Бізді? к?кпар командасы шетелден абыроймен орал?анын ести сала, ?аза?стан Республикасы делегациясыны? басшысы, ?лтты? ат ойындарыны?  негізін ?алаушыларды? бірі, ?Р ?лтты? Ат Спорты Федерациясыны? президенті С?дібек Т?гелмен кездесіп с?хбаттасу?а асы?ты?.

— С?ке, же?істері?із ??тты болсын!

Б?л бізді?, тек Федерацияны? ??рама команданы? же?ісі емес, б?кіл ?лтты? ??ндылы?тарды ?лы?тайтын азаматтарды?, жалпы ?аза? ?о?амыны? табысы дер едім.

—  Осы жарыс туралы толы?ыра? айтып берсе?із?

2012 жылды? 12-14 ?азанында Турцияны? Денизли ?аласында ?лем елдеріні? ?лтты? ойындарыны? фестивалі жо?ары де?гейде ?ткізілді. О?ан д?ниеж?зіні?  25 мемлекеті ?атысты. Олар: Америка,  Жапония, Мажарстан, Словакия, Украина, ?аза?стан, ?ыр?ызстан, ?збекстан, Мон?олия, Албания, Германия,  Австрия, Болгария, Грузия, Азербайджан, Литва, Ау?анстан, Латвия, Эстония, Чехия, Франция, Италия,  Малайзия, Индия ж?не Т?ркия. Фестиваль?а  500-ден астам ?лтты? ойындарды? шеберлері, спортшылары, шабандоздары, к?кпаршылары,  палуандары , ?р- т?рлі ауыр заттарды к?теретін, ауыр авток?ліктерді  с?йрейтін алыптары к?ш сынасып, ?атысты.  ?рбір ?лтты? ?лтты? ойындарыны? 25 т?рінен ?ызы?ты жарыстар, ?серлі к?рсетілімдер болды. ?аза?стан к?кпардан ??рама команда апарды.

—  Оны? ??рамында кімдер болды?

Елімізге аттары м?лім, ?аза?станны? бірнеше д?ркін чемпиондары, к?кпардан спорт шеберлері: Д?улетбек Омбаев, Темір?ан Айтбаев, ?азбек Амангелдинов, М?стафа Уатаев, Ба?тыбай Шырын??лов, Ерке?али Мырзабаев. Бас бапкер ?рі ала?да?ы  ойыншы болып ?уан ??рамаев барды.

—  ?алай ойнады?ыздар?

12 ?азан к?ні ?ыр?ыз Республикасыны? ??рама командасымен ойнады?. Матч ?те тартысты ?рі ?ызы?ты ?тті.  ?йткені ?ыр?ыздар б?л жарыс?а ?атты дайындалып, ?айтсек де же?еміз деп келген екен. Ол ж?нінде ма?ан сол айма?та т?ратын ?ыр?ыз бауырлар айтты. Бізді? жігіттер намысты бермеді, шебер ойнады.  Н?тижесінде біз – 10:5 есебімен же?іске жеттік. Екінші ойын Турцияны? к?кпаршыларымен  болды.Ол да керемет ?тті. Есеп 7:2 ?аза?тар же?ді. Б?л дегені?із ?аза? к?кпаршыларыны? халы?аралы? де?гейдегі айтулы же?ісі болып табылады.

Жалпы фестиваль ?те жо?ары  де?гейде ?тті.  ?ш к?н толы?ымен  500 мы?  адам т?ратын Денизли ?аласы ?лтты? рухта ?мір с?рді. Мы?да?ан т?рік азаматы  ойындарды тамашалады, ?ол со?ып ?ошамет к?рсетті. ?аза?ты? к?кпарына деген ??рметтері мен ??лшыныстары ерекше болды. Т?ркия ?кіметіне ал?ысымнан бас?а айтарым жо?. Бізді? барлы? шы?ындарымызды, баруымыз бен келуімізді солар к?терді. К?кпар?а аттар берді. Е? бастысы олар ?лтты? ойындар?а арнал?ан «?ызыл жалау» атты сайыс аренасын салып, іске ?ос?ан. Бізді? к?кпар ойынына ?те ы??айлы. Бір с?збен айтсам т?рік бауырлар  рухты к?теретін ?лтты? ойындарын мемлкетті? толы? ?арауына ал?ан. О?ан ?аржы аямай ж?мсауда. ?лкен ?сер алып ?айттым. ?азір, ?зімізді? ?лтты? ат ойындарымыз?а  арнал?ан ?сыныстарымды Серік Ахметов бас?аратын  ?кіметке жіберуді к?здеп отырмын.  ?олдайды деп сенемін. ?йткені ?лтты? спорт — ?лтты? рухын ?айрайды ?рі к?тереді.

??гімелескен ?айша Сызды?ова.

«Masa.kz»

Рубрика: