Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Шымкентті? ?а? ортасында 112-орам атты ы?шамаудан бар. Ке?ес кезінде ?алада?ы «престижный райондарды?» бірі болатын. Таби?и газы тартыл?ан, суы бар, жолы та?тайдай, ?ыс?асы, барлы?

жа?дайы жасал?ан орталы? на?ыз ж?ма?ты? т?ріндей болатын. Біра?… Б?гінде тоза??а апаратын «т?те жол?а» айнал?андай. Олай деуімізге негіз де жо? емес. Аты айтып т?р?андай 112-орамны? 112 проблемасы бар.
Алдымен ?л?исса… ??кей жеміс-жи­декті? атымен аталатын к?ше к?п м?н­да. Ореховая, Яблоневая, Вишневая деп жал­?аса  береді. Сосын ?зіні? емес, ?згені? ба­тыр­ларыны? аттарымен аталатын к?ше­лер де жетіп артылады. Салават Юлаев, Чер­касов, Юнатовтар толып жатыр ж?не оны ?аза?шалайы? деген адам табылмай т?р. ?йтеуір, орталы? к?шелерді? бірді- екі­лісін ?аза?шала?ан?а ал?ам ш?кір айту­да. Екінші м?селе, таби?и газ бар бол­?а­нымен, оны? барынан жо?ы… Норматив бойынша 40 ?йге бір ШРП ?ызмет к?рсетуі тиіс болса, м?нда 200 жеке т?р?ын ?йі бар екі к?шеге бір ШРП орнатыл?ан. ?ыс ?ысып бергенде м?нда газды? ?ысымы тіптен ?леді десе де болады. ?й жылытпа? т?гіл, шай ?айната алмайсыз. «?азтранс­газ­­ды?» ?ызметкерлеріне хабарласса, олар маза? ?ыл?андай с?л ?ана ?осады да, бір к?н ?ткен со? газ ?ысымы таз ?алпына ?ай­та т?седі. Б?л м?селені айта-айта жа? тал­ды б?гінде. Газды? ??ла?ын ?стап отыр­?ан­­дар­ды? кесірінен б?тін бір ?й ?ртеніп кете жаздады жуырда. Д?л Жа?а жыл т?ні дис­петчерлер жалпа?шешейлік танытып, газ ?ысымын тым к?бейтіп жіберген. Оны т?р­?ындар?а ескертпеген де. Соны? салдары­нан газ ??быры ?атты ?ызып кетіп, бірнеше ?йді? шатырында?ы а?аш ба?ана­лар жана баста?ан. Абырой бол?анда ?й егелері дер кезінде келіп, ?рт с?ндірушілер­ді ша?ырып ?лгерген. Осылайша, ?а­з­тран­с­газды?тар т?р?ындарды? ?ауіпсіздігін сы­рып ?ойып, «мысы?-тыш?ан» ойынын ой­нап отыр?ан­дай… ?шінші м?селе, жол­ды? жыры. М?н­да атына заты сай 112 к?ше бар. Орталы? к?­ше­лерді 10 жылдан кейін былтыр ?ана ж?ндеді.

 

 

 

Ал ішкі к?ше­лер­ді ала-??ла етіп, бірін асфальттап, екін­шісін то?алдан ту?ан­дай етіп тастап кетті. ?ысты? к?ні сірескен м?з­дан м?нда ж?ру м?м­кін емес. Коньки тебуге болатындай. Сайлау кезінде ?ана еске т?сетін электорат­ты? депутаттар?а да керек кезі болады. Алды??ы сайлауда ба?ын сынап к?рмек бол?ан бір к?кеміз «к?шелері?е асфальт салдырып берем, ма?ан дауыс бері?дер» деп ?рандатты. Д?л осы к?шені? басында сол депутатты? а?асы т?рады. Жолды? азабы ?ткен т?р?ындар тайлы тая?ы ?алмай барып дауыс беріп ?айтты. К?кеміз ?тті, «ш?у, ?ара ??йры?» деп кетті. К?шені? басынан а?асыны? ?йіне дейін асфальт салдырды да ая? жа?ы ая?сыз ?алды… Т?ртінші м?­селе, Салават Юлаев к?шесіндегі жеке т?р­?ын ?йді? ауласында Ксеll компания­сы­ны? ?зын мойын желілік антеннасы орнатыл?ан. «Денсаулы??а аса зиян осы ор­натыл?алы бері денсаулы?ы­мыз нашар­лап кетті. Ж?регі ауыратындар к?­бейді. К?ніге 103-ті? к?мегіне ж?гінетін­дер к?п» деп к?ше т?р?ындарыны? ша­?ым­данба?ан жері жо?. Алайда бая?ы жар­тас, сол жартас. Аса ?ауіпті дегізерлік­тейі де бар, д?л осы антеннаны? ?стінен ?ша?­тар ?шып ?теді. Кейде тіптен т?мен­деп ?ша­тын­дары бар. Ал жел т?рса ??лап, ?йі­мізді ?ира­та ма деп жандарын ш?бе­рек­ке т?йгендей отыр?андары… Бесінші м?селе, м?нда жерасты суы жо?ары. ?немі ыл?ал болып т?рады. ?йіні? жерт?лесі су?а толып т?ратындары да бар. Сор?ыту ж?р­гізіл­мейді. Соны? салдарынан м?нда астма­мен ауыратындар к?п. ?сіресе со??ы жылдары жас б?лдіршіндер ара­сын­да да демікпе дертінен зардап шегуші­лер тым к?бейіп кеткен. Сосын?ы е? басты м?селе, м?нда ба?даршам жо?. Бауыржан Момыш?лы ж?не Б?йдібек би к?шелеріні? ?иылысында ?немі кептеліс. Д?л осы жерде жол апаты да жиі орын алады. ?бден з?резап бол?ан т?р?ындар жергілікті телеарналарды ша?ырып, дау к?тергенімен одан шы??ан н?тиже жо?. К?нделікті жол апаты бол?анында да ж?р­гізушілер ?зара келісіп тайып т?ра ма, ?й­теуір жолполда?ылар «бізге ша?ым т?скен жо?» деп т?к болма?андай отыр?андары. Тіпті б?л жерде жылдамды?ты азайту?а сеп боларлы? жол кедергісін де ?ою?а болмайды екен, жолполды? айтуынша. Ары-бері ?тетін к?лік а?ыны к?п. К?шені? ар?ы бетіне ?алай ?терін білмей да?дар?ан о?ушы да к?п. Д?л осы т?йткіл жыл?а жуы?­­таса да шешімін таппай отыр. Осы м?селе бойынша жол полициясы б?ліміне хабарлас?анбыз. Онда?ы мамандар «біз ?кім­шілікке ба?даршам ?ою туралы ?сы­ныс т?сіреміз. Оны алатын да, ?оятын да ?кім­шілікті? жауапты б?лімі бар» дейді. Осы­лайша, б?л м?селе жолпол мен ?кім­шілікті? арасында к?кпар болып ж?р. О?ан ?ашан н?кте ?ойылары белгісіз… Ал жуыр­да 112-ні? т?р?ындарыны? ашу-ыза­сын тудыр?ан ж?йт орын алды. 112-інші орам­?а б?рылар т?ста Бауыржан Момыш­?лы к?шесіні? бойына аялдама орнатылды. «Онда т?р?ан не бар, д?рыс ?ой» дерсіз? Біра? м?нда аялдама б?рыннан бар. Соны? ?асына шошайтып жа?асын ?кеп орнатты. Бір ?ара?анда ол аялдаманы? т?к­ке де ?ажеті жо?. Ал ба?даршамы жо? ?иы­лыс осы аялдама?а тиіп т?р. Темірден жасал?ан ?ал?асы жо? аялдама?а аз а?ша ж?мсалмайтыны белгілі. «Оны? орнына ба?даршам орнатпады ма?» деп кейиді м?нда?ы ж?рт. Осылайша, т?р?ындарды маза? еткендей жауапты мекемедегі жа­уап­сыз мамандар ойларына келгенді істеп отыр?андай.  Аялдамадан б?рын ба?дар­шам­?а ?ол жеткізе алмай отыр?ан т?р?ын­дар­ды? ?кпесі ?ара ?азандай. С?растырып білуімізше, т?рт темірден ?ана т?ратын, ?а­л?асы жо? ?а??а аялдаманы? ??ны да ас­пан­дап т?р. Ба?андай 400 мы? те?ге. Егер ?азына ?азанына жаны ашитын адам болса т?рт темірді д?некерлесе, 40-а? мы? те?ге т?ратын д?ние. Алайда ескі аялда­ма­ны? ?асында арасына 1-а? метр (?) тастап аялдама ?оюды? не ?ажеті бар еді? Б?л жаны ашымасты? ?асында басы? ауыр­мас­ты? кері сы?ылды…

Ерсейіт Б?ХАРБАЕВ, Шымкент ?алалы? т?р?ын ?й-коммуналды? шаруашылы?, жолаушылар к?лігі ж?не автомобиль жолдары б?ліміні? ме?герушісі:

– Б?л аялдамалар Кентау трансфор­ма­тор зауытында жасал?ан. Ал б?рын?ыдай бетон­нан ??йып жасал?ан аялдамалар тым ?ым­бат?а т?седі. Аялдамалар со??ы талап­тар­?а сай ?згертіліп жатыр.

Сара Б?ТЕСОВА, 112-орамны? т?р?ыны:

– Б?йдібек би мен Аман??лов к?ше­сі­ні? ?иылысы да на?ыз жын ?а??ан жер. К?н­де болмаса да апта аралатып авария бо­лып т?рады. Тым болмаса ?лкен к?шені? бойы Бауыржан Момыш?лы к?шесіні? ?иы­лысына ба?даршам ?ойылса екен. Ба­ла­ларымыз ?шін ?ор?амыз. ?аншама жыл болды. ?кімшілікке де, жол полициясына да арызданды?. Алайда жауап та жо?, н?­тиже де жо?. Шаршады?.

Автор: Г?лжан К?ШЕРОВА, Шымкент

http://alashainasy.kz/

Рубрика: