Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Кез келген ел ?зiнi? келешегiн ?скеле? ?рпа?ымен байланыстырады. Жастар – ел болаша?ы, ?оз?аушы к?шi. Бiра? ауылда?ы жастарды? жа?дайы ?алай? Тiршiлiктi? к?зi тек ?ана ?алада секiлдi

. Ал ауылда ше? Мiне, бiздi тол?андыр?ан осы с?ра?ты бiрнеше адам?а ?ой?ан едiк?

Кемал БЕРДIБЕК, тарихшы:
– ?ала деген не? ?ала де­генiмiз – стратегиялы? н?кте. Стратегиялы? н?ктелер­дi т?­гел басып алмай, ?аза? бай??с “екiншi сортты” халы? болып ?ала бермек.
Ке?ес ?кiметiнi? т?сында да ?аза?тарды? ?ала?а келуiне т?рлi тос?ауылдар ?ойылды. Сол саясат ?лi жал?асып жатыр. ?азiр де ?аза? жастарын ?ала?а келтiрмеуге тырысуда. Неге? ?аза? ?ала?а келсе, б?рi ?аза?ты? ?олына к?шедi, ол б?рын?ыдай т?уелдi болмай ?алады. Билiктi? тетiктерi ?айда? ?алада! А?шаны?   ?айнар к?зi ?айда? ?алада! Елдi ел ететiн, халы?ты халы? ететiн за?ды?, ?леуметтiк, мемлекеттiк механизм-рычагтарды? б?рi ?айда? ?алада! Мiне, ?аза? жастары осыны? б?рiн “жаулап”, ?з ?олына алулары керек. ?згелердi ы?ыстыру керек. Билiк, а?ша, к?ш (еврейлердi? жиi айтатын “?ш китi” де осы!) кiмнi? ?олында болса, ?алалар ?аза?ша с?й­лер едi. ?ала ?аза?ша с?йлесе, ?аза?станны? да ?аза?ша с?йлейтiнi к?м?нсiз.
“?аза? жастары ?ала?а а?ылып келуi керек ж?не ?кiмет олар?а ?ам?орлы? жасауы керек!” деп осы?ан дейiн екi адам ?ана айтты. ?зiрге бiле­рiм осы екi адам ?ана. Оны? бiрiншiсi – Сма??л Садуа?асов, екiншiсi – Алтынбек С?рсенбай?лы.
Андрей САВЧУК, ?арМУ-ды? III курс студентi:
– Ауылды жерлерде т?ра?ты ж?мыс орны – аурухана мен мектеп ?ана. Ауыл жастарды? к?зiмен ?ара?анда, “еш?андай даму перспективасы жо?” нысан. Сонды?тан олар ?ала?а кетiп ?алады. Дегенмен, мемлекет тарапынан ?олдау жасалып, ба?дарламалар ж?зеге асуда. “Ауылды? г?лденуi – ?аза?станны? г?лденуi”, “Дипломмен ауыл?а”, “Жасыл Ел” е?бек жаса?тарыны? ?йымдастырылуымен ?тетiн шаралар, жастарды ж?мыс?а орналас­тыру?а ба?ыттал?ан ?леуметтiк ма?ыналы ба?дарламалар баршылы?. Б?лiнген ?аржы?а м?дени, спорт, медицина, бiлiм беру салаларын дамыту?а ?лес ?осатын, бос уа?ытты ма?ыналы ?ткiзетiн нысандар салуды к?бейту керек. ?сiресе, бiлiктi жастарды ауыл?а тарту керек. “Дипломмен ауыл?а” ба?дарламасы ?ала мен ауылды? арасында?ы дисбалансты са?тауда ?лкен р?л ат?арып отыр. Сонымен ?атар, 3 жыл ?атарынан ауылды жерлерде ?ткiзiлетiн а?паратты?-м?дени керуен “Жастар-Жас­тар?а” iс-шарасын айтып ?ткен ж?н.
Ауыл жастарыны? шешiлмеген м?селелерi де жо? емес. Ауылда жастарды? серуендейтiн, кешкi уа?ыттарда демалатын орындары жо?ты? ?асы. М?дениет ?йi бар, дегенмен, онда к?бiнесе би кештерiмен шектеледi. Ал аудан орталы?ынан шал?ай ауылдарда жастар?а арнал­?ан орталар жо? деуге болады. Сонды?тан да жастар ауылда т?ра?тамайды, тезiрек к?пшiлiктi? ортасына, ?ала?а ?арай кетуге асы?ады.
Ержан ХАМИТОВ, жас маман:
– ?азiргi ауыл жастарыны? жа?дайын жастарды?: “?ала?а барып ж?мыс iстеп к?терiлу керек” немесе ?лкендердi?: “Ауылда жата бересi? бе? ?ала?а бармайсы? ба?” деген секiлдi с?здерiнен бай?ау?а болады. Б?дан бiз ауылда ж?мыс жо?ты?ын а??арамыз. Дегенмен, ?азiр к?птеген ба?дарламаларды? ар?асында ауыл?а ?кiмет тарапынан к?п к??iл б?лiнуде. Жалпы, ауыл жастарыны? жа?дайы нашар деп айтудан аула?пын. ?лкендерден еститiнiмiз: “?азiргi жастар б?зыл?ан, ?азiргi жастар жаман”. Мен б?л с?здермен м?лде келiспеймiн. Себебi, жастар б?рын?ы?а ?ара?анда ?лде?айда бiлiмдi, т?ртiптi. Бiр ?ана мысал, осыдан 10-15 жыл б?рын тойда жастарды? iшiмдiк iшiп алып, ая?ы т?белеспен ая?талатынын к?ретiнмiн. ?азiр жастарды? к?бi iшiмдiк iшпейдi.
Та?ы бiр ?уантатын жайт – жастарды? дiнiмiз ислам?а деген к?з?арасыны? т?зулiгi. Кей ?лкендерiмiзден к?ре алма?анды жастардан к?рiп жат?анда жастарды жаман деу арты?ыра?.
Дидар ?АМИЕВ, айтыскер а?ын:
– Ауыл жастарыны? е? негiзгi м?селесi ж?мыс орныны? жо?ты?ына келiп тiреледi. Жастар ?ала?а лажсыздан, ерте?гi нанын тауып жеу ?шiн барады. Елiмiзде ж?мыссыздарды?      денi – ауыл жастары. Ауылды жерлерге ?рт?рлi нысандар салып, ж?мыс орындарын аш?ан ж?н.
Ауылды? г?лденуi ?рбiр жасты? санасы мен сезiмiне, рухы мен ?рлiгiне, бiлiмi мен бiлiктiлiгiне, ынтыма?ы мен бiрлiгiне байланысты. Б?гiнде жастар саясаты саласында ?леуметтiк ма-?ызы бар 76 жоба ж?зеге асырылып жатыр. ?азiргi та?да ауыл жастары б?секеге ?абiлеттi, заман талабына сай бiлiмдердi ме?герген ж?не е?бек ресурсы ретiнде экономикамызды? кез келген саласын к?терiп ала кететiн де?гейге жетiп отыр.
С?з со?ында, барлы? ?алыптас?ан жа?дайларды ескере отырып, ауыл жастарыны? дамуы – ?аза?станны? дамуыны? кепiлi болып табылатынына ?лкен ?мiтпен сенемiз.
Дайында?ан – Жанна ЫБЫРАЕВА,
??ЭУ студентi,
?ара?анды ?аласы
.
http://www.zhasalash.kz

Рубрика: