19 ноября, 2012 22 комментария

Елбасы к?ні — елдікке ??рмет мерекесі

К?нтізбелік мерекелер бойынша биыл біз елімізде Т???ыш Президент к?нін ал?аш рет мерекелейтін боламыз. Былтыр Парламент 1991 жыл?ы 1 желто?санда ?ткен Т???ыш Президентті? сайлауына ?атысты осындай шешім ?абылда?ан болатын.
Еліміз т???ыш рет Президент к?нін атап ?ткелі отыр. ?аза?станды?тар ?шін б?л – ма?ызды о?и?а. Былтыр?ы жылды? ?о?ыр к?зінде, я?ни ел Т?уелсіздігіні? 20 жылды?ы ?арса?ында бір топ депутаттарымыз 1 желто?санды Т???ыш Президент к?ні ретінде мемлекеттік мерекелер санатына ?осу туралы бастама к?терген еді. Депутаттар ?з ?сыныстарыны? м?нін Т???ыш Президентті? сол 1 желто?санда сайланып, ?аза?стан Рес­публикасында президенттік институт?а ?адам д?л осы к?ні бастал?анымен т?сіндірген еді. Осылайша «?аза?стан Республикасында?ы мерекелер туралы» За??а тиісті ?осымша енгізіліп, 1 желто?сан ресми негізде Т???ыш Президент к?ні болып белгіленді. ?рі м?ны? ?лемде бар ?рдіс екенін айры?ша атап к?рсеткеніміз де орынды.
Сонымен 2012 жылды? 1 желто?саны елімізде ал?аш рет Т???ыш Президент к?ні болып тойланба?шы. Б??ан Н?рс?лтан Назарбаевты? жа?а т?уелсіз мемлекетті? негізін ?алаушы, оны? бірлігін ?амтамасыз етуші, ел Конституциясын, адам мен азаматты? ???ы мен бостанды?ын ?ор?аушы ретіндегі р?лі негіз етіп алын?ан. Шынды?ында, Мемлекет басшысыны? елімізді ая?ынан ны? т?р?ызып, ?лемге танытуда?ы е?бегі ?шан-те?із. ?аза?стан ?з т?уелсіздігін жариялап, егемендік ал?алы бері де жиырма жылдан асты. Осы уа?ыт аралы?ында ?аза?станды барша ?лем таныды десек те болады. М?дениетіміз, ?неріміз, экономикамыз, білім мен ?ылымымызбен ?ркениетті мемлекеттерді? ?атарына ?осылды? деп ма?танышпен айту?а ?а?ымыз бар. Экономика мен ?леуметтік салаларда, халы?аралы? ?атынастар мен сырт­?ы саясатта діттеген межеге жетіп, ендігі к?здегеніміз б?секеге барынша ?абілетті елдер ?атарында мейлінше биік орын тебу екенін де жасырмаймыз. Осы орайда бірнеше ?о?ам ?айраткерлеріне т?мендегі сауалдарды ?ой?ан едік.

– Бас?а мемлекеттерді? тарихында Президент к?ні аталып ?те ме?
– Елімізде ал?аш рет аталып ?тілгелі отыр?ан Т???ыш Президент к?ні несімен м?нді?

?арифолла Есім,
сенатор:
– ?ай елде Президент к?ні аталып ?тетіндігі туралы толы? а?паратым жо?. Бізді? елде Президент к?ні аталып ?теді. ?йткені б?л ерекше жа?дай. Бізді? б?л – т???ыш Президентіміз. Т???ыш Президент сайлан?ан к?н. ?аза? хал?ыны? тарихында еш?ашан да ?з еркімізбен Президент сайлап к?рген жо?пыз. Ерте тарихта Шы??ысхан т??ымыны? м?рагерлері бірінен со? бірі ханды? билікке ие болып келді. Б?дан кейін Ресей заманында боданды? кезінде бізді? ?аза?тарды? ат?ар?ан ?ызметі болыс, ауылнай ?ана болды. Ке?ес ?кіметі кезінде Шаяхметовті, ?онаевты М?скеу та?айындап, билікті ?олдарына ?стап отырды. 1991 жылы 1 желто?санда ?аза?станды?тар т???ыш рет Президент сайлады. Б?ны бас?а елдермен салыстыру?а болмайды. ?зімізді? ?аза?ымызды ?зіміз демократиялы? жолмен сайлап алу – тарихта болма?ан жайт. Сонды?тан т???ыш Президент к?ні дегеніміз – ?аза? хал?ы ?шін, мен ?шін ?те керемет мереке. Б?л бізді? на?ыз т?уелсіздігімізді? басы. Б?л мерекені? орны б?лек. Т???ыш Президент Н?рс?лтан Назарбаевты халы? ?з еркімен сайлап ал?ан к?н. Сонды?тан б?л к?нні? ма?ызы да, м?ні де жо?ары.

Ба?ытбек Сма??л,
М?жіліс депутаты:
– Бас?а мемлекеттерде бар ма, жо? па, білмеймін. Бір білетінім Англия ?з Ханшайымыны? ту?ан к?нін атап ?теді. Ал бізді? Президентімізді? ту?ан к?нін тойлауды ?аламайтынын ?рі дабыра ?ылмайтынын білесіз. М?селен, 19 мамыр т?ріктерде халы?ты ?лт-азатты??а баста?ан к?н екен. 19 мамыр кейін Мемлекеттік жас­тар мерекесіне айналып кетті. Бізде жастар мерекесі жо?. Т???ыш Президент к?нін атап ?ту дегеніміз – жастарды бірлікке ?ндейтін, мемлекетшілдікке бастайтын к?н болма?. Б?л к?н ?рбір ша?ыра?ты? ?уанышына айналуы керек. Біз жалпы, ескі мерекелерден, я?ни ??лды? санадан арылуымыз ?ажет. Т?уелсіз мемлекетті? т?л перзенттеріні? тойлайтын т?л мерекелері болуы керек те, о?ан ?рі басымды? бергеніміз д?рыс. Елбасымызды? ?зі: «Жа?а жыл?а ?ара?анда, Наурызды ?зімізді? жа?а жылымыз етіп тойла?анымыз ж?н деп ойлаймын» деген еді. Жа?а жыл?а мысалы, бір ай б?рын дайынды? басталады, ?рі о?ан ?аншама шы?ын шы?арып, жарнамалаймыз. Сонды?тан ?зіміз к??іл б?летін т?л мерекелеріміз бол?аны ж?н. 1 желто?сан – Т???ыш Президент к?ні, одан кейін 16 желто?сан – т?уелсіздік к?ні келеді. Б?л дегені?із, т?уелсіз елді? ?з т?л мерекелерін тойлайтын кез келді деген с?з. Б?л жастарымызды елдікке, отанс?йгіштікке, мемлекетшілдікке ?ндейтін, со?ан бастайтын мерекелер болма?.

Дархан ?ыдыр?лі,
Т?ркі ке?есі Бас хатшысыны? орынбасары:
– ?рине, м?ндай атаулы к?н ?ркениетті елдерді? к?бінде бар. М?селен, А?Ш-та 1971 жылы Президент Ричард Никсонны? ?сынысымен ж?не Конгрессті? шешімімен ?р а?панны? ?шінші д?йсенбісі «Президент к?ні» болып жарияланып, ресми мерекелер ?атарына ?осылды. А?Ш-ты? т???ыш Президенті Джордж Вашингтонны? ту?ан к?ніне с?йкес келетін б?л мерекеде ?сіресе жастарды отаншылды??а, елшілдікке т?рбиелеу ма?сатында т?рлі шаралар ?ткізіледі. Сол сия?ты Британияда мау­сым айында патшайымны? ту?ан к?ні салтанатты жа?дайда, мемлекеттік де?гейде аталып ?тіледі. Шы?ыста?ы Жапонияда императорды? ту?ан к?ніне айры?ша м?н беріледі. М?ндай мысалдарды к?птеп келтіруге болады. ?р жерде ?р?алай атал?анымен Президент к?ні елді топтастырып, ж?ртты ж?мылдырып, жастарды мемлекетшілдікке т?рбиелейді. Сонды?тан б?л мемлекеттігін орны?тырып, т?уелсіздігін енді ны?тап келе жат?ан бізді? еліміз ?шін де та?ылымы мол мереке болады деп ойлаймын.
Тарих?а ??ілсек, байыр?ы бабаларымыз хан мен ?а?ан?а ерекше ілтипат к?рсетіп, олар?а Т??ірді? ??ты ретінде ??рметпен ?ара?ан. Соларды? ішінде ?сіресе халы?ты боданды?тан ??т?ар?ан, ел т?зген, мемлекет ??р?ан ?а?андарды айры?ша ?спеттеп, оларды Елтеріс, ??тлы? деп атап, ?лысты? атасына бала?аны да белгілі жайт. Б?л жа?дай бертінге дейін жал?асып келді. Хан Кенені? басынан айырыл?алы ?аза? хал?ы ??ты мен ?асиетінен ?ол ?зіп, елдігінен ажырады. Алаш пен азатты? арасында ?зіліп ?ал?ан сол алтын ар?ау т?уелсіздікпен бірге ?айта жал?анды. ?аза? ж?рты елдікпен бірге Елбасылы болды, Елбасы ар?ылы елдігін дамытты. Сонды?тан Елбасы ??ымын ту, елта?ба, ?н?ран сия?ты мемлекетті? елдігі мен бірлігін, т?уелсіздігі мен т?тасты?ын ай?ындайтын негізгі р?міздерді? бірі деп ойлаймын. Б?л орайда Ел мен Елбасы – етене егіз ??ымдар. Осы?ан байланысты Елбасы?а деген ??рметті елдікке ??рмет деп ?ара?ан ж?н сия?ты. Ендеше Елбасы к?нін атап ?туді мен елдікті е?селетіп, т?уелсіздікті т??ырлы ете т?сетін ерекше к?нні? бірі деп санаймын.

Г?лзина Бектасова

«www.turkystan.kz»

Загрузка...

(22) Комментарии

 1. Аноним says:

  kerek jok meiram
  16 jeltoksan bar
  16 jeltoksannyn kunyn kemitedi

 2. Кызылжар says:

  комментарий удален

 3. КАЗАК кызы says:

  Кызылжарга 2ели ауызга 4 ели какпак дегенди умытпа немесе оз тилим озиме жау деген де бар

 4. гайст says:

  Извините а это слово — к?ні -читается как кунИ? ))))))

 5. Аноним says:

  Смотрите по закону сингармонизма и все поймете. Там стоит y, значит, твердый вариант. В общем, обесценивает (умаляет) день независимости.

 6. намыс says:

  ваще не о чем праздник! есть День Независимости и всё!!!

 7. Алматы says:

  О Аллах, как достало уже это его Нурсияние повсюду.

 8. аико says:

  елбасы туралы такпак бериндерши

 9. басы says:

  Культ личности в Казахстане цветет и пахнет
  четверг, 22 ноября 2012 г. 11:44:01

  Казахстан готовится к «Нурсултаномании»

  Он был героем сказки, в его честь назвали университет, и он может посетить бесчисленные музеи страны, посвященные ему. А теперь президент Казахстана Нурсултан Назарбаев готовится насладиться новой привилегией: особенным праздником в честь себя любимого.
  Праздник «День первого президента Республики Казахстан», который будет отмечаться 1 декабря, был учрежден в конце 2011 года. Именно в этот день Назарбаев одержал победу на первых президентских выборах в 1991 году. Но, несмотря на то, что до этого праздника осталось больше недели, страна уже готовится к проведению мероприятий в честь первого и единственного постсоветского президента Казахстана.
  20 ноября Министерство образования и науки объявило имя победителя конкурса среди школьников, приуроченного в честь Назарбаева. Подросток Элбасы Бегмат стал победителем соревнования благодаря своим обширным познаниям биографии Назарбаева. Его имя «Элбасы» означает «Лидер нации», что является официальным титулом Назарбаева.
  После церемонии награждения в Астане Бегмат сказал, что его назвали так, чтобы он в будущем стал «мудрым политиком, как глава государства Нурсултан Назарбаев». Он также добавил, что планирует стать инженером и служить своему народу.
  1 декабря, как сообщает администрация города Астана, в столице пройдут различные мероприятия, в том числе спортивные состязания, выставка фотографий, книг и концерты.

  Культ личности?
  Министерство образования и науки идет на один шаг вперед, объявляя о том, что вскоре состоятся мероприятия под названием «Новый Казахстан в новом мире», которые продлятся неделю. Данная инициатива, которую в СМИ назвали «Неделя Назарбаева», начнется 29 ноября. В рамках «Недели Назарбаева» состоятся общественные дискуссии, молодежные форумы, фото и книжная выставка.
  Как сообщает министерство, около 1500 участников из 51 стран, в числе которых ученые и политики, выразили желание и интерес к участию в дискуссиях по таким темам, как «Инициативы Казахстана во внешней политике» и «Социальная модернизация Казахстана».
  Тем временем, критики говорят, что Назарбаев все больше и больше становится объектом культа личности. Этот факт был подкреплен в августе, когда самозваный «лидер нации» пожелал опубликовать в учебниках по истории свою официальную биографию. В прошлом году в Парке первого президента в городе Алматы была возведена гигантская статуя Назарбаева. Он предоставил свое имя и образ бесчисленным статуям, паркам, музеям, школам и институтам по всей стране. Астана празднует день города в день рождения президента, ставшим национальным праздником.
  72-летний Назарбаев правит страной авторитарными методами еще с советских времен. Он продлил свой мандат с помощью четырех президентских выборов и референдума. Ни одни из выборов, по мнению западных наблюдателей, не были свободными или справедливыми.

  Антуан Блуа, Жоямерген Оркен
  Радио «Свобода», 21 ноября 2012 года
  Перевод – «InoZpress.kg»

 10. айконай says:

  ?те д?рыс хал?ы риза елбасына б?л мереке тарихта ?алады, д?ст?рге айналады . ал ?сіп келе жат?ан жас ?рпа?тар президеньимізді? ?ашаннан ?алай сайлан?аны туралы ма??лматтар біліп ж?реді

 11. Аноним says:

  елбасы с

 12. Ерке says:

  Салеметсиздер! Елбасы туралы такпактар керек еди кайдан алуга болады?

 13. айкося says:

  салеметсиздер ме маган елбасына арналган такпактар керек кайдан алуга болады?

 14. нургуль says:

  Призидентке арналган такпак беринизлерши?

 15. нургуль says:

  Призидент туралы такпактар бериниздерши?

 16. айзада says:

  призидент туралы такпак берындершы

 17. Аноним says:

  елбасыга салем

 18. Абылхайыр says:

  Биздин елбасымыз такпак

 19. Елбасыга такпак says:

  ЕЛБАСЫ НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВКЕ АРНАЛГАН ТАКПАК

 20. КАМШАТ says:

  ЕЛБАСЫ НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВКЕ АРНАЛГАН ТАКПАК

 21. Катюша says:

  Отинем елбасы деген созге такпактар керек еди

 22. карлыга says:

  Тауелсиздике ертенилик керек

Добавить комментарий

You must be logged in to post a comment.