Ресейдi? премьер-министрi Дмитрий Медведев Парижге iссапары барысында France Presse агенттiгiне ж?не Le Figaro газетiне с?хбат бердi.
С?хбатта Д.Медведев ?зiнi? ?азiргi ж?мысы жайында с?з еткен ж?не б?гiнгi президент Владимир Путин туралы айтыпты. Ол Путин туралы былай дедi: “Егер Ресейдi? президентi Путин емес, бас?а бiреу болса, менi? премьер-министрлiкке келiсiм беруiм екiталай едi. М?ны тiптi к?з алдыма елестете де алмаймын. Президенттiк ?ызметтен кейiн премьер-министрлiктi ала?сыз ат?ару?а м?мкiндiк беретiн бiр адам болса, ол – Владимир Путин”.
Медведев Ресейдi? президентi болып т?р?ан т?ста да оны Путиннi? “жусатып-?ргiзгенiн” сарапшылар талай м?рте айт?ан-ды. Ендi мiне, м?ны Медведевтi? ?зi де мойын­дады а?ыры.
БАТУРИНА ?АНШАЛЫ?ТЫ БАЙ?
М?скеудi? экс-мэрi Юрий Лужковты? ж?байы Елена Батурина б?гiнде Лондонда т?рады. Forbes журналы “Батуринаны? байлы?ы – 1,1 миллиард доллар” деп жаз?ан. Жа?ында ол The Times басылымына с?хбат берiп, ?зiнi? байлы?ы ж?нiнде былай дептi: “Менi? байлы?ым – 1,2 миллиард доллар. Мен ?зiмдi ?лемдегi е? бай ресейлiк ?йелмiн деп есептемеймiн. ?йткенi Ресейдегi кейбiр шенеунiктердi? ?йелдерi менен ?лде?айда ба?уатты. Бiра? олар байлы?ын жария ете алмайды. Жария ете алмайтын себебi – ол ?рлы?ы а?ша”.
“ИЗРАИЛЬ ШЕКТIРГЕН ШЫ?ЫН – 1,245 МИЛЛИАРД ДОЛЛАР”
“Хамасты?” есептеуiнше, ?арашаны? 14-i мен 21-i аралы?ында Израильдi? шабуылынан Газа секторы 1 миллиард 245 миллион доллар шы?ын шеккен. Б?л туралы “Хамас” ?йымыны? ресми ?кiлi Тахир ан-Нуну хабарлады.
Оны? айтуынша, Израиль зымырандарынан 200-ден астам ?й жермен жексен болып, сегiз мы?нан астам ?имарат за?ымдан?ан. Б??ан ?оса 42 ке?се ?имараты ?ира?ан. М?ны? iшiнде “Хамасты?” Газада?ы ке?сесi де бар. Сондай-а?, ?ш мешiт пен бiр медициналы? орталы? та ?йiндiге айналыпты.
Израильдi? сегiз к?ндiк шабуылынан 166 адам ?аза тауып, мы? жарымнан астамы жаралан?ан.
?ЫТАЙДА ШАХТА ЖАРЫЛДЫ
Липа?шуй ?аласында?ы шахтада бол?ан жарылыстан 22 кеншi ?аза тапты. Си?хуа а?парат агенттiгi тарат?ан м?лiметке ?ара?анда, жарылыс кезiнде шахтада 28 адам бол?ан. Оны? бесеуiн iл­д?лдалап ??т?арып ал?ан.
Жалпы, ?лемде кеншiлерi е? к?п опат болатын ел – ?
ытай. ?ткен жылы ?ана ?ытайда 1973 кеншi ?аза тауыпты.
ГЕОРГ ХАНЗАДАНЫ? БАСЫНА ШЫ?ЫП…
?ткен аптада Лондонда ?ызы? о?и?а болды. Тырдай болып шешiнiп таста?ан бiр жас жiгiт Уайтхллоды? орталы? ауданында?ы Герорг ханзаданы? ескерткiшiне шы?ып алып, сой?анды салыпты.
Ескерткiшке шы??анда да ол ханзаданы? атына “мiнгесудi” емес, ескерткiшке ?рмелеп шы?ып, ханзаданы? д?л т?бесiне отыруды ойла?ан ж?не ол ойын iске асыр?ан.
Кейiн белгiлi бол?андай, ол Украинаны? 29 жаста?ы азаматы екен. Есiмi – Дан Мотреску.
Ханзаданы? басына шы?ып ал?ан тентекке ?атысты сот процесi кеше ?ттi. Ал жала?аш жiгiттi? ханзада ескерткiшiн ?аншалы?ты за?ымда?аны туралы еште?е айтылмады.
Т?ЖIКСТАНДА ДА ЕР М??АЛIМ ЕМГЕ ТАБЫЛМАЙДЫ
Азатты? радиосы сайтыны? жазуынша, Т?жiкстан парламентi мектеп м??алiмдерiне к?птеген арты?шылы? пен же?iлдiк беретiн жа?а за? ?абылдама?шы. Себебi м??алiмдер жала?ыны? азды?ынан жаппай ж?мыстан кетiп жатыр. Т?жiкстанда жас м??алiмнi? жала?ысы – 500 сом (шамамен 105 доллар).
Парламентте ?аралып жат?ан за? ?абылданса, м??алiмдер тегiн емделедi, арзан баспанамен ?амтылады, ?аржылай сыйа?ы алады. Сондай-а?, ер м??алiмдер ?скери мiндетiн ат?арудан босатылады.
Дайында?ан – Е.Биеке.

Рубрика: