Н?р?али Сафиуллинні? есімі спорт с?йер ?ауым?а жа?сы таныс. ?за? жылдар бойы бапкерлікті к?сіп ?ткен майталман маман к?птеген дарынды жастарды? тома?асын сыпырып, оларды халы?аралы? арена?а шы?арды. ?азір де Н?реке? с?йікті ісінен алыста?ан жо?. Б?л к?ндері ол бокстан ?аза?стан ?лтты? ??рама командасыны? а?а жатты?тырушысы ?ызметін ат?аруда.

«?азіргі кезде Т?ркістан ?аласыны? ж?р­тшылы?ы Н?р?али Сафиуллині? ж?лдесі ?шін республикалы? турнир ?ткізу ж?нінде м?селе к?теріп жатыр» деген ??­гімені естіген бетте ол кісіні? ал?аш?ы бап­кері, ?аза?стан Республикасыны? Бі­лім беру ісіні? ?здігі Т?гелбай Ш?кіровке ?о?ырау шалды?. «И?, б?л рас ??гіме. ?а­сие­тті Т?ркістанны? ??нарлы топыр­а?­ы­нан талай таланттар т?леп ?ш?аны бар­­ша?а м?лім. Олар т?рлі салада е?бек етіп, абырой?а кенелді, ел ма?танышына ай­налды. Соларды? бірі -Н?р?али бауы­рымыз. Ол жастайынан ?зімні? ?ол астым­да жатты?ып, бокс ?неріні? ?ыр-сырына ?а­ны?ты. Елеулі табыстар?а жетті. Кейін­нен бапкерлікті? ?амытын киіп, б?л салада да ?зіні? мы?тылы?ын т?бегейлі мойын­датты. Енді біз сол абзал азаматты? ??рме­тіне жас?спiрімдер арасында жарыс ?т­кізсек деп ниеттеніп ж?рміз. Егер б?л бастамамызды басшылы? ?олдап жатса, алда?ы уа?ытта Т?ркістанда та?ы бір д?бірлі доданы? т?сауы кесіледі», — дейді Т?гелбай а?а.

И?, б?л ?олдау?а т?рарлы? бастама екені еш к?м?н ту?ызбайды. Себебі Са­фиул­линні? бапкерлік к?сіптегі біліктілігі барша?а аян. Б?л ретте Н?р?али а?аны тек ке? байта? ?аза?станда ?ана емес, ?лемдік де?гейде мойындал?ан т?л?а деп айтса?, еш ?бестігі жо?. М?селен, оны? е? ал?аш?ы ш?кірттеріні? бірі — Мырза?али Айтжанов сексенінші жылдарды? екінші жартысында жастар арасында КСРО ж?не Еуропа чемпионы атанды. Мырза?алиды? салма?ы же?іл болса да, со??ылары ?те ауыр еді. Сол себепті шетелдік жанк?йерлер оны «Мистер Нокаут» деп атап кеткен. Б?л к?н­дері Айтжанов ?аза?стан ?лтты? ??рам­а­сыны? бас бапкері.

К?п ?замай Н?ржан Сманов пен ?а­натбек Ша?атаевты? д?уірі басталды. Н?р­жан жас?пірімдер мен жастарды? КСРО бі­ріншілігін т?рт м?рте ?тты. Соны? екеуін­де е? ?здік был?ары ?ол?ап шеберіне тиесілі арнайы сыйлы?ты иеленді. Жа­с­тарды? Еуропа чемпионатында ?арсылас ша? келтірген жо?. ?аза?стан Т?уелсіздік ал?аннан кейін Азия ойындары мен Азия чемпионатында алтын т??ыр?а к?терілді. 1996 жылы Атлантада алауы т?тан?ан Олим­пиада дуында ба? сынады. ?азіргі кез­де Сманов Шымкент ?алалы? дене шыны?тыру ж?не спорт б?ліміні? басты?ы. ?анатбек болса, б?кілода?ты? ж?не ха­лы?аралы? жарыстарда жасындай жар­?ырап, талай м?рте бас ж?лдені олжалады. ??рлы? чемпионатында дара шы?ып, Азия ойындарында алдына жан сал?ан жо?.

То?саныншы жылдарды? екінші  жа­р­тысында Сафиуллин М?хтархан Ділд?­бековті баптады. Бокс?а тым кештеу келген бозбаланы? ащы терін ?бден сы?ылып, шеберлігі шы?далды. Небары бес-алты жыл к?лемінде аудан таны?ан к?кпаршы ?лем мойында?ан боксшы?а айналды. М?х­тархан — Сидней Олимпиадасы мен Хьюстонда ?ткен ?лем чемпионатыны? к?міс ж?л­дегері, Азия ойындарыны? же?імпазы, Азия ойындары мен ?лем кубогыны? екі д?ркін ж?лдегері. Б?гінгі та?да Ділд?беков Шымкенттегі бокстан облысты? Олим­пиа­далы? даярлау орталы?ыны? директоры.

Одан кейін Вячеслав Бурба мен Бейбіт Ш?меновке кезек келді. Вячеслав ??рлы?­ты? де?гейдегі додаларда дараланса, Бей­біт Азия чемпионы атанып, Афины Олим­пиадасында ?нер к?рсетті. Кейіннен ?ан­дасымыз к?сіп?ой бокс?а ауысып, е? белді т?жырымдарды? бірі бойынша жар­тылай ауыр салма?та ?лем чемпионы атанды.

Осыдан біраз жыл б?рын келісімшарт бойынша ?ытай?а е?бек етуге кет­кен Сафиуллин мырза ?анат Сіл?мні? жеке жатты?тырушысы болды. Аспанасты елінде туып-?скен ?андасымыз Бейжі? Олимпиадасы мен ?лем чемпионаттарында ?ола медальді мойнына ілді.

Міне, Н?р?али а?амыз осыншама ?лем­гі ?йгілі боксшыларды т?рбиеледі. Оларды? барлы?ы да б?л к?ндері Алашты? ма?тан т?тар азаматына айналып отыр. Ал олай болса, білікті бапкерге ??рмет к?рсетуді? еш ?бестігі жо?. Б?л — бізді? парызымыз. Ерте?гі к?ні Т?ркістанда Н?р?али Сафиул­линні? ж?лдесі ?шін жарысты? т?сауы ке­сіліп жатса, б?л к?пшілік тарапынан ?ол­дау табатын игі бастама болары дау­сыз.

?алым С?ЛЕЙМЕН

Рубрика: