Студенттерді ??рылыс?а салайы?! Осылайша Ке?ес ода?ында?ы д?ст?рді жандандырайы?. М?жіліс депутаты Т?рсынбек ?мірза?ов б?гін ?кімет жетекшісіне осындай ?сыныс тастады.

Тіпті, а?ы т?леп білім алып ж?рген жастар?а к?рек пен з?мбілді ?ай жерде ?стау ?ажеттігін де к?рсетіп берді. «Экспо-2017» к?рмесіне ?ажетті нысандарды жастарды? к?мегінсіз сала алмаймыз деген депутат «Баспана 2020» ба?дарламасын да еске салды.

Айт?ан с?зі ?серсіз болмас ?шін тіпті, Ресейді мысал?а алып, с?з саба?тады.

Т?РСЫНБЕК ?МІРЗА?ОВ, ?Р М?жіліс депутаты:

— Ресей студент жаса?тарын дамытып, «Сочи-2014» нысандарына ж?мыс?а тартып жатыр. Же?ілдіктер де берілуде.

Ал, ?ара к?мірлі ?ара?андыны? ?ндірісінде шы?далып ?скен премьер-министр Серік Ахметов Шымкентті? а? ма?тасына к??іл аударса игі еді! «О?т?стік ?аза?стан облысыны? те? жарты хал?ын асырап отыр?ан ма?та шаруашылы?ына ?атысты со??ы жылдары арнайы за?дар ?абылданды. Біра?, шаруа ойда?ыдай дамымай отыр дейді депутат ?ласбек С?дібеков.

Оны? айтуынша, жарты миллион халы?ты? жал?ыз тілегін жер етпеу ?шін ?кіметті? дайындап жат?ан арнайы ба?дарламаларында ма?та шаруашылы?ына бірінші басымды? беруілуі керек.

Источник: 31 канал

Рубрика: