Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

1 ?а?тардан бастап Ресей, ?аза?стан ж?не Беларусьтi? Еуразиялы? экономикалы? ке?iстiк пен Кедендiк ода? ??ру?а ?атысты ??жаттары за?ды? к?шiне ендi.
?о?амны?, ?сiресе, ?аза? ?о?амыны? ашы? ?арсылы?ына ?арамастан, ?аза?стан билiгi Ресейдi? айт?анына к?ндi, айдауына ж?рдi. М?ны “Ке?ес ода?ын ?алпына келтiрудi? заманауи формасы” дейтiндер к?п. А?Ш-ты? мемлекеттiк хатшысы Хиллари Клинтон жа?ында былай дедi: “М?ны? б?рi (Кедендiк ода? пен ЕЭК-тi айтып отыр – ред.) – бая?ы Ке?ес ода?ын ?алпына келтiруге талпыну. Б??ан жол бермеу ?шiн бiз ?олдан келгеннi? б?рiн жасаймыз”.
Демократиялы? к?штер мен бiр?атар зиялы ?ауым ?кiлдерi алда?ы жылды? басында б?л м?селенi ?о?амны? тал?ысына салып, жалпыхалы?ты? референдум ?ткiзбек.
 
2
15 ?а?тарда ескiрген сценариймен та?ы бiр сайлау ?ттi. Б?л жолы да парламент м?жiлiсiне оппозициялы? партияны ?ткiзбедi. “Н?р Отан” 83 мандат иеленсе, ?аза?стан халы?тары ассам­блеясына 9 мандат б?йырды, оппозицияны? “терiсiн жамыл?ан” “А? жол?а” 8 мандат тидi. Е? ?ызы?ы – Косаревтi? коммунистiк партиясы 7 мандат алды. Осылайша, та?ы бiр с?тсiз саяси ?ойылымны? шымылды?ы жабылды.
Халы?аралы? ?ауымдасты? б?л сайлауды? демократия­лы? ??ндылы?тарды ая? асты еткенiн айт?анымен, А?Ш пен Еуропаны? алпауыт елдерi “бас жа??а” барыспады. Сарапшылар м?ны кезектi рет “Батысты? демократияны шикiзат?а саудалауы” деп ба?алады.
3
8 с?уiрде ?аза?стан президентi ???ы? ?ор?ау ?ызметкерлерiн кезектен тыс аттестациялау туралы жарлы??а ?ол ?ойды. Жыл бойы ?ткiзiлген да?пырты мен дауы к?п аттестациялаудан iшкi iстер министрлiгi басшылы? ??рамыны? ?штен бiрi ?тпей ?алды. М?ны “аттестациялы? комиссияны? жетекшiсi Алик Шпекбаев пен iшкi iстер министрi ?алм?ханбет ?асымовты? арасында?ы текетi­рестi? бiр парасы” деседi сол салада ж?ргендер.
4
30 мамырда ?ытаймен шекарада?ы “Ар?анкерген” бекетiне шабуыл жасалып, 14 шекарашы мен бiр ?оры?шы ажал ??шты. Шекара бекетi ?ртенiп кеттi.
14 шекарашыны? iшiнен тiрi ?ал?ан ?атарда?ы жауынгер В.Челах екi к?ннен кейiн ?ол?а т?стi. Челах басты к?дiктi ретiнде танылып, Талды?ор?анны? ?скери соты оны ?мiр бойы т?рмеде отыру жазасына кестi. Алайда “Челах 15 адамды ?ырып салды” дегенге к?пшiлiк сенген жо?. Бiреулер м?ны “шетелдiк топты? жаса?ан диверсиясы” деп ??са, ендi бiреулер президенттi? айналасында?ылардан к?редi.
???ы? ?ор?аушылар Челах?а ?атысты атышулы процестi “за?ды белден бас?ан сот болды” деген ба?а бердi. Челахты? адвокаты С.С?рсенов ?аза?станды? соттан ?мiт жо? екенiн, халы?аралы? сот?а дейiн ша?ымданатынын айтты.
Челахты? анасы ?лынан бас­?а та?ы бiр жауынгердi? тiрi ?ал?анын м?лiмдеген-дi. Алайда ???ы? ?ор?ау органдары б?л туралы л?м-мим демедi.
5
11 шiлдеде Алматы облысыны? ?арасай ауданында?ы Таусамалы ауылында?ы жер ?йлердi? бiрiнде жарылыс болып, 8 адам ?аза тапты. ?аза тап?андарды? iшiнде б?лдiршiндер де бар. Б?л ?йде экстремистер жарыл?ыш зат жаса?аны м?лiм болды. Кейiннен “Та?” саяжайында ??К арнайы операция ?ткiзiп, Таусамалында?ы жарылыс?а ?атысы бар делiнген 9 адамны? к?зiн жойды.
6
27 шiлдеде Лондонда жаз?ы олимпиада ойындарыны? алауы т?танып, дода?а ?аза?стан ??рамасы да аттанды. Н?тижесiнде 7 алтын, 1 к?мiс, 5 ?ола медаль иеленiп, жалпыкомандалы? есепте ?аза?стан 12-орын алды. Б?л – ?аза?стан тарихында б?рын-со?ды болма?ан жетiстiк.
7
13 тамызда Iле Алатау ?лтты? таби?и паркiнен айуанды?пен азаптап ?лтiрiлген 11 адамны? м?йiтi табылды. ?лтты? парктегi жаппай адам ?лтiру о?и?асы бойынша екi дiни экстремиске iздеу жарияланды. ?аза?стан ?о?амын та?ы бiр д?р сiлкiндiрген ?ылмыс ?лi к?нге дейiн ашылмады. IIМ екi к?дiктiнi шетел аума?ынан да iздестiрiп жат?анын м?лiмдедi. ?ылмыскерлер ?ол?а т?скен жо? ?лi. Б?л о?и?а ???ы? ?ор?ау органдарыны? д?рменсiздiгiн, ?лтты? ?ауiпсiздiгiмiзге ?атер барын кезектi рет д?лелдеп бердi.
8
24 ?ырк?йекте ?кiмет тiзгiнiн ?згелерден ?лде?айда ?за? ?ста?ан К?рiм М?сiмов отс­тавка?а кеттi. Оны? орнына Серiк Ахметов премьер-министр болып та?айындалды. Ал К?рiм М?сiмовтi? ?ызметi ?сiп, президент ?кiмшiлiгiнi? жетекшiсi болды. Б?л ауыс-т?йiстен к?п еште?е ?згере ?ой?ан жо?. Б?рын?ы ?кiмет м?шелерiнi? к?пшiлiгi ?з орындарын са?тап ?алды.
9
8 ?азанда Ма??ыстау облысыны? ?ылмысты? iстердi ?арайтын соты тiркелмеген “Ал?а!” партиясыны? жетекшiсi Владимир Козловты жетi жарым жыл?а соттады. О?ан Жа?а­?зендегi жаппай т?ртiпсiздiктi ?йымдастырды, ?леуметтiк аразды?ты ?оздырды, ?йымдас?ан ?ылмысты? топ ??рды деген айыптар та?ылды. Халы?аралы? ?ауымдасты? м?ны “саяси к?з?арасы ?шiн соттау” деп ба?алады.
10
22 ?арашада ?аза­?­стан EXPO-2017 халы?аралы? к?рмесiн ?ткiзу ???ы?ын иелендi. ?аза?станмен б?секеге т?с­кен Бельгия к?рменi ?ткiзген жа?дайда 600 миллион еуро б?летi­нiн айт?ан. ?аза?­стан б?стi екi есе­ден асырып, “1 мил­лиард 250 миллион еуро шы?ындаймыз” деп айды аспан?а бiр-а? шы?арды. EXPO-2017-ге ?атысты ха­лы?­ты? пiкiрi екi?дай. Бiр тарап “осы к?рме ар?ылы ?аза?станды кезектi рет ?лемге танытатын болды?” десе, екiншi жа? “бе­керге а?ша шашу” дейдi.
11
24 ?арашада Лондонны? жо?ар?ы соты ?аш?ын саясаткер М?хтар ?блязовтi БТА банкке, аны?ында, ?аза?стан билiгiне жы?ып бердi. ?блязовке БТА банктi? пайдасына 2 миллиард доллар т?летуге шешiм шы?арды. Б??ан дейiн Лондонны? жо?ар?ы соты оны 22 ай?а т?рмеге ?амауды шешкен-дi. Алайда, ?блязов Лондоннан кетiп ?лгердi. Биыл ?блязов пен ?аза?стан билiгiнi? арасында?ы кикiлжi? шегiне жеттi. М?ны? салдары талай адамды ор?а жы?ты.
12
25 желто?санда ??К шекара ?ызметiнi? басшылары мiнген Ан-72 ?ша?ы Шымкент ?аласыны? ма?ына ??лап т?стi. Апаттан 27 адам ?аза тапты. ?аза бол?андарды? арасында ??К шекара ?ызметi басшысыны? мiндетiн ат?арушы Т?р?анбек Стамбеков те бар.
Жа?а жыл?а бес к?н ?ал?анда шекара ?ызметiнi? басшылары жазым болып, 2012 жылды? 27 желто?саны ?лтты? ?аралы к?н деп жарияланды.
Мiне, 2012 жыл – осындай беймаза жыл болды…

http://www.zhasalash.kz/

Рубрика: