Sorry, this entry is only available in Kazakh. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

За??ар К?РІМХАН

К?ршім К?ршім бол?алы к?рсінетін осал т?сы паром екені айтпаса да т?сінікті

. Атпалдай азаматтарды? ажалына, талай та?дырды? тажалына айнал?ан паром м?селесін д?рыстап жол?а ?оймайынша жергілікті т?р?ындарды? ?ара ?ай?ысы арылмай, ?айта ?оюлана т?спек. Б?рындары К?ршім ж?рты алты ай ?ыста м?з беті ?ат?ан со?, ерсілі-?арсылы ой?астап ?те шы?ушы еді. Со??ы жылдары сол к?нге де зар боп ?ал?андарын айтады. ?шейінді ?ытымыр келетін ?ыс жары?ты? былтыр?ы жылы ?ырсы? шал?андай жылы болды, ауа жылы бол?ан со?, м?з ?атпады. М?з ?ат?ан со?, одан б?рын?ыдай зырлап ?те шы?у аса ?ауіпті екенін білген ж?рт тіксініп ?алатынды шы?арды. Жа?дай расында да солай.

Аудан?а жеткізілетін азы?-т?лік, киім-кешек, жанар-жа?армайларды? ба?асыны? ед?уір ?ымбатты?ы осы ?ткелден ?туді? ?иынды?ынан туындап отыр. 1 метрден аса м?з ?атып, шекара бойында?ы ауылдар?а сапалы жол салса, тым ??ры?анда ескі жолды ж?нуден ?ткізсе, ?лгіндей ?ажеттіліктерді жеткізуді? ?иынды? ту?ызбасы аны?. Кейде метрге де жетпейтін м?зды? ?алы?ды?ына ?алы? жау?ан ?ар да ?сер етеді. М?з бетін ?ар бас?ан со?, тазалап ?лгермейтіндіктен, бірде-бір техника ?ткелден ?те алмай жататыны болады.

М?зды ?алыпты де?гейде ?стап отыру, бетін тегістеп, ?ткел жасау ісі де орасан зор ?иынды?тар ?келетіні даусыз. Сонды?тан болар жергілікті т?р?ындар паром ?ткелін со?ыс т?сында Ленинград?а азы?-т?лік жеткізген Ладога к?лі ?стіндегі «?мір жолынан» аумай ?ал?анын айтып, жыл сайын дабыл ?а?ып жатады. М?нда к?птеген к?ліктер м?з ?стіндегі ?ар?а батып, аудан?а сапар шеккен жолаушылар мен демалыс?а келетін студент жастар ?ысты? ?а?а?ан аязында ?сіп ?ала жазда?ан дегендей о?и?алар ?йреншікті сия?ты к?нде болып т?рады.

Оны ?ойып, аудан орталы?ынан шал?ай орналас?ан елді мекендердегі ?айтыс бол?ан жа?ындарыны? топыра?ына тая? тастам жерге келіп т?рып жете алмай кері ?айту?а м?жб?р бол?ан ?аншама адамдар болды! Б?л енді м?селені? шегі болса керек-ті. ?аза? ?шін ата-ананы? топыра?ына ?атыса алмау с?мды?ты? е? зоры ?ой.

К?ршімдіктер болаша?тан к?дер ?збегенмен, кешегі ?ткен тарихты жа?сы есіне са?тапты. Келмеске кеткен, б?гінгі к?ні іске ал?ысыз етілген советтік кезе?де ауданды? жол ?оз?алысы мекемесін И. Новохатский деген кісіні? бас?ар?ан уа?ытын жыр ?ып айтады.

Аруа?ы разы бол?ыр Новохатский ?ысты? ?ыраулы к?ндерінде к?ндіз де, т?нде де тыным таппай, м?з ?стіне су ??йып ?атырып, 18 тонна?а дейін татитын зіл салма?ты техникаларды ?ткізгені ел жадында. Новохатскиймен сол ж?мысты бірге ат?арыс?ан, б?л саладан жа?сы хабардар адамдар ?лі де бар екеніне, олар б?л сала?а арнайы ?аржы б?лінсе, шаруаны шыр? ?йіріп ?кетеріне жергілікті ж?рт бек сенімді. Міне, осындай ауыртпалы?тардан ?бден з?резап бол?ан аудан хал?ына б?л т?р?ыда ?лкен к?мек керек екені даусыз.

Шы?ыс ?аза?стан облысы Жолаушылар к?лігі ж?не автомобиль жолдары бас?армасыны? басты?ы Ма?с?т Пернебай?лыны? айтуынша, облыста сондай-а? автомобиль к?ліктерін Ертіс ?зені ар?ылы ар?ы жа?а?а ?ткізетін екі ?ткел бар. Соны? бірі К?ршім ауданында?ы ?ткелде паром к?ніне 2 рет ж?ретін еді, пароммен к?лікпен ?туді? ба?асы 3 мы? те?ге болатын.

Жекеменшік паром иелері кішкентай паромдар толмайынша орнынан ?оз?алмауды, белгіленген кестені б?з?аны біршама уа?ыт бол?аны ж?ртшылы??а аян. М?ны? ?зі жолаушылар мен к?лік иелеріні? за?ды наразылы?ын ту?ызып ж?ргені де бірінші жыл емес. Ертісті? жа?асында са?аттап т?ру?а м?жб?р бол?ан адамдар ?рт?рлі билік органдарына арыз-ша?ымдарды да ?ардай борат?аны с?зсіз. М?селені? т?бегейлі шешімі – Ертіс ?зені ар?ылы к?пір салу. Біра? ?ыс?а жіп к?рмеуге келмейді. Ке?ес империясыны? д?ркіреп т?р?анында салынба?ан к?пір енді салынбайдыны айтып, елді? ?міті ?зілер ша??а жетті.

К?ршім ауданыны? ?кімі А. Сейітов болса: «К?п жылдар бойы ж?ріп келген «Енисей» мен «Иртыш» теплоходтары (?лкен паромдар) ?бден ескіріп, жарамсыз к?йге жеткендіктен, олар облысты? к?лік прокуратурасы мен судорегистрді? шешімімен то?татыл?ан болатын. Енді бізді? ?ткен жылы ж?мыс істеген М. С?раужановты? «Светлов» ж?не Ж. Білімбаевты? «С???ар» атты баржаларына ж?гінгеннен бас?а амалымыз жо?», – дейді.

Осылайша, б?л т??іректе к?терілген м?селе оны? мехнатын бастан ?ткерген адамны? ?ана емес, естіген жанны? аза бойы ?аза болатындай де?гейге жеткені аны?. «?аза?стан-2030» стратегиялы? жоспарыны? «2050» болып ?згергенін естіген ж?ртты? ?лі де ?аншама жыл к?туіне т?ра кеп т?р. ?йткені, бізді? елді? ?ркендейтін уа?ыты жа?ында?ан сайын алыстап барады.

http://www.ulttimes.kz/

Рубрика: