Sorry, this entry is only available in Kazakh. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

          Биыл    ?ыс басталысымен-а? Алматы ?аласын ?алы? ?ар басты. Салдарынан к?шелерде ?зын сонар к?лік кептелісі орнап, жаяу ж?ргіншілерді? де ж?ріп-т?руы ?иындады.

Дер кезінде тазаланба?ан ?ар ?атып, к?шелер , аялдамалар, аулаларды м?з басып т?р. М?зайдын?а айнал?ан т?р?ын ?йлерді? аулалары мен тротуарларда адамдар ??лап, ?ол-ая?тарын сындырып жатыр.

Желто?санны? ал?аш?ы к?ндері Ал­ма­ты ?аласында толассыз жау?ан ?арды? ?а­лы?ды?ы – жарты метр, таулы ай­ма?тарда 70 сантиметрге дейін жетті. ?ар­ды? ?те ?а­лы? т?суі салдарынан Алматы ?а­ла­сында 500-ден астам а?аш ??ла?ан. ?а­ла­лы? т?тенше жа?дайлар департаменті ма­ман­дарыны? м?лімдеуінше, ??ла?ан а?аш­тар газ ??бырларыны? ?стіне т?суіні? 250 о?и?асы, электр сымдарыны? ?зілуіне бай­ланысты 85 о?и?а тіркелген. ?алада?ы 600-ден астам электр желісіне за?ым ке­ліп, 110 киловатты? бес желі істен шы?­?ан. Сондай-а? 70 авток?лік б?лініп, 30 жо­лаушыны? ?стіне а?аш ??ла?ан. Ішкі іс­тер департаменті ?ызметкерлеріні? ай­туын­ша, ?алы? ?арды? салдарынан ?а­лада бір к?нні? ішінде 70-тен аса жол-к?лік о?и­?асы тіркеліпті, адам шы?ыны да бар.

 

 

?кімдік ?ызметкерлері ?арды тазалау?а бас­тап?ыда 500 адам мен 400 техника ж?­мыл­дырды? деген еді. ?ала к?шелеріне 13 500 тонна ??м-хлор ?осындысы себіліп, 15 мы? шаршы метрге жуы? ?арды? ?ала сыртына шы?арыл?аны жайлы да а?парат таратты. Алайда б?л ж?мыстар ?ала орталы?ында ?ана ж?ргізілген сы?айлы. Олай дейтін себебіміз – ?ала ор­тал­ы­?ын­да­­?ы к?шелер болмаса т?менгі аудан­дар­да?ы к?лік жолдары ?лі де м?з ?алпында жатыр. Ол к?шелерде ?алы? ?ар тапталып, ?атып, ?атпар-?атпар м?з?а айнал?ан. Со­ны? салдарынан жол-к?лік о?и?алары жиі­леп, т?р?ындарды? ж?ріп-т?руы ?иын­да?ан. Тротуарлар мен т?р?ын ?йлерді? ау­лаларында?ы ?алы? м?зды? кесірінен ?сіресе б?лдіршіндер мен ?ариялар жапа ше­гіп ж?р. Д?рігерлерді? айтуынша, ?ар жау­?алы бері мертігіп, жедел ж?рдем ша­?ыр?андар саны 22 пайыз?а артыпты. Ал м?з ?стінде тай?анап ??лап, ая?-?олын сын­дыр?андарды? саны азаяр емес.

?арды кім тазалауы тиіс?

Алматы ?аласыны? ?кімі Ахметжан Есі­мов желто?санны? 1-інен бастап жау?ан ?ар­ды тазалау ж?мыстарын ?ата? ба­?ы­лау?а алды. Біра? ?кімшілік ?ыз­мет­кер­ле­ріні? кін?сі ме, ?ала тазалы?ымен ай­на­лы­сатын жеке к?сіпорындарыны? ба, ?йтеуір, б?л іс ?лі де ая?сыз ?алып келеді. Тіпті ?т­кен жылды? со?ында ?з аума?ыны? ?арын то­лы?тай тазалама?ан Алмалы ауданыны? ?кі­мі Марат Пірінбеков те «?арды? ?ыр­сы­?ы­нан» ?ызметінен ?а?ыл?ан еді. Алайда б?л бас?алар?а саба? бола ?оймай т?р. Осы жа?дайдан кейін ?ала басшысы бар­лы? аудан ?кімдеріне ?ар тазалау ж?­мыс­та­рына п?тер иелері кооперативтері мен к?­сіпорындарды ж?мылдыру ж?нінде тап­сырма берді. «?алада?ы ірілі-?са?ты д?­кен­дер мен ?ызмет к?рсету мекемелеріні? ие­лері де ?здеріне ?арасты  аума?ты? та­залы?ына ?ата? жауап беретін болады», – де­ген еді Есімов мырза. Тіпті б?л тап­сыр­ма­­ларды орындау ?шін Ішкі істер де­пар­та­менті мамандарыны? да к?мегі к?р­се­тіледі деп шешілді. Біра? ?ала ішінен м?з ??р­сауынан тазартыл?ан ауланы табу ?иын. ?лкенді-кішілі д?кендер мен ?ызмет к?р­сету мекемелеріні? де жаппай ?ар та­залап жат?анын к?рмедік. И?, ?здеріне тие­сілі аума?ты тазартып ?ой?андар да жо? емес. Біра? олар сауса?пен санарлы?. Сонда ?кім тап­сырмасы с?з к?йінде ?ал­?аны ма? М?­ны ба?ылайтын ешкім бол­ма­?аны ма?  Сон­­да аулалар мен тро­туар­лар­ды? таза­лы­?ына кім жауап беруі тиіс? ?а­ланы ?ардан тазалау ж?мыстарына жа­уапты ?кімдікке ?арасты Алматы ?аласы Та­би?и ресурстар ж?не таби?атты пай­да­лануды реттеу бас?армасы мамандарыны? ай­туынша, ?ала тазалы?ына ?кімдік жа­уап­ты, біра? аула тазалы?ына жауапты емес.

 

Айдын Темешев, Таби?и ресурстар ж?не таби?атты пайдалануды реттеу бас?армасы к?ріктендіру б?ліміні? басты?ы:

– ?аланы ?ардан тазалау ?кімдікті? міндеті екені рас. ?кімдік еш уа?ытта аула ?арын тазалаумен айналыспа?ан. Ол – п?тер иелері кооперативтеріні?  ж?мысы. За?ды т?л?алар да ?з террито­рия­ларыны? тазалы?ына жауапты бола т?ра, сал?ырт ?арайды. Оларды тексеру ж?мыстары басталды, б?дан ?рі жауап­сызды? таныт?ан кез келген т?л?а?а айы­п­п?л салынады. Ал аялдамалар т?­?і­регіндегі ?арды тазалап, м?зды ою­?а ?атысты арнайы кесте ??рды?. ?о­ры­­­тындысын алда?ы уа?ытта жа­­рия­­лаймыз.

P.S.

Мамандарды? с?зіне ?ара?анда, кооператив ?кілдері ?ол?а к?рек ал?ан?а дейін т?р?ын ?йлерді? аулалары ?ардан тазартылмайды. Аялдамалар мен тротуарлар ?кімдікті? кестесі ??рылып, жоспары сызылып бітпейінше, м?з ?алпында ?ала бермек. Ал м?зда ??лап мертіккендерді? саны к?н санап ?сіп жатыр. Сонда б?л ?алай, ?ар тазалау да ?олымыздан келмегені ме?

Автор: Санду?аш ?ЛІМЖАНОВА

http://alashainasy.kz

фоталарды  Нургиса Елеубеков  тусирген

Рубрика: