Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

«Ел болаша?ы — жастар» дейміз. Ал оларды т?рбиелеп, білім беріп, ал?а ?мтылдыратын ата-ана мен м??алімдер екені даусыз. Алайда кейбір ата-аналарды? м?ны біле т?ра мойында?ысы келмейтіні бар.
Содан болса керек, ?азіргі та?да ?стаз мерейі бая?ыдай ?стем емес, е?бегі елеусіздеу ?алып т?р?аны да жасырын емес. ?рине, со??ы жылдары ??зырлы орындар тарапынан педагог м?ртебесін арттыру ба?ытында тиісті шаралар ?абылданып жатыр. Біра? ата-ананы? ?стаз е?бегіне деген т?сініспеушілігі оянбай, ол шараларды? берері шамалы болма?.
К?пке топыра? шашудан аула?пыз, десе де, кейбір ата-аналарды? баласына д?ріс беріп ж?рген м??алімге жасап отыр?ан о?аш ?ылы?тары ?ол?а ?алам алуымыз?а т?рткі болды. Біз б?л жерде ешкімні? атын атап, т?сін т?стеуді ма?сат т?тпаймыз. Кейде сыны?тан сылтау іздеген ата-аналарды? бар ма?саты мектеп ?жымын, м??алімдерді?, сынып жетекшілерді? ж?йкесін ж??арту ма деп ?алатынымыз рас. Министрлікке, департаментке, білім бас?армаларына жал?ан хаттар жазып, телефон ар?ылы арызданатындар к?бейіп барады. ?азір жал?ан хатты? жай ?алмайтынын білетін ата-ана тым арты? кетіп ?ал?анын ?зі де бай?амай ?алады. ?здері жаз?ан «домала? арыздарды?» со?ы жайсыз істерге ?келетінін неге ойланбайды деген ой келеді. М?ндай хаттар білім беру ж?мысына к?п кедергі жасайды. М?селен, мектеп ?жымы ?з ісімен айналысып, балаларды о?ытып, т?рбиелеуді? орнына к?нделікті уа?ыттарыны? к?бін арыз ар?ала?ан хаттардан туында?ан даудан басын арашалаумен айналысу?а м?жб?р. Ал б?дан б?лек, к?н сайын мектепке келіп, бала?а білім беру ?шін б?лінген алтын уа?ытымызды алып жат?ан ата-аталар ?аншама? Кейде сыныпта бала саны неге к?п, за??а, т?ртіпке с?йкес, бір сыныпта осынша бала отыруы керек деген м?селені де к?теретіндер к?п. Елордамызда халы? саныны? артып келе жат?анына байланысты, мектептерде де о?ушы саны к?беюде. Астананы? ?ай мектебін алса? та бір баланы? орнына екі-?ш баладан келеді. Ал м?ны за??а сыймайтын жа?дай деп айта аламыз ба? ?р баланы? білім алып, ?атарынан ?алмауы ?шін сыныптарда?ы бала саныны? артуына т?сініспеушілік таныт?анымыз д?рыс емес деп ойлаймын. Жа?адан г?лденіп, ?уаттанып келе жат?ан елімізде о?ушы саны арт?анына ?уанамыз ?з басымыз.
Сонды?тан ??рметті ата-ана, ?уел бастан мазала?ан с?ра? болса, оны ?з бала?ызды? сынып жетекшісіне айтып, а?ылдасса?ыз жетіп жатыр. ?йткені ол да бала?ызды? на?ыз жанашыры, екінші анасы емес пе?! Бала?ыз?а ?стазын, біліммен сусындатып жат?ан мектебін жамандауды? ?з бала?ызды? келешегіне б?гет жасап жат?анын т?сінсе?із екен, ата-ана.
«Балапан ?яда нені к?рсе, ?ш?анда соны іледі» дейді бабаларымыз. Сізді? арыз?ойлы?ы?ыз бала?ыз?а ж??ысты болып кете ме деген ?ауіп бар бізде. Сол себепті, к?нделікті болып жататын осындай ?ажетсіз, м??алімні?, ата-ананы? беделін т?сіріп, баланы? мазасын кетіретін істерді до?арса? деймін.
?рине, мектеп ?жымыны? ж?мысына т?сіністікпен ?арайтын ата-аналар да баршылы?. Д?л сондай ата-аналарды? к?мегі бізге к?ш-жігер береді.Зура ТЕМІРБОЛАТ?ЫЗЫ,
бастауыш сынып м??алімі

http://www.aikyn.kz  сурет Вечерний Бишкек  газетинен алынды

Рубрика: