Sorry, this entry is only available in Kazakh. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Санкт-Петерборда ?йымдастырыл?ан жас?спірімдер арасында?ы д?ст?рлі халы?аралы? жарыста ба? сынап жат?ан футболшыларымыз ?шін ж?лделі орын былай т?рсын, ?здік онды??а енуді? ?зі м?мкін болмады. Ресейлік маман Михаил Соловьев жатты?тыратын командамыз топты? кезе?де бірде-бір ?пай олжалай алмады. Енді бізді? жас ?рендеріміз 13-16-орындарды? біріне таласып к?рмек.

Топты? кезе?дегі со??ы кездесуін ?жы­мымыз т?ріктермен ?ткізген еді. Б?л б?­секе «С» тобында?ы аутсайдерді аны?­тау?а тиіс болатын. ?йткені екі команда да алда?ы кездесулеріні? екеуінде де ?ты­лып, ?пай еншілей алма?ан-ды. Атап айт­са?, 19 жас?а дейінгі жас?спірімдер ??­ра­мамыз ал?аш?ы турда Иран елінен кел­ген жас футболшылар?а 1:2 есебімен жол берді, одан кейін финляндия еліні? ?кілдерінен 0:1 н?тижесімен же?іліп ?ал­ды. Ал т?ріктер 1-турда 1:2 есебімен
фи­н­лян­диялы?тар?а есе жіберіп, екінші ойында Иран командасынан 1:3 есебімен ?тылды. Екі турды? ?орытындысы бойын­­ша гол айырмасы к?рсеткіші жа?­сы бол?анды?тан ?аза?стан жас?спірімдер ??рамасы т?ріктерді? алдын орап, турнир кестесіні? 3-сатысына к?терілген бола­тын. Сол себепті о баста турнирді? басты фа­вориттеріні? бірі санал?ан Т?ркия ко­мандасыны? шешуші б?секеге таст?йін шы?атыны белгілі еді. Біра? бізді? жігіттер де ?арап ?алмай, т?жірибелеріні? азды­?ы­на ?арамастан ?арсыласып ба?ты. Ойын­ны? бас т?сында футболшылары-мыз жи­на?ы ойнап, ?айткенде де гол со?уды к?з­деген т?ріктерді ?бден ?бігер-ге салды. Тек бірінші таймны? ая?талар т?сы жа­?ын­да?ан кезде ?ор?аныс ше­бі­мізден кіл­типан табылып, Анадолы же­­рінен келген ?ландар Михаил Голуб­ничий ?ор?а?ан ?а?па?а гол енгізіп кетті. ?зіліске дейін ?зге гол тіркелмеді.
Екінші таймда?ы ал?аш?ы голды та?ы да т?ріктер со?ты. Ойынны? 54-мину­тында ?ткір шабуыл ?йымдастыр?ан ?ар­сыластарымыз есеп айырмасын ?л?ай­тып, же?іске бір табан жа?ындай т?сті. ?йтсе де бізді? футболшыларымыз да н?­тижелі шабуыл ?йымдастыра білетін­дерін 63-минутта д?лелдеп берді. Т?рік­тер­­ді? ?ор?аныс ?амалын б?з?ан жерлес­те­ріміз Кая деген футболшыны ?з ?а?­­­­­пасын д?л к?здеуге м?жб?рледі. Ойын жа?­­дайы ?айта шиеленісе т?скендей к?­рінді. Біра? сауатты ?ор?ана ж?ріп, шабуыл­ды да ?мыт ?алдырма?ан т?ріктер кездесуді? 89-минутында матчты? ?орытындысын шы?арды. Бізді? ?а?памыз?а осы ойын­да?ы ?шінші гол енді. Есеп – 3:1, Т?ркия жас?спірімдері «Гранаткин мемориа­лыны?» топты? кезе?ін 3-орынмен ая?­тады. Ал бізді? ?жым бірде-бір ?пай олжалай алмай, е? со??ы орынды ием­денді. Кездесуден кейін командамызды? а?а жатты?тырушысы Михаил Соловьев пікірімен б?лісті: «Т?ркиялы?тарды же?істерімен ??тты?таймын, мені? ойым­ша, ?ткен б?секелерде оларды? жол­дары болмады. Жарыс басталарда бізді? топты? ?здігі Т?ркия болады деп топшыла?ан едім. Біз мы?ты ?арсыласпен жа?сы ойнай білдік. ?сіресе, бірінші тайм­ды жаман ?ткізген жо?пыз. ?зілістен кейін ойыншы алмастырып, гол со?атын тамаша м?мкіндікке ие болды?. ?кінішке ?арай, бізге к?ш-?уат жетіспеді. Жатты?у барысында ойыншыларымны? ?олынан б?рі келеді, біра? б?секе кезінде олай болмай жатады. Б?л жерде психологиялы? кілтипан да бар болса керек».
Бізді? топта?ы со??ы кездесу Финлян­дия мен Иран командалары арасында ?тті. Б??ан дейін ?пайдан шашау шы­?ар­ма?ан ?ос ?арсыласты? ?зара текетіресінде финн еліні? ?кілдері 2:1 есебімен басым­ды? та­нытып, «С» тобыны? ?здігі атан­ды.
?зге топтар?а то?талса?, «А» тобында екі рет же?іп, бір кездесуде те? т?скен ук­раиналы?тар ал?а озды. Олар со??ы турда басты ?арсыласы ?зірбайжан ?жы­мын 2:0 есебімен тізе б?ктірді. Б?л т?рт­тікті? арасында?ы 2-орын?а Чехия ко­мандасы жай?асты. Чехтар со??ы ойында лит­валы?тарды 3:0 есебімен ойсырата же?ді.
«В» тобында ала? иелері – ресейліктер к?ш бастады. 5 ?пай еншілеген орыстар гол айырмасыны? ар?асында ?ана Слове­ния жас?спірімдер ??рамасыны? алдына шы?а алды. Б?л екі ?жым шешуші кездесу­де ?зара б?секелесіп, ?а?падан са?ылау та­ба алмай, те? тарасты. «В» тобында 3-саты?а Грекия, 4-орын?а Латвия ко­ман­далары табан тіреді.
«D» тобында да ресейліктерге те? ке­лер ?арсылас табылмады. Б?нда Санкт-Петербор ?жымы 6 ?паймен 1-орын?а шы?ты. Д?л осыншама ?пай еншілеген, турнирді? ?ткен маусымда?ы же?імпазы итальянды?тар со??ы турда ресейліктерге 1:2 есебімен жол беріп ?ойып, 2-орыннан аса алмады. ?ш-?штен ?пай ?стан?ан Бе­лоруссия мен Бельгия жас?спірімдері с?йкесінше, 3-4-сатылар?а жай?асты.
Кеше жартылай финалды? б?секелер ?тті. Онда ?р топты? же?імпаздары ?зара кез­десті. На?тыра? айтса?, «А» тобыны? сер­кесі Ресей командасы к?ршілес ук­раиналы?тармен б?секелесті. Ал бізді? топ­ты? ?здігі Финляндия еліні? ?кілдері Санкт-Петербор жас?спірімдер ??ра­ма­сымен шеберлік бай?асты. Сондай-а? осы к?ні 5-8-орындар ?шін б?секелер де ?тті. Б?л ретте Чехия мен Словения, Иран мен Италия командалары ?зара мы?тыны аны?тады.
Б?гін бізді? жас?спірімдер ??рамамыз 13-16-орындар ?шін ойында «D» тобыны? аут­сайдері – Бельгиямен сын?а т?седі. Б?л команда топты? кезе?де екі рет ?ты­лып, 2-турда ала? иелері санктпетер­бор­лы?­тарды 2:1 н?тижесімен же?іп кеткен еді.

Шал?ар ЕСТЕН

http://www.aikyn.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=18140&Itemid=2

Рубрика: