

http://www.aikyn.kz

Рубрика: